ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา  2559

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นั้น สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า เรียนเสริม ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรม-ราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 5421711018 ประยูร ดาศรี 
2 5910111012 อัยรดา พบพิทักษ์
3 5910312004 รัชฎาพร  ผลศิริ
4 5911011011 ณเดช  พิมพ์พิพัฒน
5 5911711012 ศกลวรรณ คงมานนท์
6 5911711004 สุปรียา ม่วงรอด
7 5911711010 พงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์
8 5911711013 วงษ์จันทร์  ไพโรจน์
9 5911711006 พุธรัตน์ บัวตะมะ
10 5911711014 กัญญพร ตั้งตรงจิตร
11 5911711002 ภาณุมาศ เกตุแก้ว
12 5911711009 อมราวดี  ไชยโย
13 5911711003 ศุภจิต  อุมะวิชนี
14 5911711007 อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ
15 5911710001 รัศมี  อิสลาม
16 5910312012 อรรถศาสตร์ สมสุข
17 5910111032 ภัทรวดี  ครองสิน
18 5720611020 นรีนาถ กาญจนเจตนี
19 5820611010 รัชดา  มหาพฤกษารัตน์
20 5821811023 ธนารัตน์ ฟุ้งทศธรรม
21 5821811010 จิรัศยา เจริญพืช
22 5821811001 กัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุล
23 5821811019 กนกวรรณ กระตุฤกษ์
24 5821811007 พิมพกานต์ อยู่เย็น
25 5910815001 ราชาวดี สุขสุโฉม
26 5910111017 ยารีนา  บือราเฮง
27 5810312013 อัจฉริยา ฉิมพลี
28 5810312007 อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์
29 5810511002 ณัฐนรี โคว้วรรณศรี
30 5820511002 วัชราภรณ์ วิเศษการ
31 5910112004 สุจิตรา ชะอุ่ม
32 5910815003 ธิติพร ด้วงทอง
33 5910312001 กล้าณรงค์ มาเนียม
34 5810511008 สุลีกร สุปัน                                                                                                                
35 5910312007 ปุณฑริกา นวลประเสริฐ
36 5910811005 ปิยะฉัตร สุมามาลย์        
37 5910611004 อาทิตยา โภคะกุล
38 5910312006 จุฑารัตน์ ขัตติ
39 5610312011 ณัฐพัชน์ จรูญชาติธนกิตติ์
40 5910312008 นันทน์ เตชะมหานนท์
41 5910312009 ศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ
42 5910112007 ณัชชา ธนิตติราภรณ์
43 5910112009 กัญณรัช สิริฐาพร
Loading...
Loading...