ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

1

5710111035

นางสาวศศิประภา  ทาโปปิน

ผ่าน

2

5710112021

นางสาวแก้วบุญเกื้อ  ศรีลิขิตตานนท์

ผ่าน

3

5810111030

นางสาวสุพิชา  มีกลุ่ม

ผ่าน

4

5810111043

นางสาวนันทลี  ลายจุด

ผ่าน

5

5810112004

นางสาวอุษา  คำหนัก

ผ่าน

6

5710112016

นายกิตติพงศ์  จันตะเคียน

ผ่าน

7

5710112018

พระมหาสุทธินันท์  กลฺยาณเมธี (ทับทอง)

ผ่าน

8

5810111036

นายศิรภัทร  กองวงสา

ผ่าน

9

5810112010

นายวิชญ์พล  เสนะวัต

ผ่าน

10

5710112001

นางสาวขนิษฐา  บัวทอง

ผ่าน

11

5710112013

นางสาวบราลี  ชัยศร

ผ่าน

12

5810111041

นางสาวถนอมวงศ์  สูรยสิมาพงษ์

ผ่าน

13

5710112017

นางสาวอริยาพร  วิริยะภัคพงศ์

ผ่าน

14

5710111018

นายปรินทร์  โชคตาม

ผ่าน

15

5710112002

นายดุลยนันท์  ศรีโพธิ์

ผ่าน

16

5710112006

นายวราวุฒิ  คำพานุช

ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

17

5710312018

นายบัณฑิตย์  ควนปัญญา

ผ่าน

18

5720313002

นางสาวรังษินี  จักรธีรังกูร

ผ่าน

19

5610312039

นางสาวอิสยาภรณ์  ปานมัจฉา

ผ่าน

20

5720313001

นายบัญชา  สีหะวงษ์

ผ่าน

21

5720313005

นายปริญญา  ใจรักษ์

ผ่าน

22

5710312001

นางสาวปริวรรณ  ธาราฤดี

ผ่าน

23

5720312007

นางสาวกรรณิการ์  สถาวร

ผ่าน

24

5720313010

นายระพีพัฒน์  ไทรน้อย

ผ่าน

25

5710311001

นางสาวเพชรพรรณ  จรัสจิตวิไล

ผ่าน

26

5710312031

นางสาวศิรินาท  ไขบรรเทา

ผ่าน

27

5720313024

นางสาวศรีวิไล  สิทธิสงวนไทย

ผ่าน

28

5520312025

นางสาวสุนิดา  เหล่าพูลสุข

ผ่าน

29

5720312011

นางสาวดวงกมล  เลาหะวัฒน์

ผ่าน

30

5720312008

นางสาวกวิตา  อำมาตยนู

ผ่าน

31

5720312018

นางสาวนิภาพร  ชมภูเพชร

ผ่าน

32

5710312005

นางสาวจิตสุภา  ศิริมานะกุล

ผ่าน

33

5710312012

นางสาวฐิตาภัทร์  แสนสุข

ผ่าน

34

5720313011

นางสาวแก้วตา  แคล้วอาวุธ

ผ่าน

35

5710312007

นางสาวเมรียา  ป้านสะอาด

ผ่าน

36

5710312010

นางสาวสุฑามาศ  พิสุทธิวงส์

ผ่าน

37

5710312030

นางสาวศิรินารถ  ดวงหะคลัง

ผ่าน

38

5810312001

นางสาวสินีนาฏ  มหุตติการ

ผ่าน

39

5820313013

นายสุทธิพรรณ  เกตุดี

ผ่าน

40

5720312013

นางสาวพิมพ์กมล  สมบูรณ์

ผ่าน

41

5710312033

นางสาวยุวดี  ลิมปติยากร

ผ่าน

42

5710312029

นางสาวมัทนาภรณ์  ทองสินธุ์

ผ่าน

43

5710312025

นางสาวปรียาภา  ภูดิทนันทโสภณ

ผ่าน

44

5720312017

นางสาวนภัสนันท์  เจษฎาเฟื่องฟู

ผ่าน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

45

5720511002

นางสาวเบญจพร  ประณีตวตกุล

ผ่าน

46

5710513004

นายวุฒิพร  ลิ้มวราภัส

ผ่าน

47

5710513003

นางสาวสุชาดา  บุญหลาย

ผ่าน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

48

5720611011

นายสิทธิโชค  ถิรกิจพงศ์

ผ่าน

49

5810611002

นายเอกชัย  โสรัจจกิจ

ผ่าน

50

5710611008

นายพชร  ใจอารีย์

ผ่าน

51

5720611012

พระมหากอหลิ่ง  เขมปาลี (อ่องคำ)

ผ่าน

52

5720617001

นางสาวนลิน  วิเชียรศรี

ผ่าน

คณะภาษาและการสื่อสาร

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

53

5710811002

Mr.Waramet  Lavanavanija

ผ่าน

54

5710811005

Mr.Patipat  Suksuwan

ผ่าน

55

5610811012

Miss Kampeeporn  Santipochana

ผ่าน

56

5710815015

นางสาวกนกวลี  ช่วยไธสง

ผ่าน

57

5610811003

Miss Wisutthiwan  Bunwang

ผ่าน

58

5710815002

นางสาวชนุช  คล้ายสุวรรณ

ผ่าน

59

5720811006

Miss Pimchanok  Prompiem

ผ่าน

60

5610811002

Miss Sirinet  Chanachunta

ผ่าน

61

5710815009

นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์

ผ่าน

62

5710811003

Miss Suchawadee  Treedecha

ผ่าน

63

5710811004

Miss Natthanich  Noppasithjinda

ผ่าน

64

5720811004

Miss Sikarn  Likitsrikarnchana

ผ่าน

65

5720811005

Miss Prangtip  Burutpakdee

ผ่าน

66

5710815001

นายชาคริต  โสอุดร

ผ่าน

67

5710815016

นางสาววนิษา  เทียมเมฆ

ผ่าน

คณะภาษาและการสื่อสาร

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

68

5710815011

นางสาวอภิชญา  นาคะเวทิน

ผ่าน

69

5710815007

นางสาวมณีรัตน์  อินทเจียด

ผ่าน

70

5710815008

นางสาวจิตตรา  ถึงกลิ่น

ผ่าน

71

5710815012

นางสาวธิวาวัน  ปุญชรัศมิ์

ผ่าน

72

5720811007

Miss Duangthamon  Setthasathian

ผ่าน

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

73

5811711004

นายมูฮำหมัดอาดีส  เหล็กดี

ผ่าน

74

5811711003

นายวุฒิพงศ์  ลิ้มวราภัส

ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

75

5721811023

นายอนุรักษ์  จันทร์ดำ

ผ่าน

76

5811811007

นางสาวกะรัตเพชร  บุญชูวิทย์

ผ่าน

77

5811811008

นางสาวณัฐธยาน์  ดุลภากร

ผ่าน

78

5721811003

นางสาววรมน  บุญศาสตร์

ผ่าน

79

5811811011

นายชัชชพันธ์  เล็กเจริญ

ผ่าน

80

5611811020

นางสาวปาณิสรา  ประพจน์พิสุทธิ์

ผ่าน

81

5811811001

นางสาววิภาวี  จันทร์แก้ว

ผ่าน

82

5811811013

นางสาวเพ็ญภิมล  โสภณธนกิจ

ผ่าน

83

5721811006

นางสาวกุลนิดา  แย้มทิม

ผ่าน

84

5811811003

นางสาวชริตา  ปรมะธนวัฒน์

ผ่าน

85

5811811024

นางสาวภัตติมา  สืบสายสิงห์

ผ่าน

86

5721811013

นางอัญชิสา  ชาลีรักษ์ตระกูล

ผ่าน

87

5811811006

นายปรภัต  จูตระกูล

ผ่าน

88

5721811001

นางสาวอังศวีร์  เพชราวรรณ์

ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

89

5811911013

นางสาวชนะจิต  รอนใหม่

ผ่าน

90

5611911032

นายเมธาวี  เนตรไสว

ผ่าน

91

5811911003

นายวัชระวี  อินบำรุง

ผ่าน

92

5811911006

นายปรวุฒิ  มรรคพาณิช

ผ่าน

93

5811911019

นางสาวนัฐฐาย์  รัตนกิจยนต์

ผ่าน

94

5811911024

นางสาวสุชาดา  เภารังค์

ผ่าน

95

5611911013

นางสาวภิญญาพัชญ์  อรรคฮาตศรี

ผ่าน

96

5811811021

นางสาวทัตชญา  ธนนรัฐเดช

ผ่าน

97

5621911009

นางสาววรวรรณ  เกตุสุรินทร์

ผ่าน

98

5811911002

นางสาววรพรรณ  เชื้อสุนทรโสภณ

ผ่าน

99

5611911022

นายทัตตนันท์  คงลำธาร

ผ่าน

100

5811914003

นางสาวอัญสินี  ฉัตรนภารัตน์

ไม่ผ่าน

101

5811911016

นางสาวพชร  ลียติกุล

ไม่ผ่าน

102

5521911018

นางสาวกรวิการ์  นามพรม

ไม่ผ่าน

103

5811911005

นายณัฏฐวุฒิ  จันทร์เจริญ

ไม่ผ่าน

104

5611911038

นายกิตติ  นิลผาย

ไม่ผ่าน

       
Loading...
Loading...