ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5710111029 นายภาสกร  อรุณสิทธิ์ ผ่าน
2 5710111004 นายณิธิพัฒน์  สุขะตุงคะ ผ่าน

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
3 5620313008 นายตฤณ  สิทธิสวัสดิ์ ผ่าน
4 5810312017 นายวรชิต  รุ่งพรหมประทาน ผ่าน
5 5720313019 นายอานนท์  แสงสว่าง ผ่าน
6 5810312021 นางสาวศิริพร  แซ่อึ้ง ผ่าน
7 5620312004 นางสาวการันตี  เอื้อเฟื้อพันธุ์ ผ่าน
8 5810312023 นางสาววาฮีดา  วชิรญา ผ่าน
9 5810312014 นางสาวอรุณรัตน์  รัตนคม ไม่ผ่าน

 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
10 5810513007 นางสาวกฤศ์ติญญาดา  ผาสุข ผ่าน
11 5710511004 นางสาวกรจงรักษ์  ชาตรูปฏิวิน ผ่าน
12 5710513001 นายเปรมศักดิ์  แก้วมรกฎ ผ่าน
13 5710511005 นางสาวศรีหทัย  วาดวารี ผ่าน
14 5810511012 นางสาวภัสลดา  อมราภรณ์ ผ่าน
15 5810511001 พระอนุสิทธิ์  อานนฺโท (ชมภูหนู) ผ่าน
16 5810511013 นางสาวมิชู  วรงค์คุณากร ผ่าน
17 5810511008 นางสาวสุลีกร  สุปัน ไม่ผ่าน

 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
18 5720611014 นายศิวกร  ชัยรุ่งปัญญา ผ่าน
19 5710611011 นายพุทธพงษ์  พวงพูล ผ่าน
20 5720611008 นางสาวธวัลพร  มะรินทร์ ผ่าน
21 5720611006 นายบุญชนะ  เมฆโต ผ่าน
22 5720611013 นางสาวรัตมา  สมประสงค์ ผ่าน
23 5810611017 นางสาวรวินท์พร  สุวรรณรัตน์ ผ่าน
24 5710611001 เรือเอกสุจริต  พลแก้ว ผ่าน
25 5710617006 นายปองคุณ  พฤกษากิจศิริ ผ่าน
26 5720611004 นายพงศภัค  ภานุพร ผ่าน
27 5720611015 นางสาวณัฏฐาพัชญ์  มงคลธารณ์ ผ่าน
28 5810611015 นายวิชชพัฒน์  ยฆะเสม ผ่าน
29 5720611003 นายปิยะณัฐ  ศรีวิไลย์ ผ่าน
30 5720611007 นางสาววริษา  เดโชพิพัฒน์ ผ่าน
31 5720611009 นางสาวอรลดา  ป่านทอง ผ่าน
32 5720611017 นางสาววรัญญา  คลังเพ็ชร ผ่าน
33 5720617002 นางสาวปลัดดา  เขียวรอด ผ่าน
34 5710611016 นางภัทรธีรา  แก้วกันหา ผ่าน
35 5720611002 นายปัณณพงศ์  พิสิฐเศรณี ผ่าน

 

คณะภาษาและการสื่อสาร

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
36 5720816005 นางสาวณวิสาข์  ภิรมย์ศานต์ ผ่าน
37 5720815009 นางสาวชนกนันท์  รอยตระกูล ผ่าน
38 5720815008 นางสาววรวิบูลย์  นาทะสิริ ผ่าน
39 5720815002 นายพิภัทร์  ศรีลาภา ผ่าน
40 5720815011 นายภาณุวัฒน์  กันตจินดา ผ่าน
41 5720815004 นายธีรพล  จิวารักษ์ ผ่าน
42 5720816007 นายกฤตเมธ  ศักดิ์แสง ผ่าน
43 5820811002 MissPichapak  Sirikul ผ่าน
44 5620814004 นางมัลลิกา  โอยามะ ผ่าน

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
45 5721711002 นางสาววรนุช  วรศาสตร์ศิลป์ ผ่าน

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
46 5821811012 นางสาวปิยาภัสร์  เทนอิสสระ ผ่าน
47 5821811004 นายสรวิศ  เจ็งสวัสดิ์ ผ่าน
48 5821811011 นางสาวอรภา  พิชัยกุล ผ่าน
49 5821811005 นายกรพล  ตันติพงศ์อาภา ผ่าน
50 5821811015 นางสาวเทียนทิพย์  เดียวกี่ ผ่าน
51 5821811016 นางสาวเบญญา  คำนวนศิลป์ ผ่าน
52 5821811008 นางสาวชญานิษฐ์  เข็มกลัด ผ่าน
53 5821811009 นางสาวพิมพ์พลอย  ธรรมโชโต ผ่าน
54 5621811007 นางสาวสิริสกุล  โกเจริญกิจ ผ่าน
55 5821811019 นางสาวกนกวรรณ  กระตุฤกษ์ ไม่ผ่าน
56 5821811001 นางสาวกัญญ์ตรัตน์  เชิดเกียรติกุล ไม่ผ่าน
57 5821811007 นางสาวพิมพกานต์  อยู่เย็น ไม่ผ่าน

 

คณะนิติศาสตร์

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
58 5721911007 นางสาวเจย์มิญช์  ชูเลิศ ผ่าน
59 5721911010 นายชนิตว์  ศิริทรัพย์ ผ่าน
60 5611911038 นายกิตติ  นิลผาย ผ่าน
61 5721911004 นางสาววราภรณ์  มูสิกะ ผ่าน

Loading...
Loading...