รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2560

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทาง http://itc.nida.ac.th

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6001480001 นางสาวอมรรัตน์  อำมาตเสนา
2 6001480002 นายอนุพงษ์  หมื่นชัยยะ
3 6001480003 นางสาวอภิชญา  แรงกล้า
4 6001480004 นางสาวเบญจพร  ตวงหิรัญวิมล
5 6001480005 นางสาวเบญญศิกานต์  กาญจนาธนเสฏฐ์
6 6001480006 Mr.Bounthavone  Sisouphanthong
7 6001480007 นายบุญชนก  ปุรณมณีวิวัฒน์
8 6001480008 นางสาวชมพูนุช  ศิริสวัสดิ์
9 6001480009 นางสาวกฤตรินทร์  ตวงสุวรรณ
10 6001480010 นายดนุพงศ์  หลงสกุลณี
11 6001480011 นางสาวจริยา  อ่องรัตนกุล
12 6001480012 Miss Kaesinee  Tharisung
13 6001480013 นายฆนัสวัน  ทามณี
14 6001480014 นางสาวกนกพร  สุขแก้ว
15 6001480015 Mr.Khammeung  Vilaisone
16 6001480016 นางสาวกิ่งกมล  เบ็ญจพันธุ์ทวี
17 6001480017 Mr.Kitisak  Srijamdee
18 6001480018 นายกิตติภัฏ  ฐิโณทัย
19 6001480019 นายกฤตภาส  รัตนาเลิศ
20 6001480020 นายเมธาวี  จำเมือง
21 6001480021 Mr.Mixay  Sivilay
22 6001480022 นางสาวนภารัตน์  อยู่ประเสริฐ
23 6001480023 นายณัฐวรรธน์  คูณอเนกสิน
24 6001480024 นางสาวนิชาภา  สวนเกตุ
25 6001480025 นางสาวปาณัสสรา  วัฒนากร
26 6001480026 นายปาณัท  เจริญโชคดิลก
27 6001480027 นางสาวบุนรดา  ปัญญารักษ์
28 6001480028 นางสาวปานภมร  สุนทรศรี
29 6001480029 นายภราดร  เทพสุภา
30 6001480030 นางสาวพิมพ์กมล  ตรีสุนทรรัตน์
31 6001480031 นางสาวพิรญาณ์  นิมิตรคุณากร
32 6001480032 นางสาวปิยดา  โชคประเสริฐถาวร
33 6001480033 นางสาวพรพณา  สุทธายุทธกุล
34 6001480034 นางสาวเพ็ชรแท้  ชัยสิทธิ์วรกุล
35 6001480035 นายภูริทัต  เผ่าภูรี
36 6001480036 นายสกุลพงษ์  ตรีสมพงษ์
37 6001480037 นายเสน่ห์  ศรีดาวเดือน
38 6001480038 นายศรัณย์  จันทร์หาญ
39 6001480039 พระสิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )
40 6001480040 นางศิริภรณ์  โรเบิร์ตส์
41 6001480041 นางสาวสมญกรณ์  หล้าสุวงษ์
42 6001480042 นายสุเมธ  เมฆ
43 6001480043 นางสาวสุปรียา  ม่วงรอด
44 6001480044 นายสุรชัย  ศรีนรจันทร์
45 6001480045 นายเทพชัย  พ่วงมาลี
46 6001480046 นายอุทัย  คามวัลย์
47 6001480047 Mr.Visamanh  Sanaphanh
48 6001480048 นางสาววณาลัย  แก้วศรี
49 6001480049 นายวัฒนัน  พรเลิศพงศ์
50 6001480050 นางสาววัฒนารมย์  สมเพชร
51 6001480051 นางสาวยารีนา  บือราเฮง
     
Loading...
Loading...