รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา  2559

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

***อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 6001320001    นางสาวอัมมาภรณ์  มัจฉาชาญ
2 6001320002    นางสาวอารีรัตน์  ลุนลลาด
3 6001320003    นางสาวอรุณรัตน์  รัตนคม
4 6001320004    นางสาวอรุณรัตน์  ธำรงศรีสุข
5 6001320005    นางสาวอติยา  จิววุฒิพงค์
6 6001320006    Miss Aunyarat  Sukantapreuk
7 6001320007    นายบารมี  สุธรรมไพศาล
8 6001320008    Mr.Bounthavone  Sisouphanthong
9 6001320009    นายชัยรัตน์  ภู่สุวรรณ
10 6001320010    นางสาวชนิกา  สำราญฤทธิ์
11 6001320011    นางสาวฉัตรกมล  รอดประเสริฐ
12 6001320012    Miss Dalivone  Xayavongsa
13 6001320013    Mr.Daokham  Vongvilay
14 6001320014    นางสาวจิรัศยา  เจริญพืช
15 6001320015    นางสาวจิตภักดี  เจริญช่าง
16 6001320016    นางสาวจิตตานันท์  มีทิศ
17 6001320017    นายกมเลศ  คงดำ
18 6001320018    นางสาวกานต์ชนก  ห้องดอกไม้
19 6001320019    นางสาวกนกวรรณ  กระตุฤกษ์
20 6001320020    นางสาวกัญญ์ตรัตน์  เชิดเกียรติกุล
21 6001320021    หม่อมหลวงกติกา  สุขสวัสดิ์
22 6001320022    นางสาวกีรติญาภรณ์  ขะวงษ์
23 6001320023    Mr.Khammeung  Vilaisone
24 6001320024    นางสาวกรกนก  เหล่ารักผล
25 6001320025    นางสาวกุลประภา  บุญโต
26 6001320026    Mr.Latsamy  Phomphakdy
27 6001320027    พระมนูญ  วรธมฺมญฺญู (ต่อเขต)
28 6001320028    นางสาวเมขลา  จันทร์ทุย
29 6001320029    นางสาวมินตรา  เจริญสุข
30 6001320030    นางสาวนภัค  เหล่าสืบสกุล
31 6001320031    นายณรงค์ฤทธิ์  คิดเห็น
32 6001320032    ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  เรืองสังข์
33 6001320033    นายณัฏชนน  ไพรรุณ
34 6001320034    นางสาวณัฐนรี  โค้ววรรณศรี
35 6001320035    นางสาวณัฐนิช  ใจแสน
36 6001320036    นายนิติธร  เพิ่มเจริญ
37 6001320037    นางสาวนพวรรณ  ตรีศิลป์
38 6001320038    นายนรมัน  เจษฎาไกรสร
39 6001320039    นางสาวณัฐธิรา  นิติพิสานนท์
40 6001320040    นางสาวพาขวัญ  ขอดแก้ว
41 6001320041    นายพนสณฑ์  ภาวกังวาลวงษ์
42 6001320042    นางสาวบุนรดา  ปัญญารักษ์
43 6001320043    นางสาวปพิชญา  ทุมสท้าน
44 6001320044    นางสาวพัชรินทร์  โชคศิริ
45 6001320045    นายปฏิภาณ  สุขะวิริยะ
46 6001320046    นางสาวปวิชญา  มณีกาญจน์
47 6001320047    Miss Phannola  Vongpanya
48 6001320048    นายพงศธร  ร้อยแก้ว
49 6001320049    นางสาวเพียงระวี  ตุ้มทรัพย์
50 6001320050    นางสาวพิชญาพร  เด่นพันธ์
51 6001320051    นางสาวพิมพ์พร  เห็นสว่าง
52 6001320052    นายพิสุทธิ์พงศ์  วณิชาติ
53 6001320053    นายพิทวัส  วศินสังวร
54 6001320054    นางสาวพลอยณพัชร์  ปริญรัมย์
55 6001320055    นางสาวพลอยประภา  วังเมือง

 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4 ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
56 6001320056    นายพงศ์เพชร  เพ็ชรล่อเหลียน
57 6001320057    นายปองพนธ์  สวนศรี
58 6001320058    นางสาวพรภิชา  ธรรมวิเศษ
59 6001320059    นางสาวแพรรพี  บุญรักษ์
60 6001320060    นางสาวแพรว  ธนิกุล
61 6001320061    นายปุณณัฏฐา  ทรรศนียพงษ์
62 6001320062    นางสาวระพีภัทร  สุทวีทรัพย์
63 6001320063    นายรัตนชาติ  ไพรินทร์
64 6001320064    นางสาวสราวลี  ทิพยธรรม
65 6001320065    นายสิปปกร  กาญจนา
66 6001320066    พระสิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )
67 6001320067    Mr.Sonexay  Thoummady
68 6001320068    นางสาวสุจิตรา  เสน่ห์ลักษณา
69 6001320069    นางสาวสุลีกร  สุปัน
70 6001320070    นายสุรศักดิ์  วงค์ษา
71 6001320071    นายธีรศักดิ์  ผสมทรัพย์
72 6001320072    นางสาวธนารัตน์  ฟุ้งทศธรรม
73 6001320073    นางสาวฐานิสร  พันธุ์ครุฑ
74 6001320074    นายถิรวัฒน์  ประทุมทอง
75 6001320075    นางสาววิมลพันธ์  สีสังข์
76 6001320076    นางสาววัชราภรณ์  ดวงกลาง
77 6001320077    นายวศิรพล  พรหมโคตรวงศ์
78 6001320078    นายวรชัย  วิวัชรี
79 6001320079    Mr.Yachurawate  Hongsiri
80 6001320080    นางสาวญาณิศา  มิตรโกสุม
81 6001320081    นายยศ  ประสิทธิ์จินดา
Loading...
Loading...