ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่  1  ปีการศึกษา  2557

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา  2557 นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  เวลา 09.00 – 16.00 น.   ดังนี้

 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5711711001

ชื่นนภา  นิลสนธิ

2

5711711009

ธนากรณ์   กันทะวงศ์

3

5511911016

ฐิติพงศ์  จิรักษา

4

5620816004

ชณัฐกานต์  มาประเสริฐ

5

5510611001

พระมหารพีภัทร  เปาวะนา

6

5510811014

พระสมชาย สุชาโต  ภูวรณ์

7

5611711007

เบญจมาภรณ์   ชำนาญฉา

8

5611711005

ปนัดดา  จารุภูมิ

9

5611711004

พิรุณ แสงเทียน

10

5621911013

พระสิรวุฒิ  ไวยโภชน์

11

5711711007

ปานชีวา  มงคลอภิโชติ

12

5711711002

เปรมปวีร์  พูศิริกูลรัตน์

13

5711711004

อรรฆพร   ก๊กค้างพลู

14

5711711003

ณัฐวุฒิ  เหมาะประมาณ

15

5711711006

พิชญ์นรี   ซุ่นทรัพย์

16

5610111055

ว่าที่ ร.ต ยุทธพงศ์  จามรมาน

17

5421911029

ดวงเดือน  ตันติเวชกุล

18

5421911020

ฐาปนี  อิ่มวิเศษ

19

5611711004

จิรวดี  สุริวงษ์

20

5611711008

ณัฐฐา   เกตุแก้ว

21

5611711013

วัชรีย์  เมืองมูล

22

5611711012

พัทธมน  คำนูเอนก

23

5611711014

BAI  LIHUA

24

5610111044

จักรกฤษณ์  แวงแก้ว

25

5610111001

เขมวัฒน์ ขวัญข้าว

26

5610111011

วรพงษ์  เพ็ชร์ขาว

27

5611711010

อาภาภรณ์  หาโส๊ะ

28

5611711001

กนกกร  เกิดเงิน

29

5611711003

ภัททิรา  จอเอียด

30

5611711006

นิศารัตน์  อนุตรวัฒนกุล

31

5611711011

รัตตา  พัฒน์แก้ว

32

5711711008

ศุภกานต์  พวงช่อ

33

5711711005

อวัสดา  ชัยสงคราม

34

5520815011

ศศิวรรณ  อินทรสกุล

35

5711811017

นูรือมา  ตูวี

36

5711811019

วรินทร์ธัณย์  งามพิทยพร

37

5711811023

นรภัทร  ต่อเจริญ

38

5711811025

สรัสนันท์  คำดีบุญ

39

5711811026

วัชรพงษ์  เลิศจิรัฐติกาล

40

5711811009

ธันย์ชนก  โชติกันตะ

41

5711811027

ชัญญา  ชีนิมิตร

42

5711811024

ฉัตรชัย  งามเลิศ

43

5711811029

วลัยลักษณ์  สมจินดา

44

5711811018

อชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์

45

5711811006

ภัทริยา  วิริยะศิริวัฒนะ

46

5711811008

วิชชุดา  กิมอ่วม

47

5711811011

เพ็ญสุข  ระยับพันธุ์

48

5711811022

อิศราวุฒิ  กิจเจริญ

49

5711811004

เอฤทธิ์  สุวรรณโกเศศ

50

5711811014

วลัญธ์ภัทร  จียังศุวัต

51

5711811016

เบญจรงค์  ถิระผลิกะ

52

5711811001

พันธิกานต์ ขวัญขำ

53

5711811002

ฉัตรชัย  ภวภูตานนท์

54

5711811003

พาณิภัค  ตระกูลทุม

55

5711811010

จารุวรรณ อินทะเว

56

5711811021

กังสดาล  ศิษย์ธานนท์

57

5711811007

ชลิดา  อู่ผลเจริญ

58

5711811005

สุจรรยา  น้ำทองคำ

59

5610312041

วนาสนฑ์  เดชพิสิฐพงศ์

60

5610112016

พระมหาศราวุธ  เอี้ยวชัยพิชิตกุล

61

5710211014

กรกมล  มาลี

62

5711811012

ทิพย์สุดา  ปานเกษม

63

5621811002

ชนกานต์  รักชาติ

64

5621811016

นัชชาพร  พงศ์ศรีสมชัย

65

5621811008

ปัญญรัตน์  วันทอง

66

5621811020

ธีรนุช  พิวัฒน์

67

5621811013

ชัยภัทร  ปิติสุตระกูล

68

5621811004

ธัญวรรณ  แก้วชะฎา

69

5621811001

ณพนันท์  ขอจิตต์เมตต์

70

5621811025

สฤษดิ์รงค์ หยงสตาร์

*71

5621811003

รุจิรา  จิตต์ตั้งตรง

*72

5621811012

ณัฐวุฒิ  เฉลิมอมรทรัพย์

*73

5621811009

มณีรัตน์  จันทร์เคน

*74

5621811023

นัฐชนก  สมผล

*75

5531711007

กัณฐิกา  กลิ่นเมือง

*76

5621811019

สุรีย์มาศ  กลิ่นสมร

*77

5621811021

วิศวัน จิวังกูร

*78

5621811011

พิชญา เนียมศิริ

*79

5621811005

สาริน  เชยชุ่ม

*80

5621811017

เอกยุทธ ภมรกูล

*81

5621811015

ชวภณ คารมภ์

*82

5711811013

ขนิษฐา หาญเจริญจิตต์

*83

5410511012

พระมหาจำรัส โสสาร

*84

5621911019

บุญญดา เอียตระกูล

*85

5621911007

ชาตบุษย์  ฮายุกต์

*86

55317111020

วัฒนารมย์ สมเพชร

     

*หมายเหตุ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่สมัครเรียนเสริมในครั้งนี้  จึงขอความร่วมมือนักศึกษาลำดับที่ 71 -86 นำคอมพิวเตอร์พกพาของตนเองมาใช้ประกอบการเรียนเสริมดังกล่าวด้วย                                                    

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...