ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 5820313003 สุชน รัตนหิรัญภรณ์
2 6011711020 ทัตพิชา สมเพ็ชร
3 6011711011 จารุวรรณ พิลา
4 6011711005 ผุสดี คุ้มรักษา
5 6011711006 กวินธิดา ลอยมา
6 6011711012 ณัฐภาวี  ศรีฟ้า
7 6011711010 อนุชา  สุขแสง
8 6011711019 สุเมธิตา กรองสันเทียะ
9 6011711018 นฑีกานต์ รอดเรือง
10 6011711004 พงษ์ศิริ ศักดาวิษรักษ์
11 6011711014 โสภาวรรณ ศรีใส
12 6011811008 ดนุพงศ์ หลงสกุลณี
13 6011811026 วิสสุตา ตั้งธนพฤทธิ์
14 6011811021 ภัทราพร โสธรนพบุตร
15 6011811020 ภัทร์ธีรา  คำนิล
16 6011811017 ณัทธร ศุภสารัมภ์
17 6011811018 สุดารัตน์ ขาวปลื้ม
18 6011811007 เอกลักษณ์ วิริยะยุทมา
19 6011811002 อัยริณ แต้มเรืองอิทธิ์
20 6011811005 กานต์ธิดา อัจฉริยะชาญวณิช
21 6011811013 ศิรินี สมุทรจินดา
22 6011811004 ตฤปติกร  มากแก้ว
23 6011811012 วัชระ หิรัญโสทร
24 6011711015 วัฒนพงษ์  เรืองพาณิชชาญชัย
25 6011711001 สุพิชฌาย์  บุญฟัก
26 6011811015 พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์
27 6011811016 ทิฆัมพร  ราชวงค์
28 6011811014 ธนัชญา บุญยังขำ
29 5821911007 ณัฐนันท์  โอภาจิรัฏฐ์
30 6011711016 สุเมธ เมฆ
31 6011711013 เกษมณี ไชยเพชร์
32 6010612002 เบญญศิกานต์  กาญจนธนเสฏฐ์
33 5520312009 ปฐมพงศ์ โอภาโส
34 5910312015 VISAMANH  SANAPHANH
35 5920313007 VILASACK SRITHIRATH
36 5920313009 CHANHDAVONE  KHAMPHOUMY
37 5920313014 MIXAY  SIVILAY
38 5920313008 PHATTHANAPHONE  SIRISOMBATH
Loading...
Loading...