ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ

 

 

Loading...
Loading...