รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  1 ปีการศึกษา  2557

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท   ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer  Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557  เวลา  17.00 – 19.00  น.  ดังนี้

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

 

 

 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี   

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

1

5700880001

อชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์

2

5700880002

อดิรุจ รัตนถิรพันธ์

3

5700880003

จารุวรรณ อินทะเว

4

5700880004

วรนุช วรแสน

5

5700880005

ฐิติพงศ์ จิรักษา

6

5700880006

อาภาภรณ์ หาโส๊ะ

7

5700880007

ยุทธพงศ์ จามรมาน

8

5700880008

บุญญดา เอียตระกูล

9

5700880009

BAI LIHUA

10

5700880010

ธรรมนิจ เพ็ชรจำรัส

11

5700880011

วัชรพงษ์ เลิศจิรัฐติกาล

12

5700880012

สุพิชชา เอกระ

13

5700880013

ธนิกานต์ มะรินทร์

14

5700880014

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

15

5700880015

ภัททิรา จอเอียด

16

5700880016

สันติสุข เพ็งจันทร์

17

5700880017

ชาตบุษย์ ฮายุกต์

18

5700880018

ชลิดา อู่ผลเจริญ

19

5700880019

วศิน บุญซื่อ

20

5700880020

ชัญญา ชีนิมิตร

21

5700880021

ฉัตรชัย งามเลิศ

22

5700880022

ชลิตา พฤกษายั่งยืน

23

5700880023

ชัยรัตน์ จันทุมา

24

5700880024

พัทธมน คำนูเอนก

25

5700880025

ดวงเดือน ตันติเวชกุล

26

5700880026

อนุสรา นารัตน์

27

5700880027

เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา

28

5700880028

ธันย์ชนก โชติกันตะ

29

5700880029

ฉัฐญา จันทร์แก้ว

30

5700880030

นูรือมา ตูวี

31

5700880031

พัชรพร เฟื่องคอน

32

5700880032

ศศิวรรณ อินทรสกุล

33

5700880033

ณัฐทิชา เสียงหวาน

34

5700880034

กีรติ ทองซ้อนกลีบ

35

5700880035

กนิษฐา นักเคน

36

5700880036

ชนกานต์ รักชาติ

37

5700880037

พัชร หงสยาภรณ์

38

5700880038

นัชชาพร พงศ์ศรีสมชัย

39

5700880039

ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

40

5700880040

เอกยุทธ ภมรกูล

41

5700880041

จริงจัง นะแส

42

5700880042

จิรวดี สุริวงษ์

43

5700880043

จำรัส เมธงฺกุโร (โสสาร)

44

5700880044

จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์

45

5700880045

อิศราวุฒิ กิจเจริญ

46

5700880046

วิชชุดา กิมอ่วม

47

5700880047

พันธิกานต์ ขวัญขำ

48

5700880048

เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย

49

5700880049

เขมวัฒน์ ขวัญข้าว

50

5700880050

ขวัญชนก มั่นหมาย

51

5700880051

ลลิตา รังสรรค์วิวัฒน์

52

5700880052

ขันติ วรรธนะภูติ

53

5700880053

รพีภัทร วชิรปญโญ (เปาวะนา)

54

5700880054

สุภัทรา เพียรดี

55

5700880055

มณีรัตน์ จันทร์เคน

56

5700880056

ภัคชุดา จินตชาติ

57

5700880057

เพ็ญสุข ระยับพันธุ์

58

5700880058

ชัยภัทร ปิติสุตระกูล

59

5700880059

สุจรรยา น้ำทองคำ

60

5700880060

นัทธมน หนูใหม่

61

5700880061

นรภัทร ต่อเจริญ

62

5700880062

รัตตา พัฒน์แก้ว

 

 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4  ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี  

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

63

5700880063

จินดาภา กลิ่นเมือง

64

5700880064

นันท์ชญาน์ ทองวิวัฒน์

65

5700880065

นรากร ทองพืช

66

5700880066

ณัฐพล พรมวิชา

67

5700880067

คทาธร พัฒนภิรมย์

68

5700880068

ตุลยวัต ทิศษา

69

5700880069

เสสินา นิ่มสุวรรณ์

70

5700880070

วลัยลักษณ์ สมจินดา

71

5700880071

กรกมล มาลี

72

5700880072

รัชฎาภรณ์ สุภาพ

73

5700880073

นพพร ปญญาคุตฺตสิริ (ระรินทร์)

74

5700880074

ณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์

75

5700880075

ชนิกานต์ กระแก้ว

76

5700880076

ธัญวรรณ แก้วชะฎา

77

5700880077

กัณฐิกา กลิ่นเมือง

78

5700880078

ณัฐวุฒิ เฉลิมอมรทรัพย์

79

5700880079

ณัฐกิตติ์ พลเยี่ยม

80

5700880080

ณัฐพงศ์ รัตนชัย

81

5700880081

ชิษณุพงศ์ ฉิมพลิกานนท์

82

5700880082

ผกามาศ สมงาม

83

5700880083

วรภพ เจริญมโนพร

84

5700880084

นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล

85

5700880085

กนกกร เกิดเงิน

86

5700880086

กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

87

5700880087

พันทรี อัศวธีรางกูร

88

5700880088

ชณัฐกานต์ มาประเสริฐ

89

5700880089

ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ

90

5700880090

นัฐชนก สมผล

91

5700880091

พิรุณ แสงเทียน

92

5700880092

ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว

 

 

 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   Walk- in lab  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

93

5700880093

ฐาปนี อิ่มวิเศษ

94

5700880094

พาณิภัค ตระกูลทุม

95

5700880095

ปัญญรัตน์ วันทอง

96

5700880096

รุจิรา จิตต์ตั้งตรง

97

5700880097

เอฤทธิ์ สุวรรณโกเศศ

98

5700880098

ศราวุธ ปาวุฑฺโฒ (เอี้ยวชัยพิชิตกุล)

99

5700880099

สฤษดิ์รงค์ หยงสตาร์

100

5700880100

กังสดาล ศิษย์ธานนท์

101

5700880101

ทิพย์สุดา ปานเกษม

102

5700880102

สิรวุฒิ สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )

103

5700880103

ปนัดดา จารุภูมิ

104

5700880104

สรวงสุดา สายสิน

105

5700880105

สุรีย์มาศ กลิ่นสมร

106

5700880106

สุธินันท์ จันทถิระ

107

5700880107

สาริน เชยชุ่ม

108

5700880108

ธีรพันธ์ ก๋ำดารา

109

5700880109

ณัฏฐกานต์ มาลีรัตน์

110

5700880110

ชวภณ คารมภ์

111

5700880111

ทิวากร มาลาแวจันทร์

112

5700880112

ชุติมา ทองฉิม

113

5700880113

ธีรนุช พิวัฒน์

114

5700880114

วลัญช์ภัทร จียังศุวัต

115

5700880115

วรินทร์ธัณย์ งามพิทยพร

116

5700880116

วนาสณฑ์ เดชพิสิฐพงศ์

117

5700880117

วิศวัน จิวังกูร

118

5700880118

วัฒนารมย์ สมเพชร

119

5700880119

วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว

     
Loading...
Loading...