รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา  2558

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

pdfดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf]

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ         ชื่อ-นามสกุล
1 5901150001    นายเอกจิต  สว่างอารมย์
2 5901150002    นายอมฤต  สงวนวงศ์
3 5901150003    นางสาวอนัญพร  อิ่มจงใจรักษ์
4 5901150004    นางสาวอโณทัย  เจริญสุข
5 5901150005    นายอภิชา  วิจิตรโท
6 5901150006    นางสาวอริศรา  มหาชน
7 5901150007    นางสาวอรุณรัตน์  รัตนคม
8 5901150008    นางสาวอติยา  จิววุฒิพงค์
9 5901150009    นายอรรถพันธ์  วิริยะสถิตย์
10 5901150010    นายอรรถวัฒน์  พูนสวัสดิ์
11 5901150011    นางสาวอุทุมพร  สุขเจริญ
12 5901150012    นายบารมี  สุธรรมไพศาล
13 5901150013    นางสาวเบญจมาศ  เล้าอรุณ
14 5901150014    นายฉัตรชัย  ภูรีโภคิน
15 5901150015    นางสาวจิตติมา  สุวรรณรัตน์
16 5901150016    นางสาวชุติมา  เหล่าทวีสุข
17 5901150017    นางสาวชุติมณฑน์  บูรณะหิรัญ
18 5901150018    นางสาวดวงรักษ์  เลิศมั่งมี
19 5901150019    นางสาวฝนทิพย์  วุฒิพร
20 5901150020    นางสาวการันตี  เอื้อเฟื้อพันธุ์
21 5901150021    นางสาวฮานี  ธรรมเดโช
22 5901150022    นายหัสนัย  ผัดวงศ์
23 5901150023    นายจักริน  มหัทธนะสมบูรณ์
24 5901150024    นางสาวเจย์มิญช์  ชูเลิศ
25 5901150025    นางสาวจินต์จุฑา  ซื่อสัตย์
26 5901150026    นางสาวจิรภา  ศิริทัตธำรง
27 5901150027    นายจิรวรรษ  อรรฆยเวที
28 5901150028    นางสาวจุฑามณี  ชาตะวราหะ
29 5901150029    นางสาวกมลทิพย์  บุญสุข
30 5901150030    นายคเณศ  เกษรสุมล
31 5901150031    นางสาวกัลยาณี  เลาหเรืองรองกุล
32 5901150032    นางสาวกนกวรรณ  กระตุฤกษ์
33 5901150033    นางสาวกัลยรัตน์  อำพันแสง
34 5901150034    นางสาวกานต์ธิดา  พรหมสวาสดิ์
35 5901150035    นางสาวเกตุกานดา  เลอเลิศวณิชย์
36 5901150036    นายกวิน  ภักดีกุลสัมพันธ์
37 5901150037    นางสาวกีรฏา  ทองทวี
38 5901150038    นางสาวขนิษฐา  นวลหนู
39 5901150039    นางสาวขวัญชนก  ปิตินันท์กุล
40 5901150040    นายเกียรติชัย  ปุญญนิรันดร์
41 5901150041    นางสาวกฤตพร  สกุลศรี
42 5901150042    นายกิตติศักดิ์  ดีประหลาด
43 5901150043    นางสาวกรชุดา  พร้อมมูล
44 5901150044    นางสาวกรวิการ์  นามพรม
45 5901150045    นายกฤษณะโชติ  บัวหล้า
46 5901150046    นายกฤษฎาพร  วงศธรวรรธ
47 5901150047  Miss Larida  Hirunsatitporn
48 5901150048    นางสาวมาลิสา  ท้าวพยุง
49 5901150049    นางสาวมัชฌิมา  แสงสุวรรณ์
50 5901150050    นายเมธาพัฒน์  พูนศิริภูวนนท์
51 5901150051    นางสาวนันทวรรณ  รัตนศิริ
52 5901150052    นางสาวณัชชา  เลิศจรรยากุล
53 5901150053    นางสาวนัฏวรรณ  รุจิณรงค์
54 5901150054    นางสาวณัฐฐินันท์  นันทะเสนา
55 5901150055    นางสาวนิ่มอนงค์  ไกลภัย
56 5901150056    นางสาวณินนิชา  เชยเอี่ยม
57 5901150057    นางสาวนิภากรณ์  พิริเยศยางกูร
58 5901150058    นางสาวนิรมล  รักสถาน
59 5901150059    นายณัฐพล  อัศวเทววิช
60 5901150060    นางสาวณัฐธิดา  แขวงสวัสดิ์
61 5901150061    นางสาวอรนิภา  กุลสมบูรณ์สินธ์
62 5901150062    นางสาวอรวรรณ  สว่างอารมณ์
63 5901150063    นางสาวอรณิชา  วชิรพงษ์
64 5901150064    นางสาวพัชรพร  ดุสิตพันธ์
65 5901150065    นายปรมรรถ  หีบสัมฤทธิ์
66 5901150066    นายปฐวีกาญจณ์  แก้วไทรขัมน์
67 5901150067    นางสาวพัชรนันท์  เรืองกาญจน์
68 5901150068    นายปฏิภาณ  สุขะวิริยะ
69 5901150069  Miss Petcharat  Pongkasamepongon
70 5901150070    นางสาวปัณฑิตา  เกษมคุณ
71 5901150071    นายพฤทธิ์พงศ์  ไชยพหล
72 5901150072    นางสาวพิมพกานต์  อยู่เย็น
73 5901150073    นางสาวพิมพ์อัมพร  โพธิ์อ้น


2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
74 5901150074    นายปิติณัช  ฉัตรชัยสุชา
75 5901150075    นายพงศกรณ์  เหลืองประเสริฐ
76 5901150076    นางสาวกันยากร  เอี่ยมแบน
77 5901150077    นางสาวพรพิมล  เทียนเล็ก
78 5901150078    นางสาวปรารถนา  ตาสี
79 5901150079    นายพร้อมพงศ์  พันธุวร
80 5901150080    นางสาวรังสิมา  ดาราพงษ์
81 5901150081    นายรัชนิกร  อินทเชื้อ
82 5901150082    นายรัชต์พงษ์  พิชยะดุลยวัต
83 5901150083    นางสาวรัญญิการ์  ดีเขว้า
84 5901150084    นายสกุลพงษ์  ตรีสมพงษ์
85 5901150085    นายสรัสนันท์  คำดีบุญ
86 5901150086    นางสาวศศิร์ธัญ  ดวงกันยา
87 5901150087    นางสาวศศิธร  ใจสุข
88 5901150088    นายศตวรรษ  วัฒนดิเรกพัฒน์
89 5901150089    นางสาวสวรินทร์  นิลอุทัย
90 5901150090    นายศิรัส  ปั้นเก่า
91 5901150091    นางสาวสิริสกุล  โกเจริญกิจ
92 5901150092    นายทรงศักดิ์  รักพ่วง
93 5901150093    นางสาวสุพัตรา  จรรยาวิทยานนท์
94 5901150094    นางสาวสุพัตรา  คำภา
95 5901150095    นายศุภสิน  ก้อนทองคำ
96 5901150096    นางสาวสุวิริยา  เทวินทรภักติ
97 5901150097    นางสาวสุวิมล  ชัยชนะ
98 5901150098    นางสาวสุวิตา  มะมา
99 5901150099    นายธนกฤต  ธารีไทย
100 5901150100    นายธนาวัฏฐ์  องค์วาสิฏฐ์
101 5901150101    นายทวิช  พงศกรวสุ
102 5901150102    นายธีรเมธ  นวลสำลี
103 5901150103    นายธีรยุทธ  ฤทธิเผ่าพันธุ์
104 5901150104    นางสาวธมลวรรณ  ลิ้มสายสุข
105 5901150105    นางสาวธนพรรณ  สัตยกุล
106 5901150106    นายธนพล  ทุนทอง

 

 3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab Walk in ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
107 5901150107    นายธนพงศ์  คงสมจิตต์
108 5901150108    นายธนพล  คำแท่ง
109 5901150109    นางสาวฐนาภรณ์  ตันติวิญญูพงศ์
110 5901150110    นางสาวธนภรณ์  วรศรี
111 5901150111    นางสาวธนารัตน์  ฟุ้งทศธรรม
112 5901150112    นางสาวธนิดา  กิตติมหาโชค
113 5901150113    นางสาวธนิตา  คงชัย
114 5901150114    นางสาวธัญณัฐพรรณ  สินถิรมั่น
115 5901150115    นางสาวธัญภา  แก้วภิรา
116 5901150116    นางสาวธัญพร  มากแสง
117 5901150117    นางสาวธาริณี  เจนพึ่งพร
118 5901150118    สิบเอกธีรพล  พงษ์บัว
119 5901150119    นายธีระพงษ์  วงษ์นา
120 5901150120    นายฐิตวัฒน์  ขันทอง
121 5901150121    นางสาวธิติพร  สุทธากร
122 5901150122    นายทศพล  บุญเสริม
123 5901150123    นายต่อพงศ์  เจริญเกียรติ
124 5901150124    นางสาวธัญญาภรณ์  ลาจันทะ
125 5901150125    นายวรัท  บางเจริญพรพงค์
126 5901150126    นางสาววรนุช  วรศาสตร์ศิลป์
127 5901150127    Miss Wanattaya  Nukaew
128 5901150128    นางสาววรัญญา  เชาว์ชาญกิจ
129 5901150129    นางสาววราภรณ์  มูสิกะ
130 5901150130    นางสาววริษา  เจริญลาภ
131 5901150131    นางสาววัชราภรณ์  วิเศษการ
132 5901150132    นางสาววิรตี  สุขสำราญ
133 5901150133    นายวิชญ์  คงรัตนชาติ
134 5901150134    นางสาวญาณิสรา  พราหมณ์พันธุ์
135 5901150135    นางสาวยุภาพร  นามแสน
Loading...
Loading...