ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 6010111005 นายกิตติภัฏ  ฐิโณทัย ผ่าน
2 5810111008 นายภูริทัต  เผ่าภูรี ผ่าน
3 5910111017 นางสาวยารีนา  บือราเฮง ผ่าน
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
4 5610312015 นายเสน่ห์  ศรีดาวเดือน ผ่าน
5 5820313029 นายฆนัสวัน  ทามณี ผ่าน
6 6010311007 Mr.Kitisak  Srijamdee ผ่าน
7 5910312015 Mr.Visamanh  Sanaphanh ผ่าน
8 6010311002 Miss Kaesinee  Tharisung ผ่าน
9 5920313014 Mr.Mixay  Sivilay ผ่าน
10 5820313033 นายเมธาวี  จำเมือง ผ่าน
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
11 5820311005 Mr.Bounthavone  Sisouphanthong ไม่ผ่าน
12 5820311004 Mr.Khammeung  Vilaisone ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
13 5910511006 นายกฤตภาส  รัตนาเลิศ ผ่าน
       
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
14 6010612002 นางสาวเบญญศิกานต์  กาญจนาธนเสฏฐ์ ผ่าน
15 6020611003 นางสาวอภิชญา  แรงกล้า ผ่าน
16 6020611002 นางสาวพิมพ์กมล  ตรีสุนทรรัตน์ ผ่าน
17 5810611006 นางสาวพิรญาณ์  นิมิตรคุณากร ผ่าน
18 5910611015 นางสาวกนกพร  สุขแก้ว ไม่ผ่าน
       
คณะภาษาและการสื่อสาร
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
19 6010814006 นางสาวจริยา  อ่องรัตนกุล ผ่าน
20 6010814005 นางสาวกฤตรินทร์  ตวงสุวรรณ ผ่าน
21 6010814001 นายเทพชัย  พ่วงมาลี ผ่าน
22 5720815001 นายบุญชนก  ปุรณมณีวิวัฒน์ ผ่าน
23 6010814007 นายปาณัท  เจริญโชคดิลก ผ่าน
24 6010814004 นางสาวนิชาภา  สวนเกตุ ผ่าน
25 6010814002 นางสาวพรพณา  สุทธายุทธกุล ผ่าน
26 5720815003 นางสาวเพ็ชรแท้  ชัยสิทธิ์วรกุล ผ่าน
       
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
27 5811711012 นางสาวบุนรดา  ปัญญารักษ์ ผ่าน
28 5921711003 นางสาวนภารัตน์  อยู่ประเสริฐ ผ่าน
29 5911711007 นายอนุพงษ์  หมื่นชัยยะ ผ่าน
30 6011711002 นางสาวปิยดา  โชคประเสริฐถาวร ผ่าน
31 5531711020 นางสาววัฒนารมย์  สมเพชร ผ่าน
32 5911711004 นางสาวสุปรียา  ม่วงรอด ผ่าน
33 6011711016 นายสุเมธ  เมฆ ผ่าน
       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
34 6011811019 นางสาวปาณัสสรา  วัฒนากร ผ่าน
35 5811811018 นายศรัณย์  จันทร์หาญ ผ่าน
36 6011811001 นายณัฐวรรธน์  คูณอเนกสิน ผ่าน
37 6011811008 นายดนุพงศ์  หลงสกุลณี ผ่าน
38 6011811025 นางสาววณาลัย  แก้วศรี ผ่าน
       
 คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
39 5821911023 นายสกุลพงษ์  ตรีสมพงษ์ ผ่าน
40 5911914001 นางสาวปานภมร  สุนทรศรี ผ่าน
41 6021911004 นางศิริภรณ์  โรเบิร์ตส์ ผ่าน
42 5921911018 นางสาวอมรรัตน์  อำมาตเสนา ผ่าน
43 5821911013 นางสาวเบญจพร  ตวงหิรัญวิมล ผ่าน
44 5921914003 นายวัฒนัน  พรเลิศพงศ์ ผ่าน
45 5821911009 นางสาวชมพูนุช  ศิริสวัสดิ์ ผ่าน
46 5921914002 นางสาวกิ่งกมล  เบ็ญจพันธุ์ทวี ผ่าน
 
Loading...
Loading...