ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy    ครั้งที่  4  ปีการศึกษา  2556
 

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลสอบ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

1

5310111065

ปวริศร์ ปริยตฺติธารี (ทองรักษ์)

ไม่ผ่าน

2

5510111002

นวิยา ยศวิไล

ผ่าน

3

5510111008

ปสาสนี มาลากุล ณ อยุธยา

ผ่าน

4

5510111009

เกศินี ผิวคำ

ผ่าน

5

5510111026

แสงอรุณ เรืองวงค์

ผ่าน

6

5510111045

กิตติ มิลำเอียง

ผ่าน

7

5510111059

ประภัสสร โยธารักษ์

ผ่าน

8

5510111060

ดวงตา พรหมรักษา

ผ่าน

9

5610111006

อรุณกมล เรือนภู่

ผ่าน

10

5610111011

วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว

ไม่ผ่าน

11

5610111022

ภาวีร์รัชต์ ธำรงจิรนนท์

ไม่ผ่าน

12

5610111029

พีรณัฐ ขำช้าง

ผ่าน

13

5610111036

วิทยา รักแคว้น

ผ่าน

14

5610111038

ธนานันต์ กัญญาราช

ผ่าน

15

5610111040

ชาญชัย เหล็กไหล

ผ่าน

16

5610111046

ปริญญา สิทธิโรจน์

ผ่าน

17

5610111051

ปริวรรฒ ราชกิจนิกุล

ผ่าน

18

5610111054

นำโชค ราตรีโชติ

ผ่าน

19

5610111056

ปัญจพร ประสงค์สำเร็จ

ผ่าน

20

5610111057

อัจฉราภรณ์ นันตาเวียง

ผ่าน

21

5610112004

วรากร ปั้นปรีชา

ผ่าน

22

5610112012

เหมือนฝัน มีพร้า

ผ่าน

23

5610112018

ปิ่นมณี ศรีคาน

ผ่าน

24

5610112020

มูฮัมมัดอัยมัน หะยีมะมิง

ผ่าน

25

5610112022

ภัทรพัชร สมุทรเพรียว

ผ่าน

26

5610112023

ศุภิสรา เรืองรจิตปกรณ์

ผ่าน

27

5610112024

เบญจพร คลังมี

ผ่าน

28

5610112032

ยุทธการ ขัดพูน

ผ่าน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

29

5510312033

ณรงค์ศักดิ์ บุญวงศ์

ผ่าน

30

5510312040

ณศภณ คลังสิน

ผ่าน

31

5520312002

กฤษฏิ์เตชินท์ บีซัน

ผ่าน

32

5520312003

สันติ แซ่เตื้อง

ผ่าน

33

5520312008

ปิยนุช ศรีชะตา

ผ่าน

34

5520312010

จักรพนธ์ ตั้งวิเทศจิต

ผ่าน

35

5520312012

มาศสุชา คล่องพยาบาล

ผ่าน

36

5520312013

จิตรลดา เครือจันทร์

ผ่าน

37

5520312020

กมลชนก ทักษผลิน

ผ่าน

38

5520312023

ชวิน ชูสกุล

ผ่าน

39

5520313002

อัครภัทร์ ไตรบรรจงศิลป์

ผ่าน

40

5520313004

อภิรักษ์ เพชรพรพงษ์

ผ่าน

41

5520313008

ธีรดา สกุลบวรลักษณ์

ผ่าน

42

5520313010

สันติสุข เพ็งจันทร์

ไม่ผ่าน

43

5520313016

ปารเมศ หึกขุนทด

ผ่าน

44

5520313017

โชติพันธ์ ดวงพรอนันต์

ผ่าน

45

5520313018

ธันยพร ใสสะอาด

ผ่าน

46

5520313020

ปัทมา พ่วงเภตรา

ผ่าน

47

5520313022

กฤษดา ธรรมวิเศษ

ผ่าน

48

5520313023

สิงหา พงศ์ศศิธร

ผ่าน

49

5610312003

กิตติศาสตร์ สายยศ

ผ่าน

50

5610312005

ศาศวัต กิยะแพทย์

ผ่าน

51

5610312010

เขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์

ผ่าน

52

5610312021

วัชรพงศ์ รัชตเวชกุล

ผ่าน

53

5610312024

กุลธร มิตรเกษม

ผ่าน

54

5610312027

ศิริรัตน์ เอื้อสถาพรชัย

ผ่าน

55

5610312030

อาภัสรา นิโรจน์

ผ่าน

56

5610312031

พนิดา เนียมสงค์

ผ่าน

57

5610312033

พิชยา สุพานิชผล

ผ่าน

58

5610312035

เทียนขวัญ วงศ์เมฆ

ผ่าน

59

5610312037

ยิ่งกมล คงเจริญ

ผ่าน

60

5610312038

ธัญญา สิงหนุต

ผ่าน

61

5620313007

ปรารถนา สีมาขจร

ผ่าน

62

5620313020

วัชรพล วัชรภาสกร

ผ่าน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

63

5420511001

นรากร ทองพืช

ไม่ผ่าน

64

5620511001

เยาวลักษณ์ เตียวิลัย

ผ่าน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

65

5610611005

ณัฐพร คงน้อย

ผ่าน

66

5610611015

สิริกาญจน์ เพ็ญศิริกุล

ผ่าน

67

5610611020

นภันต์ธเศรษฐ สิงห์ไทยนิยม

ผ่าน

68

5610611022

ธรรณฐภรณ์ สุนทรถิรพงศ์

ผ่าน

69

5620611007

ปฏิพัฒน์ กิจเต่ง

ผ่าน

คณะภาษาและการสื่อสาร

70

5520815007

ชนากานต์ ฉัตรเสถียรพงศ์

ไม่ผ่าน

71

5520815013

การะเกด อินทะโชติ

ผ่าน

72

5610811004

Witchuda Surawech

ผ่าน

73

5610811006

Umapa Dachoviboon

ผ่าน

74

5610815002

นิศารัตน์ สีสวย

ผ่าน

75

5610815003

กนกพร พันธ์คำ

ผ่าน

76

5610815005

กณิกนันท์ หนูเพชร

ผ่าน

77

5610815007

อรรุจี อ่อนหวาน

ผ่าน

78

5610815008

ชุติกานต์ พรหมมิตร

ผ่าน

79

5620811007

Apornpan Tiamsuwan

ผ่าน

80

5620814001

ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ

ผ่าน

81

5620814007

ศุภฤกษ์ เอมะบุตร

ผ่าน

82

5620815001

มลฑา ชัยธำรงค์กูล

ผ่าน

83

5620815003

อนุชิต ตันวีระเกษม

ผ่าน

84

5620815005

Rajendra Deshar

ผ่าน

85

5620816001

ภัทราภรณ์ ฉุนสนิท

ผ่าน

86

5620816002

ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง

ผ่าน

87

5620816003

วิภาพร จันทอุ่มเม้า

ผ่าน

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

88

5521711003

นรินทร์พร อภิรักษ์ไพบูลย์

ผ่าน

89

5521711004

สิทธิพร แจ่มเที่ยงตรง

ผ่าน

90

5521711006

ภัทรภร จิรมหาโภคา

ผ่าน

91

5521711008

ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์

ผ่าน

92

5521711009

ณัฐกาญจ์ ทรัพย์แก้ว

ผ่าน

93

5531711001

อรุณศรี นามซุย

ผ่าน

94

5531711002

กุสุมา เหาะเหิน

ผ่าน

95

5531711003

อุไรวรรณ บัวสอน

ผ่าน

96

5531711005

วรรณภา แตกปัญญา

ผ่าน

97

5531711007

กัณฐิกา กลิ่นเมือง

ไม่ผ่าน

98

5531711009

ธนิกานต์ มะรินทร์

ไม่ผ่าน

99

5531711010

ปฤณฑร กิ่งทอง

ผ่าน

100

5531711011

ศลิษา ธีรานนท์

ผ่าน

101

5531711012

ธนพล รุ่งเรือง

ผ่าน

102

5531711013

ศิรตา ศิริธรรม

ผ่าน

103

5531711014

สุวิมล จันโททัย

ผ่าน

104

5531711015

กัลย์ลัญญา ปลั่งกมลดิษ์

ผ่าน

105

5531711016

ปนัดดา ศรีบุศย์ดี

ผ่าน

106

5531711018

นพพล ครบปรัชญา

ผ่าน

107

5531711019

กฤษรักษ์ อยู่เจริญ

ผ่าน

108

5531711020

วัฒนารมย์ สมเพชร

ไม่ผ่าน

109

5531711022

ศินีนาฎ พูลเกื้อ

ผ่าน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

110

5521811002

เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์

ผ่าน

111

5521811014

มาฆมาส ลาชโรจน์

ผ่าน

112

5611811002

ปาจรีย์ เชาวน์ศิริ

ผ่าน

113

5611811013

อนิรุทธ์ จารึกธรรม

ผ่าน

คณะนิติศาสตร์

114

5421911013

กรกมล โสตะจินดา

ผ่าน

115

5421911020

ฐาปนี อิ่มวิเศษ

ไม่ผ่าน

116

5421911029

ดวงเดือน ตันติเวชกุล

ไม่ผ่าน

117

5511911002

ป้อมฤดี กุมพันธ์

ผ่าน

118

5511911009

สิรภัทร ปิยะเวช

ผ่าน

119

5511911013

อัษฎาวุธ วสนาท

ผ่าน

120

5511911016

ฐิติพงศ์ จิรักษา

ไม่ผ่าน

121

5511911025

กนกนันท์ ศรีคชา

ผ่าน

122

5521911002

เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย

ไม่ผ่าน

123

5521911004

ธนพล ปัญญาสาร

ผ่าน

124

5521911010

กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

ไม่ผ่าน

125

5611911006

กันตพงศ์ สุวรรณไพบูลย์

ผ่าน

126

5611911014

ปุณณภา ณ ถลาง

ผ่าน

127

5611911018

ธนาพร ก้องวโรดม

ไม่ผ่าน

128

5611911039

กรวิไล เทพพันธุ์กุลงาม

ผ่าน

129

5621911013

สิรวุฒิ สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )

ไม่ผ่าน

       

 

Loading...
Loading...