รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2559

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำดินสอ 2B ยางลบดินสอ และบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5901280001 นายอลงกต  สารกาล
2 5901280002 นางสาวอัญสินี  ฉัตรนภารัตน์
3 5901280003 นางสาวอรุณรัตน์  รัตนคม
4 5901280004 นางสาวอรุณรัตน์  ธำรงศรีสุข
5 5901280005 นายบารมี  วรรณพงศ์เจริญ
6 5901280006 นายบัญชา  หมั่นกิจการ
7 5901280007 นายไชยพศ  สมพงษ์พันธุ์
8 5901280008 นางสาวชลิดา  ธีรานุพัฒนา
9 5901280009 นางสาวชนากานต์  ศรีกลั่น
10 5901280010 นางสาวชารียา  ปัทมธรรมกุล
11 5901280011 นางสาวชญาธร  ยุติธรรมวงษ์
12 5901280012 นายโชติวรรธน์  วัชระเกียรติศักดิ์
13 5901280013 นายฌ.กะเฌอ  มณีเทพ
14 5901280014 นางสาวชุติกาญจน์  ศิริสุนทร
15 5901280015 พระมหาเดชชาติ  ญาณเมธี (เค็งชัยภูมิ)
16 5901280016 นางสาวเดือนเพชร  วิชชุลดา
17 5901280017 นางสาวเฟื่องบุญ  อเนกบุณย์
18 5901280018 นางสาวฮาบีบะห์  แตเป๊าะ
19 5901280019 นายอิสระพงศ์  เอี่ยมพลอย
20 5901280020 นายอิทธิ  คำตะลุง
21 5901280021 นางสาวจันทร์จิรา  ตุ่นทอง
22 5901280022 นางสาวจุฑามาศ  เข็มเงิน
23 5901280023 นางสาวกมลวรรณ  โสไกร
24 5901280024 นางสาวกัญณรัช  สิริฐาพร
25 5901280025 นางสาวกัลยภรณ์  จิ๋วชูเวียง
26 5901280026 นางสาวกชกร  จุลศิลป์
27 5901280027 นางสาวกุลรัศมิ์  อติชาติพงศ์
28 5901280028 นายลิขสิทธิ์  ศุภการ
29 5901280029 นางสาวมินตรา  เจริญสุข
30 5901280030 นางสาวณหทัย  สุขเสนา
31 5901280031 นางสาวนันทิชา  ผนวกสุข
32 5901280032 พระมหาณรงค์ฤทธิ์  วิสิฏฺฐญาโณ (เกษมจิต)
33 5901280033 นางสาวณัฐพัชร์  ไกรวชิรสิทธิ์
34 5901280034 นายณัฏฐวุฒิ  จันทร์เจริญ
35 5901280035 นางสาวณัฐญา  ห่านรัตนสกุล
36 5901280036 นางสาวเนตรรัต  จิระศิลป์
37 5901280037 นางสาวนิรดา  สว่างอารมย์
38 5901280038 นายนิ  พูลสวัสดิ์
39 5901280039 นายนิติวัชญ์  ยุติธรรมวงษ์
40 5901280040 นางสาวนพวรรณ  ตรีศิลป์
41 5901280041 นายนภดล  จันโหนง
42 5901280042 นายนภดล  พิมสาร
43 5901280043 Mr.Nutdanai  Pornprasert
44 5901280044 นางสาวพชร  ลียติกุล
45 5901280045 นายปณิธิ  จักรานนท์
46 5901280046 นางสาวภัณฑิรา  ทปะนานนท์
47 5901280047 นายภาณุพงศ์  คงธนธรรมกุล
48 5901280048 นางสาวปานวาด  ทับทัง
49 5901280049 นางสาวป่านฤทัย  สุทธิรัตน์เสรีกุล
50 5901280050 นางสาวภีรดี  ญาณอุดม
51 5901280051 นางสาวโภคิยา  ถือเถี้ยน
52 5901280052 นางสาวพิชญาพร  เด่นพันธ์
53 5901280053 นางสาวพิมพ์ชนก  ผลอ่อน
54 5901280054 นางสาวปิยะพร  ปุรา
55 5901280055 นางสาวปิยชาติ  นิ่ม
56 5901280056 นางสาวพรชนก  นวลขาว
57 5901280057 นางสาวพรพิมล  วรเวชวิทยา
58 5901280058 นางสาวภรภัทร  กิตติมหาโชค
59 5901280059 นางสาวอัญพัชญ์  ไชยภิญโญวัฒน์
60 5901280060 นางสาวพรฑิตา  อังกินันทน์
61 5901280061 นางสาวปรารถนา  ใจเบิกบาน
62 5901280062 ว่าที่ร้อยตรีประยูร  ดาศรี
63 5901280063 นายปรีดิ์เกษม  ปรัชญพฤทธิ์

 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4 ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
64 5901280064 นางสาวรมิดา  ปารัชพัชรพล
65 5901280065 นางสาวรัตนากร  เคนวิเศษ
66 5901280066 นางสาวรินทร์ลภัส  วุฒิปรีชาสิทธิ์
67 5901280067 นางสาวศลิษา  วงศ์ไพรินทร์
68 5901280068 นางสาวสรัลญา  โสภณพงศ์พิพัฒน์
69 5901280069 นายสรายุทธ  หนูเผือก
70 5901280070 นายสิรภพ  ว่องสนองกิจ
71 5901280071 นางสาวศิริกุล  มีเพียร
72 5901280072 นางสาวสมดังใจ  ศิริยุทธ์
73 5901280073 นางสาวสุดที่รัก  ฤกษ์คณะ
74 5901280074 นางสาวศุภาพิชญ์  ป้อมปราการ
75 5901280075 นางสาวศุภพิชญ์  ศุขโกเมศ
76 5901280076 นางสาวสุพัชรา  โสจะ
77 5901280077 นางสาวสุปวีณ์  เชื้อขำดี
78 5901280078 นางสาวสุพิชชา  เกียรติเสรีกุล
79 5901280079 นางสาวสุธิดา  โพธิ์นรินทร์
80 5901280080 นางสุวิมล  ทองใส
81 5901280081 นายทวีศักดิ์  บุทอง
82 5901280082 นางสาวธันย์ชนก  ช่างเรือ
83 5901280083 Miss Thidarat  Kiriya
84 5901280084 นางสาวทิพย์ธิดา  ใจสมุทร
85 5901280085 นางสาวตรีสุนันท์  อุปรมัย
86 5901280086 นางสาวตรึงตา  พงศ์รัตนเดชาชัย
87 5901280087 นางสาวอุธิติยา  นามวงษา
88 5901280088 นางสาววราภร  แซ่ปึง
89 5901280089 นางสาววนาลี  เพ็ชรรื่น
90 5901280090 นางสาววรรณนภา  นิรมิตตานนท์
91 5901280091 นายวันปิยะ  ตรีวัฒน์วรานนท์
92 5901280092 นางสาววรินทร์ธร  ไชยสิทธิ์
93 5901280093 นางสาววิริยา  ลีลาสุธานนท์
Loading...
Loading...