ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

1

5710111010

ภูวดล  เจียวเจริญพาณิชย์

ผ่าน

2

5710111030

อัครปรัชญ์  นกมั่น

ผ่าน

3

5610111002

ณัฐวุฒิ  ชีวพิทักษ์พล

ผ่าน

4

5610111044

จักรกฤษณ์  แวงแก้ว

ผ่าน

5

5710111015

กิตติยา  เหล็กมั่น

ผ่าน

6

5710111033

ศักรินทร์  เสาร์พูน

ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

7

5610312036

ปัทมวรรณ  มณีศรี

ผ่าน

8

5710312027

สัณฐิติ  โฆษิตพนิตกุล

ผ่าน

9

5610312040

กัญญาภัค  เงาศรี

ผ่าน

10

5610312022

จันทรัสม์  อรรถาโภชน์

ผ่าน

11

5610312023

อภิญญา  ประทุมลี

ผ่าน

12

5710312020

สราลี  บุญดีสมโชค

ผ่าน

13

5610312009

ศิริพร  แจ่มสวัสดิ์

ผ่าน

14

5710312014

นัฏฐพร  ดีรัศมี

ผ่าน

15

5710312023

ฐิติพันธุ์  วีรจิตโอฬาร

ผ่าน

16

5610312026

กัลยา  ลิ้มอวยชัย

ผ่าน

17

5710312035

กนกภูมิ  ระฆังทอง

ผ่าน

18

5610312008

ปทุมพร  แซ่เอี้ยว

ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

19

5710312034

ชัยวุฒิ  กวินธีรภาพ

ผ่าน

20

5710312026

ณัฐ  ทั้งไพศาล

ผ่าน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

21

5520511006

ธนวดี  ยาหมิน

ผ่าน

22

5420511001

นรากร  ทองพืช

ผ่าน

23

5620513001

กัญญารัตน์  ทุสาวุธ

ผ่าน

24

5620513002

จิรวัฒน์  ศรีเรือง

ผ่าน

25

5620511004

อัจฉราภรณ์  ปาละวรรณ

ไม่ผ่าน

26

5610511002

สุพิชชา  เอกระ

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

27

5710617002

ณัฐณิชา  วิมุขดาคม

ผ่าน

28

5410611041

เฉลิมชัย  นามบุตร์

ไม่ผ่าน

คณะภาษาและการสื่อสาร

29

5620815007

จุฑาพร  ศรีสมุท

ผ่าน

30

5520814014

สริษา  อุตระ

ผ่าน

31

5610815011

อังสนา  บุญชม

ผ่าน

32

5610815006

เพียงระวี  กันทะสอน

ผ่าน

33

5620815002

รัชฎาพร  ดาวเศรษฐ์

ผ่าน

34

5610815009

กรสุดา  ตะวันแจ้ง

ผ่าน

35

5520815016

ณัฐชนัญ ทิพย์สกุลจินดา  นิวแฮม

ผ่าน

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

36

5711711001

ชื่นนภา  นิลสนธิ

ผ่าน

37

5711711002

เปรมปวีร์  พูศิริกูลรัตน์

ผ่าน

38

5711711007

ปานชีวา  มงคลอภิโชติ

ผ่าน

39

5711711008

ศุภกานต์  พวงช่อ

ผ่าน

40

5711711004

อรรฆพร  ก๊กค้างพลู

ผ่าน

41

5711711005

อวัสดา  ชัยสงคราม

ผ่าน

42

5711711009

ธนากรณ์  กันทะวงค์

ผ่าน

43

5711711006

พิชญ์นรี  ซุ่นทรัพย์

ผ่าน

44

5711711003

ณัฐวุฒิ  เหมาะประมาณ

ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

45

5711811002

ฉัตรชัย  ภวภูตานนท์

ผ่าน

46

5521811010

ริสย์  ชัยสิทธิ์

ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

47

5711911012

ธงชัย  อินทสงค์

ผ่าน

48

5611911017

สิบทิศ  มยาเศส

ผ่าน

49

5711911006

ชานนท์  ทองสุกมาก

ผ่าน

50

5711911003

กฤษณา  บุญแท้

ผ่าน

51

5711911011

ฉัฐญา  จันทร์แก้ว

ผ่าน

52

5711914004

ญาดา  เปสลาพันธ์

ผ่าน

53

5711911007

ขันติ  วรรธนะภูติ

ผ่าน

54

5711914003

พรรณนิภา  สวยลึก

ผ่าน

55

5711914001

นิภากรณ์  พิริเยศยางกูร

ไม่ผ่าน

56

5611911018

ธนาพร  ก้องวโรดม

ไม่ผ่าน

57

5611911023

สุรศักดิ์  มีบัว

ไม่ผ่าน

58

5711911008

ทิวากร  มาลาแวจันทร์

ไม่ผ่าน

59

5521911017

สุวรา  ตาลเหล็ก

ไม่ผ่าน

       
Loading...
Loading...