ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

1

5710112015

ธนาวรรณ  ดียิ่ง

ผ่าน

2

5610112025

สุปรียา  ผ่องโสภณ

ผ่าน

3

5610112027

สุขุมา  ปัญญาวงษ์

ผ่าน

4

5710111008

ปชนน  เกี่ยวข้อง

ผ่าน

5

5710111001

ณิชยา  สักกวัตร

ผ่าน

6

5710112003

เมสรี  คะริบรัมย์

ผ่าน

7

5710111034

ปุณยวีร์  ตันประเสริฐ

ผ่าน

8

5610111022

ภาวีร์รัชต์  ธำรงจิรนนท์

ผ่าน

9

5710111020

ตุลฉัตร  ถึงถิ่น

ผ่าน

10

5710111009

ภวิษย์คณิน  ภาดาแดง

ผ่าน

11

5610111003

จิตจิรา  รองสวัสดิ์

ผ่าน

12

5710111025

จุฑามาศ  พูลสวัสดิ์

ผ่าน

13

5710112009

อชิรญา  ลิมปรัตนชัย

ผ่าน

14

5610111005

ณัฐพล  พรมวิชา

ผ่าน

15

5710112014

รดามณี  สุขสวัสดิ์

ผ่าน

16

5710111021

เอกภพ  ชยาภินนฺโท (มณี)

ไม่ผ่าน

17

5710112017

อริยาพร  วิริยะภัคพงศ์

ไม่ผ่าน

18

5710111013

อัจฉรา  สามพ่วงบุญ

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

19

5620313012

อภิรักษ์  ธัญญสาธุกุล

ผ่าน

20

5610312007

วรพล  วรรณะธูป

ผ่าน

21

5620313013

ราชธรรม  วิวัฒน์ธนศิษฏ์

ผ่าน

22

5610311004

ภาคภูมิ  โค้ววรรณศรี

ผ่าน

23

5520312017

กฤตินันท์  จำนงค์เดช

ผ่าน

24

5610311011

ภรณ์กวินท์  อัครบวรเกียรติ

ผ่าน

25

5610312032

อรุณโรจน์  ประวัติวัชรา

ผ่าน

26

5620313004

สามารถ  เอนกธนกุล

ผ่าน

27

5710312019

ปณัฐฐา  กุโฎภาส

ผ่าน

28

5710312024

กฤตภพ  เมืองทอง

ผ่าน

29

5610311003

อมเรศ  ศุภรัตนากุล

ผ่าน

30

5710312002

ญาณิภา  กาญจโนภาส

ผ่าน

31

5610311005

ปรียาภา  ศรีใหม่

ผ่าน

32

5520312004

มรุต  ธนบูรณ์กาญจน์

ผ่าน

33

5520313010

สันติสุข  เพ็งจันทร์

ผ่าน

34

5620313022

ธนากร  พิสูจน์ศิลป์

ผ่าน

35

5710312028

รักชนก  มหาศักดิ์สวัสดิ์

ผ่าน

36

5710312003

วินัย  สรณาคมน์

ผ่าน

37

5520313011

อัญชนา  พลศร

ผ่าน

38

5610311006

ภูรินทร์  ดิษเจริญ

ผ่าน

39

5620312009

ภาวันท์  อินทรมณีพันธ์

ผ่าน

40

5610311009

ศุจิรัตน์  ธนะพานิช

ผ่าน

41

5620313014

ทศพล  ต้นจำปา

ผ่าน

42

5620313028

พงศกร  แก้วหะนาม

ผ่าน

43

5710312015

ต่อลาภ  พฤกษสุวรรณ

ผ่าน

44

5710312016

สาโรช  บุญน้อม

ผ่าน

45

5620313009

ชยกร  ผลเจริญ

ผ่าน

46

5520312025

สุนิดา  เหล่าพูลสุข

ไม่ผ่าน

47

5710312012

ฐิตาภัทร์  แสนสุข

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

48

5610511003

ลิสา  ใจสะอาด

ผ่าน

49

5610511002

สุพิชชา  เอกระ

ผ่าน

50

5620513005

ณัฐพล  แสนคำ

ผ่าน

51

5610511006

ปิยณัฐ  กวิวํโส (กองเกิด)

ผ่าน

52

5610511010

ศศิวิมล  คงเถื่อน

ผ่าน

53

5710511002

อาทิตย์  ดาวภิรมย์

ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

82

5721811018

ภพพรหมินทร์  วโรตม์วัฒนานนท์

ผ่าน

83

5721811008

เพชรลดา  พิลึก

ผ่าน

84

5721811010

ปภิณวิช  อ่องบางน้อย

ผ่าน

85

5721811002

ปริณ  เพชรสังข์

ผ่าน

86

5721811012

มณทิรา  แก้วปานันท์

ผ่าน

87

5721811019

พีรวัส  ทันอินทรอาจ

ผ่าน

88

5611811009

อนุสรา  นารัตน์

ผ่าน

89

5721811007

ศุจิกานท์  ทองอ่อน

ผ่าน

90

5721811004

ฉัตรวลัย  ใจเป็ง

ผ่าน

91

5721811016

นวรัตน์  สุธรรมชัย

ผ่าน

92

5721811015

ชฎาพร  ทับคง

ผ่าน

93

5721811020

เอมิการ์  ศรีธาตุ

ผ่าน

94

5721811021

วรรณกมล  ทัพขันธ์

ผ่าน

95

5721811011

ชุติมา  โชคศิริผล

ผ่าน

96

5721811014

พัฒนพล  เขียวเปล่ง

ผ่าน

97

5721811009

ขวัญเนตร  นิตย์นรา

ผ่าน

98

5721811013

อัญชิสา  ชาลีรักษ์ตระกูล

ไม่ผ่าน

99

5721811001

อังศวีร์  เพชราวรรณ์

ไม่ผ่าน

100

5621811021

วิศวัน  จิวังกูร

ไม่ผ่าน

101

5721811017

ปัทมพร  พุ่มมาก

ไม่ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

102

5611911003

สุรเชษฐ์  จรัสเพชรานันท์

ผ่าน

103

5611911011

กษิดิศ  ทองวิเศษสุข

ผ่าน

104

5621911004

ยศนันท์  ปานาภรณ์

ผ่าน

105

5611911031

เนติ  แก้วจงประสิทธิ์

ผ่าน

106

5611911021

ศศิภรณ์  คำวิเศษณ์

ผ่าน

107

5611911036

ณัชชารีย์  ธนาวรรัฐพงศ์

ผ่าน

108

5611911001

วรรณรัตน์  การุณยวนิช

ผ่าน

109

5621911010

สุริศา  นิยมรัตน์

ผ่าน

110

5611911027

อรรถวัต  ประเคนรี

ผ่าน

111

5511911032

วิทวัส  ยี่สารพัฒน์

ผ่าน

112

5611914001

ธาดารัตน์  ดูระยับ

ผ่าน

113

5611911008

พัสตราภรณ์  ชัยปัญหา

ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

114

5621911023

อารีย์  สุวรรณศรี

ผ่าน

115

5711911008

ทิวากร  มาลาแวจันทร์

ผ่าน

116

5721911016

เอกราช  แผ้วตัน

ผ่าน

117

5611911012

นวลพรรณ  ชื่นชมภู

ผ่าน

118

5611911020

วัชรากรณ์  ถมจอหอ

ผ่าน

119

5611911016

กุลเดช  สุทธิวรชัย

ผ่าน

120

5621911020

ธีรพงศ์  ดำรงศักดิ์ศิริ

ผ่าน

121

5611911018

ธนาพร  ก้องวโรดม

ผ่าน

122

5621911005

ริญญาภัทร์  ณ สงขลา

ผ่าน

123

5611911028

ศิริขวัญ  โสดา

ผ่าน

124

5621911006

ณภัทร  บุญสิทธิ์

ผ่าน

125

5611914002

มัณฑิตา  โฉมศรี

ไม่ผ่าน

126

5611911023

สุรศักดิ์  มีบัว

ไม่ผ่าน

127

5611911022

ทัตตนันท์  คงลำธาร

ไม่ผ่าน

128

5611911005

เอกอนงค์  พรหมถาวร

ไม่ผ่าน

129

5621911013

สิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )

ไม่ผ่าน

 

Loading...
Loading...