รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) 

      ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่มีความสนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  จำนวนไม่เกิน ๗๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีกำหนดการเรียนเสริม ในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี   

     นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเสริมได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  และ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑    ณ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๑๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  เว้นวันหยุดราชการ 

     สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐานและรายละเอียด ให้ทราบใน วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th 

 

pdf ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Download : ใบสมัครเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน [.doc]

Loading...
Loading...