ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา  2558

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา  2558  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5820511002

วัชราภรณ์ วิเศษการ

2

5710617006

ปองคุณ พฤกษากิจศิริ

3

5810312021

ศิริพร แซ่อึ้ง

4

5810312017

วรชิต รุ่งพรหมประทาน

5

5720611015

ณัฎฐาพัชญ์ มงคลธารณ์

6

5810511001

อนุสิทธิ์ อานนฺโท (ชมภูหนู)

7

5620814004

มัลลิกา โอยามะ

8

5810312014

อรุณรัตน์ รัตนคม

9

5810312023

วาฮีดา วชิรญา

10

5621811007

สิริกุล โกเจริญกิจ

11

5721711002

วรนุช วรศาสตร์ศิลป์

12

5710611011

พุทธพงษ์ พวงพูล

13

5721911004

วราภรณ์ มูสิกะ

Loading...
Loading...