ขอเลื่อนการประกาศผล Computer Literacy  ครั้งที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  บอร์ดหน้าอาคารนิด้าสัมพันธ์ และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี 

           จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

scroll back to top

 

Loading...
Loading...