ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

อนึ่ง    สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดให้มีการเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  (Tutorial  Class)  
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบและผู้สนใจ  ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์  http://itc.nida.ac.th
และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือสอบถามได้ที่หน่วยการสอบจัดระดับความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์  0-2727-3248   ต่อไป

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 5810111024 นางสาวดวงรักษ์  เลิศมั่งมี ผ่าน
2 5810111002 นางสาวชุติมณฑน์  บูรณะหิรัญ ผ่าน
3 5810111013 นางสาวธัญภา  แก้วภิรา ผ่าน
4 5810111017 นายรัชนิกร  อินทเชื้อ ผ่าน
5 5810111009 นายธนพล  ทุนทอง ผ่าน
6 5810111015 สิบเอกธีรพล  พงษ์บัว ไม่ผ่าน
 
 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
7 5620313006 นายพร้อมพงศ์  พันธุวร ผ่าน
8 5720313021 นายณัฐพล  อัศวเทววิช ผ่าน
9 5620312012 นายกวิน  ภักดีกุลสัมพันธ์ ผ่าน
10 5720313008 นางสาวณินนิชา  เชยเอี่ยม ผ่าน
11 5820313017 นายอมฤต  สงวนวงศ์ ผ่าน
12 5620312016 นางสาวปัณฑิตา  เกษมคุณ ผ่าน
13 5620313027 นายจักริน  มหัทธนะสมบูรณ์ ผ่าน
14 5620312005 นายเกียรติชัย  ปุญญนิรันดร์ ผ่าน
15 5810312011 นางสาวธิติพร  สุทธากร ผ่าน
16 5620312001 นางสาวฝนทิพย์  วุฒิพร ผ่าน
17 5820313026 นายธีรยุทธ  ฤทธิเผ่าพันธุ์ ผ่าน
18 5810312004 นางสาววรัญญา  เชาว์ชาญกิจ ผ่าน
19 5820313014 นางสาวสุพัตรา  จรรยาวิทยานนท์ ผ่าน
20 5820313024 นายธนกฤต  ธารีไทย ผ่าน
21 5620312017 นางสาวอุทุมพร  สุขเจริญ ผ่าน
22 5720313006 นางสาวธนพรรณ  สัตยกุล ผ่าน
23 5820313011 นายปิติณัช  ฉัตรชัยสุชา ผ่าน
24 5820313012 นางสาวธาริณี  เจนพึ่งพร ผ่าน
25 5620312010 นางสาวฐนาภรณ์  ตันติวิญญูพงศ์ ผ่าน
26 5810312015 นางสาวศศิร์ธัญ  ดวงกันยา ผ่าน
27 5820313025 นายกิตติศักดิ์  ดีประหลาด ผ่าน
28 5620312007 นางสาวชุติมา  เหล่าทวีสุข ผ่าน
29 5720313003 นางสาวณัชชา  เลิศจรรยากุล ผ่าน
30 5810312009 นายกฤษฎาพร  วงศธรวรรธ ผ่าน
31 5820313009 นายวรัท  บางเจริญพรพงค์ ผ่าน
32 5820313022 นายธนพงศ์  คงสมจิตต์ ผ่าน
33 5820313004 นายธีรเมธ  นวลสำลี ผ่าน
34 5620312006 นางสาวกันยากร  เอี่ยมแบน ผ่าน
35 5620312003 นายธนพล  คำแท่ง ผ่าน
36 5620312014 นายปรมรรถ  หีบสัมฤทธิ์ ผ่าน
37 5820313019 นางสาวยุภาพร  นามแสน ผ่าน
38 5620313026 นางสาวเบญจมาศ  เล้าอรุณ ผ่าน
39 5810312005 นางสาวเกตุกานดา  เลอเลิศวณิชย์ ผ่าน
40 5620312013 นายวิชญ์  คงรัตนชาติ ผ่าน
41 5810312012 นางสาวอโณทัย  เจริญสุข ผ่าน
42 5820313021 นายธนาวัฏฐ์  องค์วาสิฏฐ์ ผ่าน
43 5620312011 นายศุภสิน  ก้อนทองคำ ผ่าน
44 5820313023 นางสาวสุวิมล  ชัยชนะ ผ่าน
45 5810312014 นางสาวอรุณรัตน์  รัตนคม ไม่ผ่าน
46 5820313010 นางสาวอรณิชา  วชิรพงษ์ ไม่ผ่าน

 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
47 5810513004 นางสาวอรวรรณ  สว่างอารมณ์ ผ่าน
48 5810513003 นายคเณศ  เกษรสุมล ผ่าน
49 5810513001 นางสาวสุวิตา  มะมา ผ่าน
50 5820511004 นายทรงศักดิ์  รักพ่วง ผ่าน
51 5810511014 นายพฤทธิ์พงศ์  ไชยพหล ผ่าน
52 5810513002 นางสาวณัฐฐินันท์  นันทะเสนา ผ่าน
53 5820511001 นางสาวอนัญพร  อิ่มจงใจรักษ์ ผ่าน
54 5820511003 นายกฤษณะโชติ  บัวหล้า ผ่าน
55 5810511003 นางสาวนิรมล  รักสถาน ผ่าน
56 5810513006 นางสาวกมลทิพย์  บุญสุข ผ่าน
57 5720511003 นายธีระพงษ์  วงษ์นา ผ่าน
58 5820511005 นางสาวนิ่มอนงค์  ไกลภัย ผ่าน
59 5820511002 นางสาววัชราภรณ์  วิเศษการ ไม่ผ่าน

 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
60 5820611012 นางสาวจิรภา  ศิริทัตธำรง ผ่าน
61 5820611007 นายเมธาพัฒน์  พูนศิริภูวนนท์ ผ่าน
62 5820611011 นายพงศกรณ์  เหลืองประเสริฐ ผ่าน
63 5820611002 นายรัชต์พงษ์  พิชยะดุลยวัต ผ่าน
64 5820611003 นายอรรถพันธ์  วิริยะสถิตย์ ผ่าน
65 5820611008 นางสาวญาณิสรา  พราหมณ์พันธุ์ ผ่าน
66 5820617002 นางสาวขนิษฐา  นวลหนู ผ่าน
67 5820611009 นางสาวพิมพ์อัมพร  โพธิ์อ้น ผ่าน
68 5820617001 นายศตวรรษ  วัฒนดิเรกพัฒน์ ผ่าน
69 5820617003 นางสาวขวัญชนก  ปิตินันท์กุล ผ่าน
70 5820611004 นางสาววริษา  เจริญลาภ ผ่าน
71 5820611005 นางสาวนันทวรรณ  รัตนศิริ ผ่าน

 

คณะภาษาและการสื่อสาร

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
72 5810811004 Miss Wanattaya  Nukaew ผ่าน
73 5720816006 นางสาวกีรฏา  ทองทวี ผ่าน
74 5810811005 Miss Petcharat  Pongkasamepongon ผ่าน
75 5820815003 นางสาวธัญณัฐพรรณ  สินถิรมั่น ผ่าน
76 5720814001 นางสาวธมลวรรณ  ลิ้มสายสุข ผ่าน
77 5820815007 นางสาวปรารถนา  ตาสี ผ่าน
78 5810811003 Miss Larida  Hirunsatitporn ผ่าน
79 5520815009 นายปฐวีกาญจณ์  แก้วไทรขัมน์ ผ่าน
80 5720816002 นางสาวจิตติมา  สุวรรณรัตน์ ผ่าน
81 5720814007 นายบารมี  สุธรรมไพศาล ไม่ผ่าน

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
82 5821711002 นางสาวอรนิภา  กุลสมบูรณ์สินธ์ ผ่าน
83 5721711003 นายทวิช  พงศกรวสุ ผ่าน
84 5721711004 นางสาววิรตี  สุขสำราญ ผ่าน
85 5721711005 นางสาวสวรินทร์  นิลอุทัย ผ่าน
86 5821711012 นางสาวสุวิริยา  เทวินทรภักติ ผ่าน
87 5821711011 นางสาวมัชฌิมา  แสงสุวรรณ์ ผ่าน
88 5821711008 นางสาวกานต์ธิดา  พรหมสวาสดิ์ ผ่าน
89 5821711018 นายหัสนัย  ผัดวงศ์ ผ่าน
90 5821711010 นางสาวธนิดา  กิตติมหาโชค ผ่าน
91 5721711001 นายฐิตวัฒน์  ขันทอง ผ่าน
92 5721711002 นางสาววรนุช  วรศาสตร์ศิลป์ ไม่ผ่าน

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
93 5821811014 นายอภิชา  วิจิตรโท ผ่าน
94 5811811010 นายศิรัส  ปั้นเก่า ผ่าน
95 5721811024 นางสาวธนิตา  คงชัย ผ่าน
96 5821811006 นางสาวณัฐธิดา  แขวงสวัสดิ์ ผ่าน
97 5821811020 นางสาวธัญพร  มากแสง ผ่าน
98 5821811002 นายต่อพงศ์  เจริญเกียรติ ผ่าน
99 5821811003 นางสาวกฤตพร  สกุลศรี ผ่าน
100 5821811021 นางสาวมาลิสา  ท้าวพยุง ผ่าน
101 5711811025 นายสรัสนันท์  คำดีบุญ ผ่าน
102 5811811004 นายเอกจิต  สว่างอารมย์ ผ่าน
103 5821811017 นางสาวจุฑามณี  ชาตะวราหะ ผ่าน
104 5821811007 นางสาวพิมพกานต์  อยู่เย็น ไม่ผ่าน
105 5621811007 นางสาวสิริสกุล  โกเจริญกิจ ไม่ผ่าน

 

คณะนิติศาสตร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
106 5821911014 นางสาวกรชุดา  พร้อมมูล ผ่าน
107 5811911025 นางสาวรังสิมา  ดาราพงษ์ ผ่าน
108 5821911021 นางสาวศศิธร  ใจสุข ผ่าน
109 5711914002 นายทศพล  บุญเสริม ผ่าน
110 5811914001 นางสาวอริศรา  มหาชน ผ่าน
111 5821911005 นางสาวพัชรนันท์  เรืองกาญจน์ ผ่าน
112 5821911006 นางสาวกัลยรัตน์  อำพันแสง ผ่าน
113 5711914001 นางสาวนิภากรณ์  พิริเยศยางกูร ผ่าน
114 5811911012 นางสาวสุพัตรา  คำภา ผ่าน
115 5821911025 นางสาวธนภรณ์  วรศรี ผ่าน
116 5721911006 นายอรรถวัฒน์  พูนสวัสดิ์ ผ่าน
117 5821911010 นางสาวกัลยาณี  เลาหเรืองรองกุล ผ่าน
118 5821911015 นางสาวนัฏวรรณ  รุจิณรงค์ ผ่าน
119 5811911021 นางสาวพัชรพร  ดุสิตพันธ์ ผ่าน
120 5821911001 นางสาวพรพิมล  เทียนเล็ก ผ่าน
121 5821911003 นายฉัตรชัย  ภูรีโภคิน ผ่าน
122 5821911004 นางสาวรัญญิการ์  ดีเขว้า ผ่าน
123 5521911018 นางสาวกรวิการ์  นามพรม ผ่าน
124 5821911019 นางสาวธัญญาภรณ์  ลาจันทะ ผ่าน
125 5721911004 นางสาววราภรณ์  มูสิกะ ไม่ผ่าน

 

 
Loading...
Loading...