ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559

pdfดาวน์โหลดประกาศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา            ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5910111015 หม่อมหลวงกติกา  สุขสวัสดิ์ ผ่าน
2 5910111040 นายรัตนชาติ  ไพรินทร์ ผ่าน
3 5910111034 นายธีรศักดิ์  ผสมทรัพย์ ผ่าน
4 5910112001 นางสาวพรภิชา  ธรรมวิเศษ ผ่าน
5 5910111002 นางสาวฐานิสร  พันธุ์ครุฑ ผ่าน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา           ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
6 5920313004 นายวรชัย  วิวัชรี ผ่าน
7 5810312002 นายณัฏชนน  ไพรรุณ ผ่าน
8 5820311002 นายวศิรพล  พรหมโคตรวงศ์ ผ่าน
9 5820311007 Mr.Latsamy  Phomphakdy ผ่าน
10 5920313018 นายพิทวัส  วศินสังวร ผ่าน
11 5820311001 นางสาวเพียงระวี  ตุ้มทรัพย์ ผ่าน
12 5920312011 นายกมเลศ  คงดำ ผ่าน
13 5820312001 นายนรมัน  เจษฎาไกรสร ผ่าน
14 5920313003 นางสาวสุจิตรา  เสน่ห์ลักษณา ผ่าน
15 5820313001 นายชัยรัตน์  ภู่สุวรรณ ผ่าน
16 5910311008 Mr.Sonexay  Thoummady ผ่าน
17 5920313017 นายสิปปกร  กาญจนา ผ่าน
18 5810312014 นางสาวอรุณรัตน์  รัตนคม ผ่าน
19 5820311006 Miss Phannola  Vongpanya ผ่าน
20 5920313005 นางสาวอารีรัตน์  ลุนลลาด ผ่าน
21 5910312014 Miss Dalivone  Xayavongsa ผ่าน
22 5820311003 Mr.Daokham  Vongvilay ผ่าน
23 5820311004 Mr.Khammeung  Vilaisone ไม่ผ่าน
24 5820311005 Mr.Bounthavone  Sisouphanthong ไม่ผ่าน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ รหัสนักศึกษา       ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
25 5810511005 นายสุรศักดิ์  วงค์ษา ผ่าน
26 5720511001 นายปฏิภาณ  สุขะวิริยะ ผ่าน
27 5810511011 นางสาวพัชรินทร์  โชคศิริ ผ่าน
28 5810511002 นางสาวณัฐนรี  โค้ววรรณศรี ผ่าน
29 5810511015 นางสาวพาขวัญ  ขอดแก้ว ผ่าน
30 5810511008 นางสาวสุลีกร  สุปัน ผ่าน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ รหัสนักศึกษา        ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
31 5910611009 นายนิติธร  เพิ่มเจริญ ผ่าน
32 5710611018 นางสาวณัฐธิรา  นิติพิสานนท์ ผ่าน
33 5810611011 นางสาวชนิกา  สำราญฤทธิ์ ผ่าน
34 5910611008 นางสาวระพีภัทร  สุทวีทรัพย์ ผ่าน
35 5910611003 นางสาวกุลประภา  บุญโต ผ่าน
36 5810611009 นายพนสณฑ์  ภาวกังวาลวงษ์ ผ่าน
37 5910611005 นางสาวอัมมาภรณ์  มัจฉาชาญ ผ่าน
38 5910611006 นางสาวกานต์ชนก  ห้องดอกไม้ ผ่าน
39 5910611007 นางสาวกรกนก  เหล่ารักผล ผ่าน
40 5910611011 นางสาวกีรติญาภรณ์  ขะวงษ์ ผ่าน
41 5910611014 นางสาวพลอยณพัชร์  ปริญรัมย์ ผ่าน
42 5910611001 นางสาวสราวลี  ทิพยธรรม ผ่าน
คณะภาษาและการสื่อสาร
ลำดับ รหัสนักศึกษา       ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
43 5520814004 นายปองพนธ์  สวนศรี ผ่าน
44 5520814002 นางสาวฉัตรกมล  รอดประเสริฐ ผ่าน
45 5810811006 Miss Aunyarat  Sukantapreuk ผ่าน
46 5910815002 นางสาววัชราภรณ์  ดวงกลาง ผ่าน
47 5910815004 นางสาวพลอยประภา  วังเมือง ผ่าน
48 5910811006 Mr.Yachurawate  Hongsiri ผ่าน
49 5520814010 นางสาวแพรรพี  บุญรักษ์ ผ่าน
50 5720814007 นายบารมี  สุธรรมไพศาล ผ่าน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ รหัสนักศึกษา       ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
51 5821711017 นายพงศธร  ร้อยแก้ว ผ่าน
52 5821711001 นางสาวปพิชญา  ทุมสท้าน ผ่าน
53 5811711013 นางสาวนพวรรณ  ตรีศิลป์ ผ่าน
54 5821711013 นางสาวเมขลา  จันทร์ทุย ผ่าน
55 5821711004 นางสาวจิตตานันท์  มีทิศ ผ่าน
56 5821711015 นางสาวอติยา  จิววุฒิพงค์ ผ่าน
57 5821711016 นายยศ  ประสิทธิ์จินดา ผ่าน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ รหัสนักศึกษา            ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
58 5821811013 นายพิสุทธิ์พงศ์  วณิชาติ ผ่าน
59 5821811010 นางสาวจิรัศยา  เจริญพืช ผ่าน
60 5821811019 นางสาวกนกวรรณ  กระตุฤกษ์ ผ่าน
61 5811811015 นางสาวแพรว  ธนิกุล ผ่าน
62 5821811023 นางสาวธนารัตน์  ฟุ้งทศธรรม ผ่าน
63 5811811019 นางสาวพิชญาพร  เด่นพันธ์ ผ่าน
64 5811811017 นายณรงค์ฤทธิ์  คิดเห็น ผ่าน
65 5821811001 นางสาวกัญญ์ตรัตน์  เชิดเกียรติกุล ผ่าน
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา         ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
66 5811911018 นางสาวนภัค  เหล่าสืบสกุล ผ่าน
67 5911911011 ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  เรืองสังข์ ผ่าน
68 5811911020 นางสาวพิมพ์พร  เห็นสว่าง ผ่าน
69 5921911003 พระมนูญ  วรธมฺมญฺญู (ต่อเขต) ผ่าน
70 5921911002 นายถิรวัฒน์  ประทุมทอง ผ่าน
71 5911911014 นางสาวมินตรา  เจริญสุข ผ่าน
72 5911911005 นางสาวอรุณรัตน์  ธำรงศรีสุข ผ่าน
73 5811911011 นางสาวปวิชญา  มณีกาญจน์ ผ่าน
74 5921911009 นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง ไม่ผ่าน
75 5811911001 นางสาววิมลพันธ์  สีสังข์ ไม่ผ่าน
76 5621911013 พระสิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ ) ไม่ผ่าน
Loading...
Loading...