ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2559

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม ในวันอังคารที่  15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 5421711018 ว่าที่ร.ต.ประยูร  ดาศรี
2 5821911012 สรายุทธ หนูเผือก
3 5821911011 รัตนากร เคนวิเศษ
4 5821911008 สุดที่รัก ฤกษ์คณะ
5 5821911002 ปิยชาติ นิ่ม
6 5821911018 ป่านฤทัย สุทธิรัตน์เสรีกุล
7 5810611010 ศุภพิชญ์  ศุขโกเมศ
8 5810611013 พรฑิตา อังกินันทน์
9 5810611008 ชลิดา ธีรานุพัฒนา
10 5810611004 วิริยา ลีลาสุธานนท์
11 5810611014 สุธิดา โพธิ์นรินทร์
12 5911811009 ตรีสุนันท์  อุปรมัย
13 5810312014 อรุณรัตน์ รัตนคม
14 5911811004 ศลิษา  วงศ์ไพรินทร์
15 5911811016 วรรณนภา นิรมิตตานนท์
16 5911811011 ณัฐพัชร์  ไกรวชิรสิทธิ์
17 5911811010 โชติวรรธน์ วัชระเกียรติศักดิ์
18 5911811002 ปิยะพร ปุรา
19 5911811018 บัญชา  หมั่นกิจการ
20 5911811013 ภรภัทร  กิตติมหาโชค
21 5911811001 เนตรรัต  จิระศิลป์
22 5911811006 พิมพ์ชนก ผลอ่อน
23 5810111025 ฌ.กะเฌอ  มณีเทพ
24 5911911009 ปานวาด ทับทัง
25 5911911014 มินตรา  เจริญสุข
26 5911911003 ณหทัย สุขเสนา
27 5911911002 นิติวัชญ์  ยุติธรรมวงษ์
28 5911911001 ชญาธร ยุติธรรมวงษ์
29 5811914003 อัญสินี ฉัตรนภารัตน์
30 5811914004 ชุติกาญจน์  ศิริสุนทร
31 5911911006 ปรีดิ์เกษม ปรัชญพฤทธิ์
32 5911911012 อิสระพงศ์ เอี่ยมพลอย
33 5810111018 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ วิสิฏรญาโณ (เกษมจิต)
34 5810111039 พระมหาเดชชาติ ญาณเมธี (เค็งชัยภูมิ)
35 5911914003 สรัลญา โสภณพงศ์พิพัฒน์
36 5911914004 นภดล จันโหนง
37 5911914002 ศิริกุล  มีเพียร
38 5911811015 เดือนเพชร วิชชุลดา
Loading...
Loading...