ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา  2557

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา  2557  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่  16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  เวลา 09.00 – 16.00 น.   ดังนี้

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]                 

Loading...
Loading...