รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2559

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทาง http://itc.nida.ac.th

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6001360001 นางสาวอมฤตา  รัตนภานพ
2 6001360002 นางสาวอภิรดี  ระวิโรจน์
3 6001360003 นายอธินันท์  คันธอุลิส
4 6001360004 Mr.Bounthavone  Sisouphanthong
5 6001360005 นายจักรวาล  พรสุพรรณวงศ์
6 6001360006 นายชณพนธ์  เพชรประยูร
7 6001360007 นายชยกร  พรหมน้อย
8 6001360008 นางสาวชญานิศ  ทรัพย์มา
9 6001360009 MissHuan  Wang
10 6001360010 นางสาวจตุพร  เทพนุกูล
11 6001360011 นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง
12 6001360012 นายเขมภัฏ  ห้วยลึก
13 6001360013 นายฆนัสวัน  ทามณี
14 6001360014 Mr.Khammeung  Vilaisone
15 6001360015 นายขุนพล  เอกอมร
16 6001360016 นางสาวกชกร  จุลศิลป์
17 6001360017 นางสาวกุลจิรา  ชวาลทรัพย์
18 6001360018 นางสาวลลิดา  จำปาวงค์
19 6001360019 นางสาวนภวรรณ  เปลื้องนาผล
20 6001360020 นางสาวนราวาดี  อินทวงษ์
21 6001360021 นางสาวนรินทร์สิรี  เชียงพันธ์
22 6001360022 นางสาวนาตาชา  แก้วเรือง
23 6001360023 นางสาวณัชชา  สถาพรสถิต
24 6001360024 นายณัทชัย  กิ่งใบสมบูรณ์
25 6001360025 นางสาวณัฐนันท์  โอภาจิรัฏฐ์
26 6001360026 นางสาวณัฐวดี  หมัดสอาด
27 6001360027 นางสาวณัฐฐา  วรรณสุข
28 6001360028 นางสาวณัฐริดา  มงคลคีรี
29 6001360029 นางสาวหนึ่งฤทัย  ซูบรามาเนียม
30 6001360030 นายณัฐวุฒิ  ขาวคง
31 6001360031 นายโอภาส  ชิณสาร
32 6001360032 นางสาวปาลภัทร  ชาดี
33 6001360033 นางสาวปนัสญา  ปุณวัฒนา
34 6001360034 นางสาวพริมา  นงค์นวล
35 6001360035 นางสาวปริตตา  ป้องคำรส
36 6001360036 นางสาวพิชญา  เปียแก้ว
37 6001360037 นายพงศ์เพชร  เพ็ชรล่อเหลียน
38 6001360038 นางสาวปริศนา  เยื่อใย
39 6001360039 นางสาวรัตติพร  นันทิประภา
40 6001360040 นางสาวศดานันท์  คงอินทร์
41 6001360041 นายเศรนี  แก้วชะฎา
42 6001360042 นายสมัชชัย  มุกมุณี
43 6001360043 นายสงวนศักดิ์  เจียมสงวนวงค์
44 6001360044 นางสาวสาธิกา  ปากลาว
45 6001360045 Mr.Shih-ming  Lai
46 6001360046 นางสาวสิริกร  สายสิน
47 6001360047 นางสาวสิริยากร  สิงห์เสนา
48 6001360048 นายสุเมธ  จันพะนะ
49 6001360049 นางสาวศุภลิน  เหล่าโชคชัย
50 6001360050 นางสาวสุภัจจา  อังค์สุวรรณ
51 6001360051 นางสาวสุธาสินี  ศรีประพิศกูร
52 6001360052 นายสุทธิพัฒน์  ภู่จีนาพันธุ์
53 6001360053 นางสาวธัญลักษณ์  ชูไพบูลย์
54 6001360054 นายธีรภัทร  อุทุมภา
55 6001360055 นางสาวธนภรณ์  เอี่ยมเอิบ
56 6001360056 นางสาวทิพย์ธิดา  ใจสมุทร
57 6001360057 นางสาววิมลพันธ์  สีสังข์
58 6001360058 นางสาววนัสนันท์  ทวีแสง
59 6001360059 นางสาววรรณนิภา  ภูมิถาวร
60 6001360060 นายวิศิษฎ์  อยู่ไทย
61 6001360061 นายวิศรุต  อโนนาม
Loading...
Loading...