รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  2 ปีการศึกษา  2558

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 – 19.00 น. ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 


ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

1

5801070001

   นางอัญชิสา  ชาลีรักษ์ตระกูล

2

5801070002

   นางสาวอัญสินี  ฉัตรนภารัตน์

3

5801070003

   นายอนุรักษ์  จันทร์ดำ

4

5801070004

   พระอนุสิทธิ์  อานนฺโท (ชมภูหนู)

5

5801070005

   นางสาวอภิชญา  นาคะเวทิน

6

5801070006

   นางสาวอริยาพร  วิริยะภัคพงศ์

7

5801070007

   นางสาวอังศวีร์  เพชราวรรณ์

8

5801070008

   นางสาวอุษา  คำหนัก

9

5801070009

   นางสาวบราลี  ชัยศร

10

5801070010

   นางสาวเบญจพร  ประณีตวตกุล

11

5801070011

   นางสาวบุษย์น้ำเพชร  พงษ์วชิรินทร์

12

5801070012

   นายบัญชา  สีหะวงษ์

13

5801070013

   นายบัณฑิตย์  ควนปัญญา

14

5801070014

   นายชาคริต  โสอุดร

15

5801070015

   นางสาวชนะจิต  รอนใหม่

16

5801070016

   นางสาวชนุช  คล้ายสุวรรณ

17

5801070017

   นางสาวชริตา  ปรมะธนวัฒน์

18

5801070018

   นายชัชชพันธ์  เล็กเจริญ

19

5801070019

   นางสาวจิตสุภา  ศิริมานะกุล

20

5801070020

   นางสาวดวงกมล  เลาหะวัฒน์

21

5801070021

   Miss Duangthamon  Setthasathian

22

5801070022

   นายดุลยนันท์  ศรีโพธิ์

23

5801070023

   นายเอกชัย  โสรัจจกิจ

24

5801070024

   นางสาวอิสยาภรณ์  ปานมัจฉา

25

5801070025

   นางสาวจิตตรา  ถึงกลิ่น

26

5801070026

   นางสาวแก้วบุญเกื้อ  ศรีลิขิตตานนท์

27

5801070027

   นางสาวแก้วตา  แคล้วอาวุธ

28

5801070028

   Miss Kampeeporn  Santipochana

29

5801070029

   นางสาวกรรณิการ์  สถาวร

30

5801070030

   นางสาวกนกวลี  ช่วยไธสง

31

5801070031

   นางสาวกะรัตเพชร  บุญชูวิทย์

32

5801070032

   นางสาวกวิตา  อำมาตยนู

33

5801070033

   พระมหากอหลิ่ง  เขมปาลี (อ่องคำ)

34

5801070034

   นางสาวขนิษฐา  บัวทอง

35

5801070035

   นายกิตติ  นิลผาย

36

5801070036

   นายกิตติพงศ์  จันตะเคียน

37

5801070037

   นางสาวกรวิการ์  นามพรม

38

5801070038

   นางสาวกุลนิดา  แย้มทิม

39

5801070039

   นางสาวมณีรัตน์  อินทเจียด

40

5801070040

   นางสาวมัทนาภรณ์  ทองสินธุ์

41

5801070041

   นางสาวเมรียา  ป้านสะอาด

42

5801070042

   นายเมธาวี  เนตรไสว

43

5801070043

   นายมูฮำหมัดอาดีส  เหล็กดี

44

5801070044

   นางสาวนลิน  วิเชียรศรี

45

5801070045

   นางสาวนันทลี  ลายจุด

46

5801070046

   นางสาวนภัสนันท์  เจษฎาเฟื่องฟู

47

5801070047

   นายณัฏฐวุฒิ  จันทร์เจริญ

48

5801070048

   นางสาวณัฐธยาน์  ดุลภากร

49

5801070049

   นางสาวนัฐฐาย์  รัตนกิจยนต์

50

5801070050

   Miss Natthanich  Noppasithjinda

51

5801070051

   นางสาวนิภาพร  ชมภูเพชร

52

5801070052

   นางสาวพชร  ลียติกุล

53

5801070053

   นางสาวปาณิสรา  ประพจน์พิสุทธิ์

54

5801070054

   นายปรินทร์  โชคตาม

55

5801070055

   นายปริญญา  ใจรักษ์

56

5801070056

   นางสาวปริวรรณ  ธาราฤดี

57

5801070057

   Mr.Patipat  Suksuwan

58

5801070058

   นางสาวภัตติมา  สืบสายสิงห์

59

5801070059

   นางสาวภวิษย์พร  ทิพย์อาภากุล

60

5801070060

   นางสาวเพ็ญภิมล  โสภณธนกิจ

61

5801070061

   นางสาวเพชรพรรณ  จรัสจิตวิไล

62

5801070062

   นายพชร  ใจอารีย์

63

5801070063

   นางสาวภิญญาพัชญ์  อรรคฮาตศรี

64

5801070064

   นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์

65

5801070065

   Miss Pimchanok  Prompiem

66

5801070066

   นางสาวพิมพ์กมล  สมบูรณ์

67

5801070067

   นายปรภัต  จูตระกูล

68

5801070068

   นายปรวุฒิ  มรรคพาณิช

69

5801070069

   Miss Prangtip  Burutpakdee

70

5801070070

   นางสาวปรียาภา  ภูดิทนันทโสภณ

71

5801070071

   นางสาวรังษินี  จักรธีรังกูร

72

5801070072

   นายระพีพัฒน์  ไทรน้อย

73

5801070073

   นางสาวศศิประภา  ทาโปปิน

74

5801070074

   Miss Sikarn  Likitsrikarnchana

75

5801070075

   นางสาวสินีนาฏ  มหุตติการ

     

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

76

5801070076

   นายศิรภัทร  กองวงสา

77

5801070077

   พระสิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )

78

5801070078

   นางสาวศิรินารถ  ดวงหะคลัง

79

5801070079

   นางสาวศิรินาท  ไขบรรเทา

80

5801070080

   Miss Sirinet  Chanachunta

81

5801070081

   นายสิทธิโชค  ถิรกิจพงศ์

82

5801070082

   นางสาวสมดังใจ  ศิริยุทธ์

83

5801070083

   นางสาวศรีวิไล  สิทธิสงวนไทย

84

5801070084

   นางสาวสุชาดา  บุญหลาย

85

5801070085

   นางสาวสุชาดา  เภารังค์

86

5801070086

   Miss Suchawadee  Treedecha

87

5801070087

   นางสาวสุนิดา  เหล่าพูลสุข

88

5801070088

   นางสาวสุพิชา  มีกลุ่ม

89

5801070089

   นางสาวสุฑามาศ  พิสุทธิวงส์

90

5801070090

   พระมหาสุทธินันท์  กลฺยาณเมธี (ทับทอง)

91

5801070091

   นายสุทธิพรรณ  เกตุดี

92

5801070092

   นางสาวถนอมวงศ์  สูรยสิมาพงษ์

93

5801070093

   นายทัตตนันท์  คงลำธาร

94

5801070094

   นางสาวทัตชญา  ธนนรัฐเดช

95

5801070095

   นางสาวฐิตาภัทร์  แสนสุข

96

5801070096

   นางสาวธิวาวัน  ปุญชรัศมิ์

97

5801070097

   นางสาวตรึงตา  พงศ์รัตนเดชาชัย

98

5801070098

   นายวิชญ์พล  เสนะวัต

99

5801070099

   นางสาววิภาวี  จันทร์แก้ว

100

5801070100

   นายวัชระวี  อินบำรุง

101

5801070101

   นางสาววนิษา  เทียมเมฆ

102

5801070102

   Mr.Waramet  Lavanavanija

103

5801070103

   นายวราวุฒิ  คำพานุช

104

5801070104

   นายวีรภัทร  ศิวพรรัตน์

105

5801070105

   Miss Wisutthiwan  Bunwang

106

5801070106

   นางสาววรมน  บุญศาสตร์

107

5801070107

   นางสาววรพรรณ  เชื้อสุนทรโสภณ

108

5801070108

   นางสาววรวรรณ  เกตุสุรินทร์

109

5801070109

   นายวุฒิพงศ์  ลิ้มวราภัส

110

5801070110

   นายวุฒิพร  ลิ้มวราภัส

111

5801070111

   นางสาวยุวดี  ลิมปติยากร

     
Loading...
Loading...