ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5910111036 นายภัทรพงศ์  ซื่อเกียรติขจร ผ่าน
2 5910111012 นางสาวอัยรดา  พบพิทักษ์ ผ่าน
3 5910111022 นายทิพากร  บัวสุนทร ผ่าน
4 5910112004 นางสาวสุจิตรา  ชะอุ่ม ผ่าน
5 5910112007 นางสาวณัชชา  ธนิตติราภรณ์ ผ่าน
6 5910111037 นายภาณุพงศ์  ขำทอง ผ่าน
7 5910111032 นางสาวภัทรวดี  ครองสิน ผ่าน
8 5810111015 สิบเอกธีรพล  พงษ์บัว ผ่าน
9 5910111018 นางสาววารี  อรรคบุตร ผ่าน
10 5910111001 นางสาวธนาภรณ์  ไกรศิริ ผ่าน
11 5910111007 นายสุพัฒน์จิตร  ลาดบัวขาว ผ่าน
12 5910112009 นางสาวกัญณรัช  สิริฐาพร ไม่ผ่าน
13 5910111017 นางสาวยารีนา  บือราเฮง ไม่ผ่าน
14 5910111039 นายเจษฎากร  แก้วฉาย ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
15 5820312009 นายยนตระการ  มากผล ผ่าน
16 5720313018 นายวิโรจน์  ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ ผ่าน
17 5720312005 นางสาวศุภาพิชญ์  มณีนาค ผ่าน
18 5810312007 นายอดิศักดิ์  อดุลธรรมวิทย์ ผ่าน
19 5720312006 นางสาวยุพวดี  ชินพฤทธิวงศ์ ผ่าน
20 5820312002 นายจิรภัทร  โค้วคาศัย ผ่าน
21 5910312008 นายนันทน์  เตชะมหานนท์ ผ่าน
22 5720312019 นายอธิราช  ทวีปฏิมากร ผ่าน
23 5810312013 นายอัจฉริยะ  ฉิมพลี ผ่าน
24 5820313027 นายเฉลิมเกียรติ  ชูขันธ์ ผ่าน
25 5820313031 นายพันธวิศ  โรจนศุภมิตร ผ่าน
26 5910312012 นายอรรถศาสตร์  สมสุข ผ่าน
27 5610312011 นายณัฐพัชร์  จรูญชาติธนกิตติ์ ผ่าน
28 5820313015 นายธีระนันท์  มิ่งไม้ ผ่าน
29 5820313032 นางสาวญาดา  กีรติพงศ์ภักดี ผ่าน
30 5910312006 นางสาวจุฑารัตน์  ขัตติ ผ่าน
31 5820312010 นายเชษฐพัทธ์  เขื่อนแก้ว ผ่าน
32 5910312004 นางสาวรัชฎาพร  ผลศิริ ผ่าน
33 5910312009 นางสาวศุกระวรรณ  เศวตะพุกกะ ผ่าน
34 5820313030 นางสาวจิตรา  แสงวงค์ทอง ผ่าน
35 5720312002 นายอภิชา  อาจวงษ์ ผ่าน
36 5910312001 นายกล้าณรงค์  มาเนียม ผ่าน
37 5820313005 นายพงศ์ภนิน  รุ่งโรจน์ขันติ ผ่าน
38 5910311002 Miss Teeranee  Ninsalab ผ่าน
39 5720312009 นางสาวธนิตา  โอภาสกรวงศ์ ผ่าน
40 5820313007 นางสาวบุศรินทร์  ชูสิน ผ่าน
41 5820313016 นายพีรกิตติ์  ปัญญาแก้ว ผ่าน
42 5910312002 นายวสิษฐ์พล  มาสาร ผ่าน
43 5720312001 นายจักรพงษ์  วัฒนะจินดาวงศ์ ผ่าน
44 5820312003 นางสาวหทัยชนก  โพธิ์งาม ผ่าน
45 5820313034 นางสาวอรทัย  อนุลีจันทร์ ผ่าน
46 5910312007 นางสาวปุณฑริกา  นวลประดิษฐ ผ่าน
47 5810312010 นางสาวภัทร์ภรณ์  เจียรวโรภาส ผ่าน
48 5820313002 นางสาวเปมิกา  ภิรมย์โอภาส ผ่าน
49 5820313028 นางสาวมิสึโกะ  ทาซิโร ผ่าน
50 5720312014 นางสาวนริศรา  ณัชพลพรสกุล ผ่าน
51 5820511002 นางสาววัชราภรณ์  วิเศษการ ผ่าน
52 5810511008 นางสาวสุลีกร  สุปัน ไม่ผ่าน
53 5810511002 นางสาวณัฐนรี  โค้ววรรณศรี ไม่ผ่าน
       
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
54 5910611004 นางอาทิตยา  โภคะกุล ผ่าน
55 5910617001 นายสิทธิศักดิ์  ฉันทวโร ผ่าน
56 5720611020 นางสาวนรีนาถ  กาญจนเจตนี ผ่าน
57 5910611013 นางสาวญาณิน  รุ่นประพันธ์ ผ่าน
58 5810611012 นางสาวณัชชา  อาจวงษ์ ผ่าน
59 5910617002 นางสาววิชชุมนตร์  แสงโชติ ผ่าน
60 5820611010 นางสาวรัชดา  มหาพฤกษารัตน์ ผ่าน
61 5910611012 นายธนัญ  ผิวละออ ผ่าน
62 5810611016 นางสาวศศิณิณท์  ภูษิต ผ่าน
63 5910611002 นางสาวนภัสสร  โชติกวณิชย์ ผ่าน
       
คณะภาษาและการสื่อสาร    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
64 5820811003 Miss Pakavadee  Vongmahasiri ผ่าน
65 5820814006 นายพงศธร  สายทอง ผ่าน
66 5820815006 นางเกสินี  พัฒนเสรี ผ่าน
67 5910811001 Miss Kamonchanok  Deecharoen ผ่าน
68 5820815014 นางสาววรรณภรณ์  วิชัยกุล ผ่าน
69 5820811001 Miss Jatujinda  Siratanatiwat ผ่าน
70 5820815008 นายคาวี  สุขสาลี ผ่าน
71 5910815001 นางสาวราชาวดี  สุขสุโฉม ผ่าน
72 5910815003 นางสาวฐิติพร  ด้วงทอง ผ่าน
73 5810815010 นางสาวกชพร  กฤษดาธิการ ผ่าน
74 5910811005 Miss Piyachat  Sumamal ผ่าน
75 5810815001 นางสาวอุธิติยา  นามวงษา ไม่ผ่าน
76 5910815005 นางสาวบี  แคนติ ไม่ผ่าน
       
คณะการจัดการการท่องเที่ยว    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
77 5811711019 นางสาวจรรย์สรณ์  บัวภา ผ่าน
78 5811711017 นางสาวพิชญ์จิรา  อุ่นใจ ผ่าน
79 5911711002 นายภาณุมาศ  เกตุแก้ว ผ่าน
80 5911711009 นางสาวอมราวดี  ไชยโย ผ่าน
81 5811711007 นางสาวพิชญา  แสงธูป ผ่าน
82 5911711010 นายพงศกร  เตียรถ์วัฒนานนท์ ผ่าน
83 5911711012 นางสาวศกลวรรณ  คงมานนท์ ผ่าน
84 5811711001 นางสาวศุภมาส  แหวนวิเศษ ผ่าน
85 5911711011 นายณเดช  พิมพ์พิพัฒน ผ่าน
86 5911711014 นางสาวกัญญพร  ตั้งตรงจิตร ผ่าน
87 5911711001 นางสาวรัศมี  อิสลาม ผ่าน
88 5911711003 นางสาวศุภจิต  อุมะวิชนี ผ่าน
89 5911711006 นายพุธรัตน์  บัวตะมะ ผ่าน
90 5911711013 นางสาววงษ์จันทร์  ไพโรจน์ ผ่าน
91 5911711004 นางสาวสุปรียา  ม่วงรอด ไม่ผ่าน
92 5421711018 ว่าที่ร้อยตรีประยูร  ดาศรี ไม่ผ่าน
93 5911711007 นายอนุพงษ์  หมื่นชัยยะ ไม่ผ่าน
       
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
94 5911811017 นายสราวุฒิ  สักเทวิน ผ่าน
95 5711811013 นางสาวจนิษฐา  หาญเจริญจิตต์ ผ่าน
       
คณะนิติศาสตร์    
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
96 5811911014 ร้อยตำรวจโทไกรสร  มีแสง ผ่าน
97 5911911010 นายรัฐพงษ์  มีชูพร ผ่าน
98 5811911022 นางสาวณัฐวีร์  อสิพงษ์ ผ่าน
       

 

 

Loading...
Loading...