ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

1

5610111001

เขมวัฒน์ ขวัญข้าว

ผ่าน

2

5610112016

ศราวุธ ปาวุฑฺโฒ (เอี้ยวชัยพิชิตกุล)

ผ่าน

3

5610111055

ยุทธพงศ์ จามรมาน

ผ่าน

4

5610111011

วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว

ผ่าน

5

5610111005

ณัฐพล พรมวิชา

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

6

5610312041

วนาสณฑ์ เดชพิสิฐพงศ์

ผ่าน

7

5520313010

สันติสุข เพ็งจันทร์

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

8

5610511008

ลลิตา รังสรรค์วิวัฒน์

ผ่าน

9

5610511009

ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผ่าน

10

5410511012

จำรัส เมธงฺกุโร (โสสาร)

ผ่าน

11

5320511002

นพพร ปญญาคุตฺตสิริ (ระรินทร์)

ไม่ผ่าน

12

5420511001

นรากร ทองพืช

ไม่ผ่าน

13

5610511002

สุพิชชา เอกระ

ไม่ผ่าน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

14

5710617001

จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์

ผ่าน

15

5710611013

ชนิกานต์ กระแก้ว

ผ่าน

16

5510611001

รพีภัทร วชิรปญโญ (เปาวะนา)

ผ่าน

17

5620611001

นันท์ชญาน์ ทองวิวัฒน์

ผ่าน

18

5620611012

ณัฐกิตติ์ พลเยี่ยม

ผ่าน

19

5710611006

สุภัทรา เพียรดี

ผ่าน

20

5510611009

ผกามาศ สมงาม

ผ่าน

คณะภาษาและการสื่อสาร

21

5710815004

สุธินันท์ จันทถิระ

ผ่าน

22

5710815005

คทาธร พัฒนภิรมย์

ผ่าน

23

5710815003

นัทธมน หนูใหม่

ผ่าน

24

5710815006

ณัฐทิชา เสียงหวาน

ผ่าน

25

5620816004

ชณัฐกานต์ มาประเสริฐ

ผ่าน

26

5710815013

กีรติ ทองซ้อนกลีบ

ผ่าน

27

5520815011

ศศิวรรณ อินทรสกุล

ผ่าน

28

5710815010

อดิรุจ รัตนถิรพันธ์

ผ่าน

29

5710815014

พันทรี อัศวธีรางกูร

ผ่าน

30

5520815012

ชัยรัตน์ จันทุมา

ผ่าน

31

5610815010

พนมพร  หน่อคำหล้า

ผ่าน

32

5510811014

พระสมชาย ภูวรณ์ (สุชาโต)

ไม่ผ่าน

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

33

5611711011

รัตตา พัฒน์แก้ว

ผ่าน

34

5611711012

พัทธมน คำนูเอนก

ผ่าน

35

5611711007

เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา

ผ่าน

36

5611711006

นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล

ผ่าน

37

5611711001

กนกกร เกิดเงิน

ผ่าน

38

5611711010

อาภาภรณ์ หาโส๊ะ

ผ่าน

39

5611711003

ภัททิรา จอเอียด

ผ่าน

40

5611711004

จิรวดี สุริวงษ์

ผ่าน

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

41

5611711014

BAI LIHUA

ผ่าน

42

5531711009

ธนิกานต์ มะรินทร์

ผ่าน

43

5531711007

กัณฐิกา กลิ่นเมือง

ผ่าน

44

5531711004

จินดาภา กลิ่นเมือง

ผ่าน

45

5511711019

กนิษฐา นักเคน

ผ่าน

46

5531711020

วัฒนารมย์ สมเพชร

ไม่ผ่าน

47

5611711005

ปนัดดา จารุภูมิ

ไม่ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

48

5621811009

มณีรัตน์ จันทร์เคน

ผ่าน

49

5711811024

ฉัตรชัย งามเลิศ

ผ่าน

50

5711811022

อิศราวุฒิ กิจเจริญ

ผ่าน

51

5621811012

ณัฐวุฒิ เฉลิมอมรทรัพย์

ผ่าน

52

5711811007

ชลิดา อู่ผลเจริญ

ผ่าน

53

5711811008

วิชชุดา กิมอ่วม

ผ่าน

54

5621811002

ชนกานต์ รักชาติ

ผ่าน

55

5621811013

ชัยภัทร ปิติสุตระกูล

ผ่าน

56

5711811010

จารุวรรณ อินทะเว

ผ่าน

57

5711811011

เพ็ญสุข ระยับพันธุ์

ผ่าน

58

5711811019

วรินทร์ธัณย์ งามพิทยพร

ผ่าน

59

5621811004

ธัญวรรณ แก้วชะฎา

ผ่าน

60

5621811017

เอกยุทธ ภมรกูล

ผ่าน

61

5611811019

ณัฏฐกานต์ มาลีรัตน์

ผ่าน

62

5611811027

ขวัญชนก มั่นหมาย

ผ่าน

63

5621811008

ปัญญรัตน์ วันทอง

ผ่าน

64

5711811005

สุจรรยา น้ำทองคำ

ผ่าน

65

5711811006

ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ

ผ่าน

66

5711811016

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

ผ่าน

67

5711811018

อชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์

ผ่าน

68

5711811029

วลัยลักษณ์ สมจินดา

ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

69

5611811005

พัชรพร เฟื่องคอน

ผ่าน

70

5621811003

รุจิรา จิตต์ตั้งตรง

ผ่าน

71

5711811021

กังสดาล ศิษย์ธานนท์

ผ่าน

72

5711811027

ชัญญา ชีนิมิตร

ผ่าน

73

5621811025

สฤษดิ์รงค์ หยงสตาร์

ผ่าน

74

5711811003

พาณิภัค ตระกูลทุม

ผ่าน

75

5621811001

ณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์

ผ่าน

76

5621811005

สาริน เชยชุ่ม

ผ่าน

77

5621811023

นัฐชนก สมผล

ผ่าน

78

5621811016

นัชชาพร พงศ์ศรีสมชัย

ผ่าน

79

5711811009

ธันย์ชนก โชติกันตะ

ผ่าน

80

5621811020

ธีรนุช พิวัฒน์

ผ่าน

81

5711811026

วัชรพงษ์ เลิศจิรัฐติกาล

ผ่าน

82

5711811001

พันธิกานต์ ขวัญขำ

ผ่าน

83

5711811012

ทิพย์สุดา ปานเกษม

ผ่าน

84

5621811015

ชวภณ คารมภ์

ผ่าน

85

5711811014

วลัญช์ภัทร จียังศุวัต

ผ่าน

86

5711811004

เอฤทธิ์ สุวรรณโกเศศ

ผ่าน

87

5621811011

พิชญา  เนียมศิริ

ผ่าน

88

5621811014

วรภพ เจริญมโนพร

ไม่ผ่าน

89

5621811021

วิศวัน จิวังกูร

ไม่ผ่าน

90

5711811017

นูรือมา ตูวี

ไม่ผ่าน

91

5611811009

อนุสรา นารัตน์

ไม่ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

92

5621911019

บุญญดา เอียตระกูล

ผ่าน

93

5711911002

รัชฎาภรณ์ สุภาพ

ผ่าน

94

5621911007

ชาตบุษย์ ฮายุกต์

ผ่าน

95

5621911011

เสสินา นิ่มสุวรรณ์

ผ่าน

96

5521911010

กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

ผ่าน

97

5621911012

ชิษณุพงศ์ ฉิมพลิกานนท์

ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

98

5711911005

จริงจัง นะแส

ผ่าน

99

5511911016

ฐิติพงศ์ จิรักษา

ผ่าน

100

5521911012

วศิน บุญซื่อ

ผ่าน

101

5621911001

ธรรมนิจ เพ็ชรจำรัส

ผ่าน

102

5421911020

ฐาปนี อิ่มวิเศษ

ผ่าน

103

5521911003

ณัฐพงศ์ รัตนชัย

ผ่าน

104

5711911004

ชลิตา พฤกษายั่งยืน

ผ่าน

105

5711911009

ภัคชุดา จินตชาติ

ผ่าน

106

5421911029

ดวงเดือน ตันติเวชกุล

ผ่าน

107

5521911002

เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย

ผ่าน

108

5521911007

พัชร หงสยาภรณ์

ผ่าน

109

5521911019

ธีรพันธ์ ก๋ำดารา

ผ่าน

110

5711911014

ตุลยวัต ทิศษา

ผ่าน

112

5621911022

วรนุช วรแสน

ผ่าน

111

5711911011

ฉัฐญา จันทร์แก้ว

ไม่ผ่าน

113

5411911014

ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว

ไม่ผ่าน

114

5711911007

ขันติ วรรธนะภูติ

ไม่ผ่าน

115

5621911013

สิรวุฒิ สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )

ไม่ผ่าน

116

5711911010

ชุติมา ทองฉิม

ไม่ผ่าน

117

5521911006

สรวงสุดา สายสิน

ไม่ผ่าน

118

5711911008

ทิวากร มาลาแวจันทร์

ไม่ผ่าน

       
Loading...
Loading...