ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 5811711013 นพวรรณ  ตรีศิลป์
2 5921911003 พระมนูญ วรธมฺมญฺญู (ต่อเขต)
3 5810511002 ณัฐนรี  โคว้วรรณศรี
4 5820311002 วศิรพล พรหมโคตรวงศ์
5 5910111015 กติกา สุขสวัสดิ์
6 5910111002 ฐานิสร พันธุ์ครุฑ
7 5810312014 อรุณรัตน์ รัตนคม
8 5810311005 พงษ์ศัลย์ ศัลยกำธร
9 5910112001 พรภิชา ธรรมวิเศษ
10 5910311008 Sonexay Thoummady
11 5720511001 ปฏิภาณ สุขะวิริยะ
Loading...
Loading...