รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  3  ปีการศึกษา  2557

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท   ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer  Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558  เวลา  17.00 – 19.00  น.  ดังนี้

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ -นามสกุล

1

5800950001

น้ำเพชร  อัศวงค์

2

5800950002

ธีรพงศ์  ดำรงศักดิ์ศิริ

3

5800950003

อัจฉรา  สามพ่วงบุญ

4

5800950004

เอกอนงค์  พรหมถาวร

5

5800950005

เอกภพ  ชยาภินนฺโท (มณี)

6

5800950006

ฉัตรวลัย  ใจเป็ง

7

5800950007

เอมิการ์  ศรีธาตุ

8

5800950008

อัญชิสา  ชาลีรักษ์ตระกูล

9

5800950009

ตุลฉัตร  ถึงถิ่น

10

5800950010

อภิรักษ์  ธัญญสาธุกุล

11

5800950011

อริยาพร  วิริยะภัคพงศ์

12

5800950012

อรรถวัต  ประเคนรี

13

5800950013

ณัฐฐา  เกตุแก้ว

14

5800950014

อัญชนา  พลศร

15

5800950015

อังศวีร์  เพชราวรรณ์

16

5800950016

สุพรรณิกา  สายวิจิตร

17

5800950017

สุพิชชา  เอกระ

18

5800950018

สุรศักดิ์  มีบัว

19

5800950019

มณทิรา  แก้วปานันท์

20

5800950020

ภพพรหมินทร์  วโรตม์วัฒนานนท์

21

5800950021

สันติสุข  เพ็งจันทร์

22

5800950022

อาทิตย์  ดาวภิรมย์

23

5800950023

สุดปราโมทย์  วัฒนรัตน์

24

5800950024

ชยกร  ผลเจริญ

25

5800950025

ชฎาพร  ทับคง

26

5800950026

ชยาภพ  ภูมิเหล่าแจ้ง

27

5800950027

ชวิน  จิระวิจิตรกุล

28

5800950028

Kewarin  Tantong

29

5800950029

กรวิค  เรืองรองแสง

30

5800950030

อมเรศ  ศุภรัตนากุล

31

5800950031

กุลเดช  สุทธิวรชัย

32

5800950032

อนุสรา  นารัตน์

33

5800950033

เอกราช  แผ้วตัน

34

5800950034

มัณฑิตา  โฉมศรี

35

5800950035

กุลธิดา  ฟักประไพ

36

5800950036

ปัทมพร  พุ่มมาก

37

5800950037

ราชธรรม  วิวัฒน์ธนศิษฏ์

38

5800950038

พัฒนพล  เขียวเปล่ง

39

5800950039

ภวิษย์คณิน  ภาดาแดง

40

5800950040

ชุติมา  โชคศิริผล

41

5800950041

สุปรียา  ผ่องโสภณ

42

5800950042

นวลพรรณ  ชื่นชมภู

43

5800950043

เจนจีรา  สามพันพวง

44

5800950044

สุนิดา  เหล่าพูลสุข

45

5800950045

จุฑามาศ  พูลสวัสดิ์

46

5800950046

ศศิวิมล  คงเถื่อน

47

5800950047

พงศกร  แก้วหะนาม

48

5800950048

อชิรญา  ลิมปรัตนชัย

49

5800950049

กษิดิศ  ทองวิเศษสุข

50

5800950050

กฤตภพ  เมืองทอง

51

5800950051

วรรณรัตน์  การุณยวนิช

52

5800950052

ธนากร  พิสูจน์ศิลป์

53

5800950053

ขวัญเนตร  นิตย์นรา

54

5800950054

มรุต  ธนบูรณ์กาญจน์

55

5800950055

เมสรี  คะริบรัมย์

56

5800950056

จิตจิรา  รองสวัสดิ์

57

5800950057

ปริณ  เพชรสังข์

58

5800950058

อารีย์  สุวรรณศรี

59

5800950059

ศุจิรัตน์  ธนะพานิช

60

5800950060

วิทวัส  ยี่สารพัฒน์

61

5800950061

ณภัทร  บุญสิทธิ์

62

5800950062

ณัฐพล  พรมวิชา

63

5800950063

สุริศา  นิยมรัตน์

64

5800950064

นวรัตน์  สุธรรมชัย

65

5800950065

เนติ  แก้วจงประสิทธิ์

66

5800950066

ริญญาภัทร์  ณ สงขลา

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk - in lab ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ -นามสกุล

67

5800950067

Nicha  Dankhuntod

68

5800950068

ณัฐพล  แสนคำ

69

5800950069

ภาวันท์  อินทรมณีพันธ์

70

5800950070

อิสยาภรณ์  ปานมัจฉา

71

5800950071

ธนาพร  ก้องวโรดม

72

5800950072

ภูรินทร์  ดิษเจริญ

73

5800950073

ปชนน  เกี่ยวข้อง

74

5800950074

ภรณ์กวินท์  อัครบวรเกียรติ

75

5800950075

Palladda  Muangsiri

76

5800950076

กรวิชญา  นิ่งกลาง

77

5800950077

ปณัฐฐา  กุโฎภาส

78

5800950078

ปภิณวิช  อ่องบางน้อย

79

5800950079

ลิสา  ใจสะอาด

80

5800950080

Patchaya  Panpistharwee

81

5800950081

ภาวีร์รัชต์  ธำรงจิรนนท์

82

5800950082

เพชรลดา  พิลึก

83

5800950083

พีรัท  เลิศอำนวยตระกูล

84

5800950084

ภาคภูมิ  โค้ววรรณศรี

85

5800950085

พัสตราภรณ์  ชัยปัญหา

86

5800950086

ยศนันท์  ปานาภรณ์

87

5800950087

พิรุณ  แสงเทียน

88

5800950088

นภันต์  ถาวรบรรจบ

89

5800950089

Supachok  Vongskul

90

5800950090

ณัชชารีย์  ธนาวรรัฐพงศ์

91

5800950091

ฐิตาภัทร์  แสนสุข

92

5800950092

Somchai  Sujato (Poovorn)

93

5800950093

ศศิภรณ์  คำวิเศษณ์

94

5800950094

Chayapa  Srivilas

95

5800950095

ปรียาภา  ศรีใหม่

96

5800950096

ภัทรภร  สุวรรณจินดา

97

5800950097

สุรเชษฐ์  จรัสเพชรานันท์

98

5800950098

รดามณี  สุขสวัสดิ์

3.       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4  ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

99

5800950099

ปุณยวีร์  ตันประเสริฐ

100

5800950100

ปุณยวีร์  ตันประเสริฐ  (โอนย้ายสาขาวิชา)

101

5800950101

ปิยณัฐ  กวิวํโส (กองเกิด)

102

5800950102

ศิริขวัญ  โสดา

103

5800950103

สามารถ  เอนกธนกุล

104

5800950104

รัตพร  ทองศรี

105

5800950105

Sarit  Siribud

106

5800950106

รักชนก  มหาศักดิ์สวัสดิ์

107

5800950107

ทศพล  ต้นจำปา

108

5800950108

สิรวุฒิ  สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )

109

5800950109

สิทธิ์พงศ์  คุ้มดำรงค์

110

5800950110

ปนัดดา  จารุภูมิ

111

5800950111

สุขุมา  ปัญญาวงษ์

112

5800950112

อรุณโรจน์  ประวัติวัชรา

113

5800950113

ซูไวบะห์  โต๊ะตาหยง

114

5800950114

สาโรช  บุญน้อม

115

5800950115

พีรวัส  ทันอินทรอาจ

116

5800950116

ศุจิกานท์  ทองอ่อน

117

5800950117

ธาดารัตน์  ดูระยับ

118

5800950118

ธนาวรรณ  ดียิ่ง

119

5800950119

Thanick  Ngaohirunpat

120

5800950120

ทัตตนันท์  คงลำธาร

121

5800950121

ธงไทย  ทองดี

122

5800950122

ทิวากร  มาลาแวจันทร์

123

5800950123

ต่อลาภ  พฤกษสุวรรณ

124

5800950124

วัชรากรณ์  ถมจอหอ

125

5800950125

ณิชยา  สักกวัตร

126

5800950126

วริษฐา  โพธิ์ทอง

127

5800950127

วรรณกมล  ทัพขันธ์

128

5800950128

วัชรีย์  เมืองมูล

129

5800950129

วินัย  สรณาคมน์

130

5800950130

วิศวัน  จิวังกูร

131

5800950131

วรพล  วรรณะธูป

132

5800950132

ญาณิภา  กาญจโนภาส

133

5800950133

กฤตินันท์  จำนงค์เดช

134

5800950134

Oomboon  Sukkawirach

     
Loading...
Loading...