รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา  2560

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ทาง http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6101530001   นางสาวอดิศา  วสวานนท์
2 6101530002   นายอาลี  ปรียากร
3 6101530003   นางสาวอามินิลลา  หะยีซอ
4 6101530004   นายอภิวัฒน์  กลับสุข
5 6101530005   นางสาวอริสา  โสตถิสุข
6 6101530006    นางสาวอาภา  เอกวานิช
7 6101530007    นางสาวอัฉรา  ศาสนพิทักษ์กุล
8 6101530008    นายบุณวัทน์  ศรีขวัญ
9 6101530009    นางสาวบัว  มณีวงศ์ทรัพย์
10 6101530010    นางสาวบุศรัตน์  จันทร์ทะศรี
11 6101530011    นางสาวบุษกร  จุลบรรยงค์
12 6101530012    นางสาวชนิตา  ลัทธิลักขณา
13 6101530013    นางสาวชัญญพัชญ์  วงษ์วิวัฒน์
14 6101530014    นางสาวฉัตรชนก  รุ่งเรืองศิลาทิพย์
15 6101530015    นายฉัตริน  ศรียะพันธ์
16 6101530016    นางสาวณัชชา  คำลือ
17 6101530017    นางสาวหทัยชนก  วิถีจรูญ
18 6101530018    นางสาวจริยา  หุ่นดี
19 6101530019    นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง
20 6101530020    นางสาวจิตติมา  จำปาเงิน
21 6101530021    นางสาวจุฑามาศ  โยธาภิรมย์
22 6101530022    นางสาวกาญจนา  สินมา
23 6101530023    นางสาวกนกพร  สุขแก้ว
24 6101530024    นางสาวกานต์พิชชา  แก้วอ่อน
25 6101530025    นางสาวกัญญารัตน์  บาลโรย
26 6101530026    นางสาวเกวรินทร์  ภู่แสนสอาด
27 6101530027    Mr.Khammeung  Vilaisone
28 6101530028    นางสาวครองรัตน์  ดุลลาพันธ์
29 6101530029    นางสาวกุสุมาลินท์  ปรัยนุ
30 6101530030    นางสาวเมธินุช  พรหมมิตร
31 6101530031    นางสาวนภาภรณ์  โพธิ์วงค์
32 6101530032    นางสาวณัฐชนก  พงศ์สุทธิยากร
33 6101530033    นายณัฐชนน  สวยสำอางค์
34 6101530034    นางสาวณัฏฐณิชา  เอี่ยมประดิษฐ์
35 6101530035    นางสาวณัฐนันท์  คงยิ่งใหญ่
36 6101530036    นางสาวณัฐนิช  ใจแสน
37 6101530037    นางสาวณัฐธิดา  ศรีวิเชียร
38 6101530038    นางสาวนิอัลยา  สาอุ
39 6101530039    นางสาวณิชาภัทร  ศรีสุคนธ์
40 6101530040    นายนนทน์กฤตชญ์  กิติ์ตินิยม
41 6101530041    นางสาวนพวรรณ  ศรีประพฤทธิ์ชัย
42 6101530042    นางสาวณัฐจารี  ปิ่นประภา
43 6101530043    นายภควัชร  ทองเพิ่ม
44 6101530044    นางสาวปนัดดา  โพธิ์ทอง
45 6101530045    นางสาวปัญญ์ชลี  ท้าวแก้ว
46 6101530046    นายปณิธิ  กสิบาล
47 6101530047    นายปัณณวิช  สนิทนราทร
48 6101530048    นายเผ่าพันธุ์  แย่งคุณเชาว์
49 6101530049    นางสาวปริตตา  ป้องคำรส
50 6101530050    นางสาวภัทรศรี  มุสิกไชย
51 6101530051    นางสาวภัทรียา  รัตนมนตกานต์
52 6101530052    นายภัทราวุธ  แก้วสถิตย์
53 6101530053    นางสาวปวีณา  โนนศิลา
54 6101530054    นางสาวภัคสิริ  เผือกผ่อง
55 6101530055    นายพีระ  ศรีจันทร์งาม
56 6101530056    นายภูมิพศ  บุญธรรมจินดา
57 6101530057    พระฉัตรชัย  สังข์ฉาย
58 6101530058    นางสาวปิยชาติ  นิ่ม
59 6101530059    นางสาวปิยธิดา  ประสมศรี
60 6101530060    นายพรชัย  สุขอยู่
61 6101530061    นางสาวปราง  เกียรติสูงส่ง
62 6101530062    นายประสพสุข  มิลำเอียง
63 6101530063    นายปุณณัฏฐา  ทรรศนียพงษ์

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4  ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
64 6101530064    นางสาวปัทมา  มัญชุนากร
65 6101530065    นางสาวรัชดาภรณ์  เทพพุทธา
66 6101530066    นายเสรีวัฒน์  ศรีโยหะ
67 6101530067    นางสาวสโรชา  ปิติเดชาชัย
68 6101530068    นางสาวสรัญพร  สุรวิชัย
69 6101530069    Mr.Sathaphon  Noychin
70 6101530070    นางสาวศิริพร  หงษ์คำ
71 6101530071    นายสิริศักดิ์  พลสิมมา
72 6101530072    นายสมประสงค์  มณีนพรัตน์สุดา
73 6101530073    นายศุภณัฐ  นบนอบ
74 6101530074    นางสาวศุภาวรรณ  ภู่งามดี
75 6101530075    นางสาวสุปราณี  ยศวัฒนะ
76 6101530076    นายธนวิชญ์  วัฒนเรืองชัย
77 6101530077    นายธนวัฒน์  เล็กสุวัฒน์
78 6101530078    นายธีระพล  พิมลกิจรักษ์
79 6101530079    นายธีรธัช  เปาะทองคำ
80 6101530080    นางสาวธิดารัตน์  หมวกทอง
81 6101530081    นางสาวฐิตารีย์  กาลอม
82 6101530082    นางสาวฐิติพร  ภักดีวิโรจน์
83 6101530083    Mr.Tinnakor  Kassakabot
84 6101530084    นายธัญบุตร  อาสิงสมานันท์
85 6101530085    นางสาววีนัสรินทร์  ศิริผล
86 6101530086    นางสาววลัยพรรณ  แซ่เจ่า
87 6101530087    นางสาววนิดา  นาคีสังข์
88 6101530088    นายวัชร  เลิศวิทยาทาน
89 6101530089    นายวีรภัทร  ศิวพรรัตน์
90 6101530090    นายวีระศักดิ์  ยั่งยืน
91 6101530091    นางสาววิชุตา  มานะ
92 6101530092    นายวิสุทธิ์  เกื้อกิตติวงศ์
93 6101530093    นายยศนันทน์  สัตย์ธรรม

 

 

 

Loading...
Loading...