ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา  2557

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา  2557  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่  17 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  เวลา 09.00 – 16.00 น.   ดังนี้

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]                                             

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5611911012

นวลพรรณ   ชื่นชมภู

2

5611911027

อรรถวัต ประเคนรี

3

5510811014

พระสมชาย  ภูวรณ์

4

5621911013

พระสิรวุฒิ  สุรเตโช 

5

5620312009

ภาวันท์  อินทรมณีพันธ์

6

5611911003

สุรเชษฐ์  จรัสเพชรานันท์

7

5611911029

วริษฐา  โพธิ์ทอง

8

5610311011

ภรณ์กวินท์   อัครบวรเกียรติ

9

5610311006

ภูรินทร์  ดิษเจริญ

10

5610311007

ธนรัตน์  ริ้วตระกูลไพบูลย์

11

5610311008

เตชะสิทธิ์  ตันสกุล

12

5610311005

ปรียาภา  ศรีใหม่

13

5610311003

อมเรศ  ศุภรัตนากุล

14

5610311004

ภาคภูมิ  โค้ววรรณศรี

15

5611711005

ปนัดดา  จารุภูมิ

16

5611911005

เอกอนงค์  พรหมถาวร

17

5611914002

มัณฑิตา  โฉมศรี

18

5611914001

ธาดารัตน์ ดูระยับ

19

5611911031

เนติ  แก้วจงประสิทธิ์

20

5611911001

วรรณรัตน์   การุณยานิช

21

5611911016

กุลเดช  สุทธิวรชัย

22

5611911008

ว่าที่ ร.ต.หญิง พัสตราภรณ์  ชัยปัญหา

23

5611911011

กษิดิษ  ทองวิเศษสุข

24

5611911021

ศศิภรณ์  คำวิเศษณ์

25

5611911020

วัชรากรณ์  ถมจอหอ

26

5620513005

ณัฐพล  แสนคำ

27

5610111005

ณัฐพล  พรมวิชา

28

5610311009

ศุจิรัตน์  ธนะพานิช

29

5610111022

ภาวีร์รัชต์  ธำรงจิรนนท์

30

5610611019

ธงไชย  ทองดี

31

5610511002

สุพิชชา เอกระ

32

5710112014

รดามณี  สุขสวัสดิ์

33

5710112003

เมสรี  คะริบรัมย์

34

5710112015

ธนาวรรณ  ดียิ่ง

35

5710112009

อชิรญา  ลิมปรัตนชัย

36

5520312004

มรุต  ธนบูรณ์กาญจน์

37

5520312025

สุนิดา  เหล่าพูลสุข

38

5520312017

กฤตินันท์  จำนงค์เดช

     

 

Loading...
Loading...