ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่  1  ปีการศึกษา  2558

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา  2558  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ       เข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...