ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 6010814007 ปาณัท  เจริญโชคดิลก
2 6010814001 เทพชัย พ่วงมาลี
3 6010814002 พรพณา สุทธายุทธกุล
4 6010814005 กฤตรินทร์ ตวงสุวรรณ
5 6010814006 จริยา อ่องรัตนกุล
6 6010814004 นิชาภา สวนเกตุ
7 5610312015 เสน่ห์ ศรีดาวเดือน
8 5810611006 พิรญาณ์  นิมิตรคุณากร
9 6020611002 พิมพ์กมล ตรีสุนทรรัตน์
10 6020611003 อภิชญา แรงกล้า
11 6011711016 สุเมธ เมฆ
12 5921711027 จริยา  หุ่นดี
13 5921711009 ภัคสิริ เผือกผ่อง
14 5921711002 ภัทรียา  รัตนมนตกานต์
15 5921711015 วีระศักดิ์ ยั่งยืน
16 5921711006 บุณวัทน์ ศรีขวัญ
Loading...
Loading...