ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5920611005 กุลจิรา  ชวาลทรัพย์
2 5920611001 พริมา นงค์นวล
3 5920611002 ปาลภัทร ชาดี
4 5920611008 อภิรดี ระวิโรจน์
5 5920611003 ณัฐฐา วรรณสุข
6 5920611007 นภวรรณ เปลื้องนาผล
7 5910311009 Tadam Somsamouth
8 5521911006 สิริกร สายสิน
9 5710611003 หนึ่งฤทัย ซูบรามาเนียม
10 5611911024 สมัชชัย มุกมุณี
11 5810111028 ชยกร  พรหมน้อย
12 5811711015 Huan Wong
13 5820311004 คำเมิง  วิไลศร
14 5921911008 วนัสนันท์ ทวีแสง
15 5921911010 ปริศนา เยื่อใย
16 5921911011 วิศรุต อโนนาม
17 5921911006 อธินันท์ คันธอุลิส
18 5921911007 ชญานิศ ทรัพย์มา
19 5921911020 ศดานันท์ คงอินทร์
20 5921911021 ธนภรณ์ เอี่ยมเอิบ
21 5821911016 จักรวาล พรสุพรรณวงศ์
22 5821911007 ณัฐนันท์ โอภาจิรัฏฐ์
23 5821911017 สาธิกา ปากลาว
24 5810312016 พงศ์เพชร เพ็ชรล่อเหลียน
Loading...
Loading...