ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5910111019 นายเขมภัฏ  ห้วยลึก ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
2 5920312005 นางสาวอัสมา  โมรา ผ่าน
3 5720313009 นายณัฐ  สุภะ ผ่าน
4 5820313003 นายสุชน  รัตนหิรัญภรณ์ ผ่าน
5 5920313009 Miss Chanhdavone  Khamphoumy ผ่าน
6 5920313007 Mr.Vilasack  Srithirath ผ่าน
7 5920312001 นายกฤษณะ  อติเปรมานนท์ ผ่าน
8 5920312010 Miss Malaina  Sadettan ผ่าน
9 5920312008 Miss Maniphone  Suensom ผ่าน
10 5520312009 นายปฐมพงศ์  โอภาโส ผ่าน
11 5920312002 นางสาวภาวินี  เรืองทอง ผ่าน
12 5920313008 Miss hatthanaphone  Sirisombath ผ่าน
13 6010312007 นางสาวปภธนสร  บำรุงสาลี ไม่ผ่าน
14 5820311004 Mr.Khammeung  Vilaisone ไม่ผ่าน
15 5920313014 Mr.Mixay  Sivilay ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
16 5910511004 นางสาวช่อน้ำทิพย์  ธรรมเจริญ ผ่าน
17 5910511002 นางสาวพิมพ์ชนก  มงคล ผ่าน
คณะภาษาและการสื่อสาร
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
18 5820815013 นายชนะพล  พิมเสน ผ่าน
19 5910811003 Miss Sirikanlaya  Sakhet ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
20 6011711012 นางสาวณัฐภาวี  ศรีฟ้า ผ่าน
21 6011711004 นายพงษ์ศิริ  ศักดาวิษรักษ์ ผ่าน
22 6011711005 นางสาวผุสดี  คุ้มรักษา ผ่าน
23 6011711015 นายวัฒนพงษ์  เรืองพาณิชชาญชัย ผ่าน
24 6011711018 นางสาวนทีกานต์  รอดเรือง ผ่าน
25 6011711011 นางสาวจารุวรรณ  พิลา ผ่าน
26 6011711020 นางสาวทัตพิชา  สมเพ็ชร ผ่าน
27 6011711019 นางสาวสุเมธิตา  กรองสันเทียะ ผ่าน
28 6011711010 นายอนุชา  สุขแสง ผ่าน
29 6011711001 นางสาวสุพิชฌาย์  บุญฟัก ผ่าน
30 6011711014 นางสาวโสภาวรรณ  ศรีใส ผ่าน
31 6011711006 นางสาวกวินธิดา  ลอยมา ผ่าน
32 6011711016 นายสุเมธ  เมฆ ไม่ผ่าน
33 6011711013 นางสาวเกษมณี  ไชยเพชร์ ไม่ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
34 6011811005 นางสาวกานต์ธิดา  อัจฉริยะชาญวณิช ผ่าน
35 6011811016 นางสาวทิฆัมพร  ราชวงค์ ผ่าน
36 6011811014 นางสาวธนัชญา  บุญยังขำ ผ่าน
37 5911811016 นางสาววรรณนภา  นิรมิตตานนท์ ผ่าน
38 6011811017 นายณัทธร  ศุภสารัมภ์ ผ่าน
39 6011811012 นายวัชระ  หิรัญโสทร ผ่าน
40 6011811021 นางสาวภัทราพร  โสธรนพบุตร ผ่าน
41 6011811002 นางสาวอัยริณ  แต้มเรืองอิทธิ์ ผ่าน
42 6011811004 นายตฤปติกร  มากแก้ว ผ่าน
43 6011811026 นางสาววิสสุตา  ตั้งธนพฤทธิ์ ผ่าน
44 6011811020 นางสาวภัทร์ธีรา  คำนิล ผ่าน
45 6011811007 นายเอกลักษณ์  วิริยะยุทมา ผ่าน
46 6011811013 นางสาวศิรินี  สมุทรจินดา ผ่าน
47 6011811018 นางสาวสุดารัตน์  ขาวปลื้ม ผ่าน
48 6011811015 นางสาวพิกุลทิพย์  ยุระพันธุ์ ผ่าน
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
49 5821911007 นางสาวณัฐนันท์  โอภาจิรัฏฐ์ ผ่าน
       

 

Loading...
Loading...