รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  2  ปีการศึกษา  2557

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท   ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer  Literacy ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เวลา  17.00 – 19.00  น.  ดังนี้

 

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

1

5700920001

รัชฎาพร ดาวเศรษฐ์

2

5700920002

อัครปรัชญ์ นกมั่น

3

5700920003

อรรฆพร ก๊กค้างพลู

4

5700920004

อังสนา บุญชม

5

5700920005

ฉัตรชัย ภวภูตานนท์

6

5700920006

อภิญญา ประทุมลี

7

5700920007

อวัสดา ชัยสงคราม

8

5700920008

ปัทมวรรณ มณีศรี

9

5700920009

สุพิชชา เอกระ

10

5700920010

ธนากรณ์ กันทะวงค์

11

5700920011

สุรศักดิ์ มีบัว

12

5700920012

ปทุมพร แซ่เอี้ยว

13

5700920013

สราลี บุญดีสมโชค

14

5700920014

ชานนท์ ทองสุกมาก

15

5700920015

ชัยวุฒิ กวินธีรภาพ

16

5700920016

ฉัฐญา จันทร์แก้ว

17

5700920017

นูรือมา ตูวี

18

5700920018

จักรกฤษณ์ แวงแก้ว

19

5700920019

จันทรัสม์ อรรถาโภชน์

20

5700920020

ภาสกร อรุณสิทธิ์

21

5700920021

จิรวัฒน์ ศรีเรือง

22

5700920022

จุฑาพร ศรีสมุท

23

5700920023

กรวิการ์ นามพรม

24

5700920024

กัญญาภัค เงาศรี

25

5700920025

กฤษณา บุญแท้

26

5700920026

กิตติยา เหล็กมั่น

27

5700920027

ญาดา เปสลาพันธ์

28

5700920028

เฉลิมชัย นามบุตร์

29

5700920029

ขันติ วรรธนะภูติ

30

5700920030

สริษา อุตระ

31

5700920031

นรภัทร ต่อเจริญ

32

5700920032

ณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์พล

33

5700920033

ณัฐชนัญ ทิพย์สกุลจินดา นิวแฮม

34

5700920034

ชื่นนภา นิลสนธิ

35

5700920035

นัฏฐพร ดีรัศมี

36

5700920036

อัจฉราภรณ์ ปาละวรรณ

37

5700920037

นรากร ทองพืช

38

5700920038

ณัฐณิชา วิมุขดาคม

39

5700920039

กรสุดา ตะวันแจ้ง

40

5700920040

นิภากรณ์ พิริเยศยางกูร

41

5700920041

กัญญารัตน์ ทุสาวุธ

42

5700920042

ธนาพร ก้องวโรดม

43

5700920043

พิชญ์นรี ซุ่นทรัพย์

44

5700920044

ศิริพร แจ่มสวัสดิ์

45

5700920045

ณัฐ ทั้งไพศาล

46

5700920046

เพชรลดา พิลึก

47

5700920047

พรรณนิภา สวยลึก

48

5700920048

ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ

49

5700920049

เพียงระวี กันทะสอน

50

5700920050

Somchai Sujato (Poovorn)

51

5700920051

กนกภูมิ ระฆังทอง

52

5700920052

ปานชีวา มงคลอภิโชติ

53

5700920053

เปรมปวีร์ พูศิริกูลรัตน์

54

5700920054

ริสย์ ชัยสิทธิ์

55

5700920055

ศักรินทร์ เสาร์พูน

     
2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

56

5700920056

สิบทิศ มยาเศส

57

5700920057

สัณฐิติ โฆษิตพนิตกุล

58

5700920058

ศุภกานต์ พวงช่อ

59

5700920059

สุวรา ตาลเหล็ก

60

5700920060

ธนวดี ยาหมิน

61

5700920061

ฐิติพันธุ์ วีรจิตโอฬาร

62

5700920062

ทิวากร มาลาแวจันทร์

63

5700920063

ภูวดล เจียวเจริญพาณิชย์

64

5700920064

ธงชัย อินทสงค์

65

5700920065

Waramet Lavanavanija

66

5700920066

กัลยา ลิ้มอวยชัย

     
Loading...
Loading...