รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2560

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ทาง http://itc.nida.ac.th

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6001430001 นางสาวอัยริณ  แต้มเรืองอิทธิ์
2 6001430002 นายอนุชา  สุขแสง
3 6001430003 นางสาวอัสมา  โมรา
4 6001430004 นายชนะพล  พิมเสน
5 6001430005 Miss Chanhdavone  Khamphoumy
6 6001430006 นางสาวจารุวรรณ  พิลา
7 6001430007 นางสาวช่อน้ำทิพย์  ธรรมเจริญ
8 6001430008 นายดนุพงศ์  หลงสกุลณี
9 6001430009 นายเอกลักษณ์  วิริยะยุทมา
10 6001430010 นายเขมภัฏ  ห้วยลึก
11 6001430011 นางสาวกานต์ธิดา  อัจฉริยะชาญวณิช
12 6001430012 นางสาวเกษมณี  ไชยเพชร์
13 6001430013 นางสาวกวินธิดา  ลอยมา
14 6001430014 Mr.Khammeung  Vilaisone
15 6001430015 นายกฤษณะ  อติเปรมานนท์
16 6001430016 Miss Malaina  Sadettan
17 6001430017 Miss Maniphone  Suensom
18 6001430018 Mr.Mixay  Sivilay
19 6001430019 นางสาวนทีกานต์  รอดเรือง
20 6001430020 นางสาวณัฐนันท์  โอภาจิรัฏฐ์
21 6001430021 นางสาวณัฐภาวี  ศรีฟ้า
22 6001430022 นายณัทธร  ศุภสารัมภ์
23 6001430023 นายณัฐ  สุภะ
24 6001430024 นางสาวปภธนสร  บำรุงสาลี
25 6001430025 นายปฐมพงศ์  โอภาโส
26 6001430026 นางสาวภัทร์ธีรา  คำนิล
27 6001430027 นางสาวภาวินี  เรืองทอง
28 6001430028 นางสาวภัทราพร  โสธรนพบุตร
29 6001430029 Miss Phatthanaphone  Sirisombath
30 6001430030 นางสาวพิกุลทิพย์  ยุระพันธุ์
31 6001430031 นางสาวพิมพ์ชนก  มงคล
32 6001430032 นายพงษ์ศิริ  ศักดาวิษรักษ์
33 6001430033 นางสาวผุสดี  คุ้มรักษา
34 6001430034 Miss Sirikanlaya  Sakhet
35 6001430035 นางสาวศิรินี  สมุทรจินดา
36 6001430036 นางสาวโสภาวรรณ  ศรีใส
37 6001430037 นายสุชน  รัตนหิรัญภรณ์
38 6001430038 นางสาวสุดารัตน์  ขาวปลื้ม
39 6001430039 นายสุเมธ  เมฆ
40 6001430040 นางสาวสุเมธิตา  กรองสันเทียะ
41 6001430041 นางสาวสุพิชฌาย์  บุญฟัก
42 6001430042 นางสาวทัตพิชา  สมเพ็ชร
43 6001430043 นางสาวธนัชญา  บุญยังขำ
44 6001430044 นางสาวทิฆัมพร  ราชวงค์
45 6001430045 นายตฤปติกร  มากแก้ว
46 6001430046 Mr.Vilasack  Srithirath
47 6001430047 นางสาววรรณนภา  นิรมิตตานนท์
48 6001430048 นายวัชระ  หิรัญโสทร
49 6001430049 นายวัฒนพงษ์  เรืองพาณิชชาญชัย
50 6001430050 นางสาววิสสุตา  ตั้งธนพฤทธิ์
Loading...
Loading...