รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2559

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

อนึ่ง สำนักไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและขอให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 16.45 น. โดยขอให้นำดินสอ 2B ยางลบดินสอ และบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ และมีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5901250001    นายอัจฉริยะ  ฉิมพลี
2 5901250002    นายอดิศักดิ์  อดุลธรรมวิทย์
3 5901250003    นางสาวอมราวดี  ไชยโย
4 5901250004    นางสาวอัญสินี  ฉัตรนภารัตน์
5 5901250005    นายอนุพงษ์  หมื่นชัยยะ
6 5901250006    นางสาวอนุตรา  ไวแสน
7 5901250007    นายอภิชา  อาจวงษ์
8 5901250008    นางอาทิตยา  โภคะกุล
9 5901250009    นายอธิราช  ทวีปฏิมากร
10 5901250010    นางสาวอธิฐาน  ไวแสน
11 5901250011    นายอรรถศาสตร์  สมสุข
12 5901250012    นางสาวบี  แคนติ
13 5901250013    นางสาวบุศรินทร์  ชูสิน
14 5901250014    นายเฉลิมเกียรติ  ชูขันธ์
15 5901250015    นายเชษฐพัทธ์  เขื่อนแก้ว
16 5901250016    นางสาวชุติกาญจน์  ศิริสุนทร
17 5901250017    นางสาวหทัยชนก  โพธิ์งาม
18 5901250018    นางสาวอัยรดา  พบพิทักษ์
19 5901250019    นายจักรพงษ์  วัฒนะจินดาวงศ์
20 5901250020    นางสาวจนิษฐา  หาญเจริญจิตต์
21 5901250021    นายเจษฎากร  แก้วฉาย
22 5901250022    Miss Jatujinda  Siratanatiwat
23 5901250023    นายจิรภัทร  โค้วคาศัย
24 5901250024    นางสาวจิตรา  แสงวงค์ทอง
25 5901250025    นางสาวจรรย์สรณ์  บัวภา
26 5901250026    นางสาวจุฑารัตน์  ขัตติ
27 5901250027    Miss amonchanok  Deecharoen
28 5901250028    นางสาวกัญณรัช  สิริฐาพร
29 5901250029    นางสาวกัญญพร  ตั้งตรงจิตร
30 5901250030    นางเกสินี  พัฒนเสรี
31 5901250031    นายคาวี  สุขสาลี
32 5901250032    นายกล้าณรงค์  มาเนียม
33 5901250033    นางสาวกชพร  กฤษดาธิการ
34 5901250034    ร้อยตำรวจโทไกรสร  มีแสง
35 5901250035    นางสาวมิสึโกะ  ทาซิโร
36 5901250036    นายณเดช  พิมพ์พิพัฒน
37 5901250037    นางสาวนภัสสร  โชติกวณิชย์
38 5901250038    นางสาวนรีนาถ  กาญจนเจตนี
39 5901250039    นางสาวนริศรา  ณัชพลพรสกุล
40 5901250040    นางสาวณัชชา  อาจวงษ์
41 5901250041    นางสาวณัชชา  ธนิตติราภรณ์
42 5901250042    นางสาวณัฐนรี  โค้ววรรณศรี
43 5901250043    นางสาวณัฐวีร์  อสิพงษ์
44 5901250044    นายณัฐพัชร์  จรูญชาติธนกิตติ์
45 5901250045    นายนันทน์  เตชะมหานนท์
46 5901250046    Mr.Nutdanai  Pornprasert
47 5901250047    นางสาวอรทัย  อนุลีจันทร์
48 5901250048    Miss Pakavadee  Vongmahasiri
49 5901250049    นายภาณุมาศ  เกตุแก้ว
50 5901250050    นายภาณุพงศ์  ขำทอง
51 5901250051    นางสาวภัทร์ภรณ์  เจียรวโรภาส
52 5901250052    นายภัทรพงศ์  ซื่อเกียรติขจร
53 5901250053    นางสาวเปมิกา  ภิรมย์โอภาส
54 5901250054    นายพันธวิศ  โรจนศุภมิตร
55 5901250055    นางสาวภัทรวดี  ครองสิน
56 5901250056    นางสาวพิชญา  แสงธูป
57 5901250057    นายพีรกิตติ์  ปัญญาแก้ว
58 5901250058    นางสาวพิชญ์จิรา  อุ่นใจ
59 5901250059    Miss Piyachat  Sumamal
60 5901250060    นายพงศกร  เตียรถ์วัฒนานนท์
61 5901250061    นายพงศธร  สายทอง
62 5901250062    นางสาวปุณฑริกา  นวลประดิษฐ
63 5901250063    นางสาวพรภิชา  ธรรมวิเศษ
64 5901250064    ว่าที่ร้อยตรีประยูร  ดาศรี
65 5901250065    นายพุธรัตน์  บัวตะมะ
66 5901250066    นางสาวราชาวดี  สุขสุโฉม
67 5901250067    นางสาวรัชฎาพร  ผลศิริ
68 5901250068    นางสาวรัชดา  มหาพฤกษารัตน์
69 5901250069    นางสาวรัศมี  อิสลาม
70 5901250070    นายรัฐพงษ์  มีชูพร

 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4 ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
71 5901250071 นางสาวศกลวรรณ  คงมานนท์
72 5901250072 นายสราวุฒิ  สักเทวิน
73 5901250073 นางสาวศศิณิณท์  ภูษิต
74 5901250074 นายสิทธิศักดิ์  ฉันทวโร
75 5901250075 นายสุชน  รัตนหิรัญภรณ์
76 5901250076 นางสาวสุจิตรา  ชะอุ่ม
77 5901250077 นางสาวศุกระวรรณ  เศวตะพุกกะ
78 5901250078 นางสาวสุลีกร  สุปัน
79 5901250079 นางสาวศุภมาส  แหวนวิเศษ
80 5901250080 นางสาวศุภาพิชญ์  มณีนาค
81 5901250081 นายสุพัฒน์จิตร  ลาดบัวขาว
82 5901250082 นางสาวศุภจิต  อุมะวิชนี
83 5901250083 นางสาวสุปรียา  ม่วงรอด
84 5901250084 นางสาวธนาภรณ์  ไกรศิริ
85 5901250085 MissTeeranee  Ninsalab
86 5901250086 นายธีระนันท์  มิ่งไม้
87 5901250087 นายธนัญ  ผิวละออ
88 5901250088 นางสาวธนิตา  โอภาสกรวงศ์
89 5901250089 นายพงศ์ภนิน  รุ่งโรจน์ขันติ
90 5901250090 สิบเอกธีรพล  พงษ์บัว
91 5901250091 นายทิพากร  บัวสุนทร
92 5901250092 นางสาวฐิติพร  ด้วงทอง
93 5901250093 นางสาวอุธิติยา  นามวงษา
94 5901250094 นายวสิษฐ์พล  มาสาร
95 5901250095 นางสาววิชชุมนตร์  แสงโชติ
96 5901250096 นางสาววรรณภรณ์  วิชัยกุล
97 5901250097 นางสาววารี  อรรคบุตร
98 5901250098 นางสาววัชราภรณ์  วิเศษการ
99 5901250099 นายวิโรจน์  ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
100 5901250100 นางสาววงษ์จันทร์  ไพโรจน์
101 5901250101 นางสาวญาดา  กีรติพงศ์ภักดี
102 5901250102 นางสาวญาณิน  รุ่นประพันธ์
103 5901250103 นางสาวยารีนา  บือราเฮง
104 5901250104 นายยนตระการ  มากผล
105 5901250105 นางสาวยุพวดี  ชินพฤทธิวงศ์

 

 

Loading...
Loading...