ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา  2558

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา  2558  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม  2559  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5721711004

วิรตี  สุขสำราญ

2

5721711003

ทวิช พงศกรวสุ

3

5721711005

สวรินทร์ นิลอุทัย

4

5721711001

ฐิตวัฒน์ ขันทอง

5

5520815009

ปฐวีกาญจณ์ แก้วไทรขัมน์

6

5721711002

วรนุช วรศาสตร์ศิลป์

7

5711914001

นิภากรณ์ พิริเยศยางกูร

8

5820815003

ธัญณัฐพรรณ สินถิรมั่น

9

5820815007

ปรารถนา  ตาสี 

10

5810513006

กมลทิพย์ บุญสุข

11

5810513002

ณัฐฐินันท์  นันทะเสนา

12

5810513001

สุวิตา มะมา

13

5810513007

กฤศ์ติญญาดา  ผาสุข

14

5620312066

กันยากร เอี่ยมแบน

15

5810513003

คเณศ เกษรสุมล

16

5620312016

บัณฑิตา เกษมคุณ

17

5810513004

อรวรรณ สว่างอารมณ์

18

5820815011

โภคิยา ถือเถี้ยน 

19

5820815008

คาวี  สุขสาลี

20

5820815014

วรรณภรณ์ วิชัยกุล

21

5820815001

นันทิชา ผนวกสุข

22

5820815004

พรพิมล วรเวชวิทยา

23

5821911025

ธนภรณ์  วรศรี

24

5821911006

กัลยรัตน์ อำพันแสง

25

5821911005

พัชรนันท์ เรืองกาญจน์

26

5821911018

ป่านฤทัย สุทธิรัตน์เสรีกุล

27

5821911001

พรพิมล  เทียนเล็ก

28

5821911002

ปิยชาติ นิ่ม

29

5620312012

กวิน ภักดีกุลสัมพันธ์

30

5711811025

สรัสนันท์ คำดีบุญ

31

5610312011

ณัฐพัชร์ จรูญชาติธนกิตติ

32

5720814007

บารมี สุธรรมไพศาล

33

5720816006

กีรฎา ทองทวี

34

5720816007

กฤตเมธ ศักดิ์แสง

35

 5720816005 ณวิสาข์ ภิรมย์ศานต์

36

 5720814001 ชมลวรรณ ลิ้มสายสุข

37

5720816002   จิตติมา สุวรรณรัตน์

38

 5820815009  วันปิยะ ตรีวัฒน์วรานนท์

39

 5820815002  ภีรดี ญาณอุดม

40

 5820815010  อุทัยยา  เทาศิริ

41

5820815006   เกสินี พัฒนเสรี

42

 5620312001  ฝนทิพย์ วุฒิพร

43

 5620312014  ปรมรรถ หีบสัมฤทธิ์

44

 5620312010  ฐนาภรณ์ ตันติวิญญูพงศ์

45

 5620312003  ธนพล  คำแท่ง

46

5620312004   การันตี  เอื้อเฟื้อพันธุ์

47

 5620312011  ศุภสิน ก้อนทองคำ

48

 5620312017  อุทุมพร สุขเจริญ

49

 5620312007  ชุติมา  เหล่าทวีสุข

50

5620312005   เกียรติชัย  ปุญญนิรันดร์

51

 5820815013  ชนะพล  พิมเสน

52

5620312013   วิชญ์  คงรัตนชาติ
     
Loading...
Loading...