ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5810111028 นายชยกร  พรหมน้อย ผ่าน
2 5910111011 นางสาววรรณนิภา  ภูมิถาวร ผ่าน
3 5920111008 นางสาวนาตาชา  แก้วเรือง ผ่าน
4 5810111038 นายธีรภัทร  อุทุมภา ผ่าน
5 5810112003 นางสาวธัญลักษณ์  ชูไพบูลย์ ผ่าน
6 5920111009 นายชณพนธ์  เพชรประยูร ผ่าน
7 5910111013 นายวิศิษฎ์  อยู่ไทย ผ่าน
8 5910111023 นางสาวณัฐวดี  หมัดสอาด ผ่าน
9 5910112010 นางสาวทิพย์ธิดา  ใจสมุทร ผ่าน
10 5910111019 นายเขมภัฏ  ห้วยลึก ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
11 5810312016 นายพงศ์เพชร  เพ็ชรล่อเหลียน ผ่าน
12 5820313008 นายณัทชัย  กิ่งใบสมบูรณ์ ผ่าน
13 5910312010 Mr.Shih-ming  Lai ผ่าน
14 5820313006 นายสุทธิพัฒน์  ภู่จีนาพันธุ์ ผ่าน
15 5910312005 นางสาวพิชญา  เปียแก้ว ผ่าน
16 5820311004 Mr.Khammeung  Vilaisone ไม่ผ่าน
17 5820311005 Mr.Bounthavone  Sisouphanthong ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
18 5910511008 นางสาวรัตติพร  นันทิประภา ผ่าน
19 5910511005 นายณัฐวุฒิ  ขาวคง ผ่าน
20 5910511009 นายเศรนี  แก้วชะฎา ผ่าน
21 5910511007 นางสาวสิริยากร  สิงห์เสนา ผ่าน
22 5910511003 นางสาวสุภัจจา  อังค์สุวรรณ ผ่าน
23 5910511001 นางสาวนราวาดี  อินทวงษ์ ผ่าน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
24 5920611002 นางสาวปาลภัทร  ชาดี ผ่าน
25 5920611003 นางสาวณัฐฐา  วรรณสุข ผ่าน
26 5920611007 นางสาวนภวรรณ  เปลื้องนาผล ผ่าน
27 5920611008 นางสาวอภิรดี  ระวิโรจน์ ผ่าน
28 5710611003 นางสาวหนึ่งฤทัย  ซูบรามาเนียม ผ่าน
29 5920611005 นางสาวกุลจิรา  ชวาลทรัพย์ ผ่าน
30 5920611001 นางสาวพริมา  นงค์นวล ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
31 5811711008 นางสาวนรินทร์สิรี  เชียงพันธ์ ผ่าน
32 5811711015 Miss Huan  Wang ผ่าน
33 5811711009 นางสาวกชกร  จุลศิลป์ ผ่าน
34 5811711002 นางสาวณัฐริดา  มงคลคีรี ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
35 5911811007 นางสาวณัชชา  สถาพรสถิต ผ่าน
36 5811811002 นางสาวลลิดา  จำปาวงค์ ผ่าน
37 5811811020 นายขุนพล  เอกอมร ผ่าน
38 5911811008 นางสาวอมฤตา  รัตนภานพ ผ่าน
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
39 5921911007 นางสาวชญานิศ  ทรัพย์มา ผ่าน
40 5411911025 นายสุเมธ  จันพะนะ ผ่าน
41 5921911010 นางสาวปริศนา  เยื่อใย ผ่าน
42 5921911006 นายอธินันท์  คันธอุลิส ผ่าน
43 5921911011 นายวิศรุต  อโนนาม ผ่าน
44 5921911021 นางสาวธนภรณ์  เอี่ยมเอิบ ผ่าน
45 5921911008 นางสาววนัสนันท์  ทวีแสง ผ่าน
46 5521911006 นางสาวสิริกร  สายสิน ผ่าน
47 5811911015 นางสาวศุภลิน  เหล่าโชคชัย ผ่าน
48 5921911014 นางสาวสุธาสินี  ศรีประพิศกูร ผ่าน
49 5811911017 นายโอภาส  ชิณสาร ผ่าน
50 5611911024 นายสมัชชัย  มุกมุณี ผ่าน
51 5921911016 นางสาวจตุพร  เทพนุกูล ผ่าน
52 5821911016 นายจักรวาล  พรสุพรรณวงศ์ ผ่าน
53 5821911017 นางสาวสาธิกา  ปากลาว ผ่าน
54 5811911001 นางสาววิมลพันธ์  สีสังข์ ผ่าน
55 5821911007 นางสาวณัฐนันท์  โอภาจิรัฏฐ์ ไม่ผ่าน
56 5921911019 นางสาวปนัสญา  ปุณวัฒนา ไม่ผ่าน
57 5921911009 นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง ไม่ผ่าน
Loading...
Loading...