ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่  2  ปีการศึกษา  2557

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2557  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่  18  พฤศจิกายน  2557  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  เวลา 09.00 – 16.00 น.   ดังนี้

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]                                             

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5520815016

ณัฐชนัญ  ทิพย์สกุลจินดา นิวแฮม

2

5610312026

กัลยา  ลิ้มอวยชัย

3

5620511004

อัจฉราภรณ์  ปาละวรรณ

4

5620513002

จิรวัฒน์  ศรีเรือง

5

5620513001

กัญญารัตน์  ทุสาวุธ

6

5610511002

สุพิชชา  เอกระ

7

5610511010

ศศิวิมล  คงเถื่อน

8

5610511011

น้ำเพชร  อัศวงค์

9

5610511006

พระปิยณัฐ  กวิว์โส  (กองเกิด)

10

5610511004

ภัทรภร  สุวรรณจินดา

11

5610511003

ลิสา  ใจสะอาด

12

5610312009

ศิริพร  แจ่มสวัสดิ์

13

5610312008

ปทุมพร  แซ่เอี้ยว

14

5521811010

ริสย์ ชัยสิทธิ์

15

5520814014

สริษา  อุตระ

16

5420511001

นรากร  ทองพืช

17

5510811014

พระสมชาย  ภูวรณ์

18

5521911017

ร.ต.หญิง ฐิตารีย์ ฐิติสุวรรณกุล

19

5521911018

กรวิการ์  นามพรม

20

5711711003

ณัฐวุฒิ  เหมาะประมาณ

21

5711711008

ศุภกานต์ พวงช่อ

22

5711711001

ชื่นนภา  นิลสนธิ

23

5711711009

ธนากรณ์  กันทะวงค์

24

5711711002

เปรมปวีร์  พูศิริกูลรัตน์

25

5711711006

พิชญ์นรี  ซุ่นทรัพย์

26

5711711007

ปานชีวา  มงคลอภิโชติ

27

5410611041

เฉลิมชัย  นามบุตร์

28

5711911007

ขันติ  วรรธนะภูติ

29

5711911012

ธงชัย  อินทสงค์

30

5711911008

ทิวากร  มาลาแวจันทร์

31

5711911006

ชานนท์  ทองสุกมาก

32

5711911011

ฉัฐญา  จันทร์แก้ว

33

5711911003

กฤษณา  บุญแท้

34

5711711005

อวัสดา  ชัยสงคราม

     

 

Loading...
Loading...