ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5910111030 นายไชยพศ  สมพงษ์พันธุ์ ผ่าน
2 5910111021 นางสาวสุปวีณ์  เชื้อขำดี ผ่าน
3 5910111027 นางสาวรินทร์ลภัส  วุฒิปรีชาสิทธิ์ ผ่าน
4 5910112005 นางสาวจุฑามาศ  เข็มเงิน ผ่าน
5 5810111025 นายฌ.กะเฌอ  มณีเทพ ผ่าน
6 5910112008 นางสาวจันทร์จิรา  ตุ่นทอง ผ่าน
7 5910111024 นายอลงกต  สารกาล ผ่าน
8 5810111010 นายภาณุพงศ์  คงธนธรรมกุล ผ่าน
9 5910111008 นางสาวกัลยภรณ์  จิ๋วชูเวียง ผ่าน
10 5910112006 นายบารมี  วรรณพงศ์เจริญ ผ่าน
11 5910111026 นางสาวสุพัชรา  โสจะ ผ่าน
12 5810111018 พระมหาณรงค์ฤทธิ์  วิสิฏฺฐญาโณ  ผ่าน
    (เกษมจิต)  
13 5910112009 นางสาวกัญณรัช  สิริฐาพร ผ่าน
14 5910112011 นางสาวกมลวรรณ  โสไกร ผ่าน
15 5810111039 พระมหาเดชชาติ  ญาณเมธี (เค็งชัยภูมิ) ผ่าน
16 5910111031 นางสาวเฟื่องบุญ  อเนกบุณย์ ผ่าน
17 5810111023 นายทวีศักดิ์  บุทอง ผ่าน
18 5910112010 นางสาวทิพย์ธิดา  ใจสมุทร ไม่ผ่าน
       
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
19 5810312006 นางสาวกุลรัศมิ์  อติชาติพงศ์ ผ่าน
20 5810312014 นางสาวอรุณรัตน์  รัตนคม ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
21 5810611018 นางสาววราภร  แซ่ปึง ผ่าน
22 5810611008 นางสาวชลิดา  ธีรานุพัฒนา ผ่าน
23 5810611013 นางสาวพรฑิตา  อังกินันทน์ ผ่าน
24 5810611004 นางสาววิริยา  ลีลาสุธานนท์ ผ่าน
25 5810611007 นางสุวิมล  ทองใส ผ่าน
26 5810611020 นางสาวปรารถนา  ใจเบิกบาน ผ่าน
27 5810611014 นางสาวสุธิดา  โพธิ์นรินทร์ ผ่าน
28 5810611010 นางสาวศุภพิชญ์  ศุขโกเมศ ผ่าน
       
คณะภาษาและการสื่อสาร    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
29 5820815011 นางสาวโภคิยา  ถือเถี้ยน ผ่าน
30 5820814005 นางสาวณัฐญา  ห่านรัตนสกุล ผ่าน
31 5810815007 นางสาววนาลี  เพ็ชรรื่น ผ่าน
32 5820814003 นายสิรภพ  ว่องสนองกิจ ผ่าน
33 5820811005 Mr.Nutdanai  Pornprasert ผ่าน
34 5810815001 นางสาวอุธิติยา  นามวงษา ผ่าน
35 5820815001 นางสาวนันทิชา  ผนวกสุข ผ่าน
36 5520811009 Miss Thidarat  Kiriya ผ่าน
37 5820815002 นางสาวภีรดี  ญาณอุดม ผ่าน
38 5820815004 นางสาวพรพิมล  วรเวชวิทยา ผ่าน
39 5810815008 นางสาวนิรดา  สว่างอารมย์ ผ่าน
40 5810815009 นางสาวอัญพัชญ์  ไชยภิญโญวัฒน์ ผ่าน
41 5820814007 นางสาวพรชนก  นวลขาว ผ่าน
42 5820815009 นายวันปิยะ  ตรีวัฒน์วรานนท์ ผ่าน
       
คณะการจัดการการท่องเที่ยว    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
43 5811711014 นางสาววรินทร์ธร  ไชยสิทธิ์ ผ่าน
44 5421711018 ว่าที่ร้อยตรีประยูร  ดาศรี ผ่าน
       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
45 5811811023 นายนภดล  พิมสาร ผ่าน
46 5911811010 นายโชติวรรธน์  วัชระเกียรติศักดิ์ ผ่าน
47 5911811011 นางสาวณัฐพัชร์  ไกรวชิรสิทธิ์ ผ่าน
48 5821811018 นางสาวธันย์ชนก  ช่างเรือ ผ่าน
49 5911811004 นางสาวศลิษา  วงศ์ไพรินทร์ ผ่าน
50 5911811018 นายบัญชา  หมั่นกิจการ ผ่าน
51 5911811002 นางสาวปิยะพร  ปุรา ผ่าน
52 5911811001 นางสาวเนตรรัต  จิระศิลป์ ผ่าน
53 5911811015 นางสาวเดือนเพชร  วิชชุลดา ผ่าน
54 5811811009 นางสาวสมดังใจ  ศิริยุทธ์ ผ่าน
55 5911811009 นางสาวตรีสุนันท์  อุปรมัย ผ่าน
56 5811811012 นางสาวภัณฑิรา  ทปะนานนท์ ผ่าน
57 5911811013 นางสาวภรภัทร  กิตติมหาโชค ผ่าน
58 5811811014 นางสาวสุพิชชา  เกียรติเสรีกุล ผ่าน
59 5911811006 นางสาวพิมพ์ชนก  ผลอ่อน ผ่าน
60 5811811019 นางสาวพิชญาพร  เด่นพันธ์ ไม่ผ่าน
       
คณะนิติศาสตร์    
       
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
61 5911914002 นางสาวศิริกุล  มีเพียร ผ่าน
62 5811914004 นางสาวชุติกาญจน์  ศิริสุนทร ผ่าน
63 5911911008 นายลิขสิทธิ์  ศุภการ ผ่าน
64 5911911015 นางสาวรมิดา  ปารัชพัชรพล ผ่าน
65 5911911006 นายปรีดิ์เกษม  ปรัชญพฤทธิ์ ผ่าน
66 5821911012 นายสรายุทธ  หนูเผือก ผ่าน
67 5911911003 นางสาวณหทัย  สุขเสนา ผ่าน
68 5911911001 นางสาวชญาธร  ยุติธรรมวงษ์ ผ่าน
69 5911911009 นางสาวปานวาด  ทับทัง ผ่าน
70 5911911012 นายอิสระพงศ์  เอี่ยมพลอย ผ่าน
71 5811914003 นางสาวอัญสินี  ฉัตรนภารัตน์ ผ่าน
72 5821911020 นางสาวศุภาพิชญ์  ป้อมปราการ ผ่าน
73 5811911005 นายณัฏฐวุฒิ  จันทร์เจริญ ผ่าน
74 5621911015 นางสาวชนากานต์  ศรีกลั่น ผ่าน
75 5821911008 นางสาวสุดที่รัก  ฤกษ์คณะ ผ่าน
76 5911911004 นายปณิธิ  จักรานนท์ ผ่าน
77 5911911013 นายนิ  พูลสวัสดิ์ ผ่าน
78 5911914003 นางสาวสรัลญา  โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผ่าน
79 5811911016 นางสาวพชร  ลียติกุล ผ่าน
80 5911914004 นายนภดล  จันโหนง ผ่าน
81 5821911011 นางสาวรัตนากร  เคนวิเศษ ผ่าน
82 5911911002 นายนิติวัชญ์  ยุติธรรมวงษ์ ผ่าน
83 5811911023 นายอิทธิ  คำตะลุง ผ่าน
84 5821911018 นางสาวป่านฤทัย  สุทธิรัตน์เสรีกุล ผ่าน
85 5911911005 นางสาวอรุณรัตน์  ธำรงศรีสุข ไม่ผ่าน
86 5911911014 นางสาวมินตรา  เจริญสุข ไม่ผ่าน
87 5811911008 นางสาวตรึงตา  พงศ์รัตนเดชาชัย ไม่ผ่าน
88 5821911002 นางสาวปิยชาติ  นิ่ม ไม่ผ่าน
Loading...
Loading...