รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  1 ปีการศึกษา  2558

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท   ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer  Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ในวันพุธที่ 26  สิงหาคม 2558  เวลา  17.00 – 19.00  น.  

 

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

 

 

Loading...
Loading...