รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2558

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ         ชื่อ-นามสกุล
1 5901190001     พระอนุสิทธิ์ อานนฺโท (ชมภูหนู)
2 5901190002    นายอานนท์ แสงสว่าง
3 5901190003    นางสาวอรุณรัตน์ รัตนคม
4 5901190004    นางสาวเบญญา คำนวนศิลป์
5 5901190005    นายบุญชนะ เมฆโต
6 5901190006    นายชนิตว์ ศิริทรัพย์
7 5901190007    นางสาวชนกนันท์ รอยตระกูล
8 5901190008    นางสาวชญานิษฐ์ เข็มกลัด
9 5901190009    นางสาวการันตี เอื้อเฟื้อพันธุ์
10 5901190010    นายกรพล ตันติพงศ์อาภา
11 5901190011    นายปองคุณ พฤกษากิจศิริ
12 5901190012    นางสาวเจย์มิญช์ ชูเลิศ
13 5901190013    นางสาวกนกวรรณ กระตุฤกษ์
14 5901190014    นางสาวกัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุล
15 5901190015    นายกฤตเมธ ศักดิ์แสง
16 5901190016    นายกิตติ นิลผาย
17 5901190017    นายกิตตินันท์ ชัยภูมิ
18 5901190018    นางสาวกรจงรักษ์ ชาตรูปฏิวิน
19 5901190019    นางสาวกฤศ์ติญญาดา ผาสุข
20 5901190020    นางมัลลิกา โอยามะ
21 5901190021    นางสาวมิชู วรงค์คุณากร
22 5901190022    นางสาวณัฏฐาพัชญ์ มงคลธารณ์
23 5901190023    นางสาวณวิสาข์ ภิรมย์ศานต์
24 5901190024    นายณิธิพัฒน์ สุขะตุงคะ
25 5901190025    นางสาวอรภา พิชัยกุล
26 5901190026    นางสาวอรลดา ป่านทอง
27 5901190027    นางสาวปลัดดา เขียวรอด
28 5901190028    นายปัณณพงศ์ พิสิฐเศรณี
29 5901190029    นายภาณุวัฒน์ กันตจินดา
30 5901190030    นายภาสกร อรุณสิทธิ์
31 5901190031    นางสาวภัสลดา อมราภรณ์
32 5901190032    นางภัทรธีรา แก้วกันหา
33 5901190033    นายพุทธพงษ์ พวงพูล
34 5901190034    MissPichapak Sirikul
35 5901190035    นางสาวพิมพกานต์ อยู่เย็น
36 5901190036    นางสาวพิมพ์พลอย ธรรมโชโต
37 5901190037    นายพิภัทร์ ศรีลาภา
38 5901190038    นายปิยะณัฐ ศรีวิไลย์
39 5901190039    นางสาวปิยาภัสร์ เทนอิสสระ
40 5901190040    นายพงศภัค ภานุพร
41 5901190041    นายเปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ
42 5901190042    นางสาวรัตมา สมประสงค์
43 5901190043    นางสาวรวินท์พร สุวรรณรัตน์
44 5901190044    นางสาวศิริพร แซ่อึ้ง
45 5901190045    นางสาวสิริสกุล โกเจริญกิจ
46 5901190046    นายศิวกร ชัยรุ่งปัญญา
47 5901190047   นายสรวิศ เจ็งสวัสดิ์
48 5901190048    นางสาวศรีหทัย วาดวารี
49 5901190049    นางสาวสุลีกร สุปัน
50 5901190050    เรือเอกสุจริต พลแก้ว
51 5901190051    นางสาวธวัลพร มะรินทร์
52 5901190052    นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่
53 5901190053    นายธีรพล จิวารักษ์
54 5901190054    นายตฤณ สิทธิสวัสดิ์
55 5901190055    นายวิชชพัฒน์ ยฆะเสม
56 5901190056    นางสาววรนุช วรศาสตร์ศิลป์
57 5901190057    นางสาววาฮีดา วชิรญา
58 5901190058    นางสาววรัญญา คลังเพ็ชร
59 5901190059    นางสาววราภรณ์ มูสิกะ
60 5901190060    นางสาววริษา เดโชพิพัฒน์
61 5901190061    นายวรชิต รุ่งพรหมประทาน
62 5901190062    นางสาววรวิบูลย์ นาทะสิริ


 

Loading...
Loading...