ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2558

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา  2558  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน  2558  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5820815003

ธัญณัฐพรรณ สินถิรมั่น

2

5720811007

ดวงธมล เศรษฐเสถียร

3

5820313013

สุทธิพรรณ เกตุดี

4

5810511001

พระอนุสิทธิ์  ชมภูหนู

5

5810511010

บุษย์น้ำเพชร พงษ์วชิรินทร์

6

5811811024

ภัตติมา สืบสายสิงห์

7

5811811021

ทัตชญา ธนนรัฐเดช

8

5811811013

เพ็ญภิมล โสภณธนกิจ

9

5710112018

พระมหาสุทธินันท์ ทับทอง(กลฺยาณเมธี)

10

5710112006

วราวุฒิ คำพานุช

11

5710312005

จิตสุภา  ศิริมานะกุล

12

5710312025

ปรียาภา ภูดิทนันทโสภณ

13

5710312029

มัทนาภรณ์ ทองสินธุ์

14

5810312001

สินีนาฏ มหุตติการ

15

5710312010

สุฑามาศ พิสุทธิวงส์

16

5710312007

เมรียา  ป้านสะอาด

17

5710312033

ยุวดี ลิมปติยากร

18

5710112013

บราลี ชัยศร

19

5710112016

กิตติพงศ์ จันตะเคียน

20

5710112002

ดุลยนันท์ ศรีโพธิ์

21

5710112001

ขนิษฐา บัวทอง

22

57104311001

เพชรพรรณ จรัสจิตวิไล

23

5710312012

ฐิตาภัทร์ แสนสุข

24

5811711004

มูฮำหมัดอาดีส เหล็กดี

25

5811711003

วุฒิพงศ์  ลิ้มวราภัส

26

5710112021

แก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์

27

5710112017

อริยาพร วิริยะภัคพงศ์

28

5710112035

ศศิประภา ทาโปปิน

29

5611811020

ปาณิสรา ประพจน์พิสุทธิ์

30

5811911013

ชนะจิต รอนใหม่

31

5811911012

สุพัตรา คำภา

32

5811911024

สุชาดา เภารังค์

33

5520312025

สุนิดา เหล่าพูลสุข

34

5810511012

ภัสลดา  อมราภรณ์

     
Loading...
Loading...