รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class) 

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่มีความสนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  จำนวนไม่เกิน ๗๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีกำหนดการเรียนเสริม   ในวันอังคารที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๒ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี  

 

   นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเสริมได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  วันที่  ๒๑ กรกฎาคม  –  ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๑๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  เว้นวันหยุดราชการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และรายละเอียด  ให้ทราบในวันที่  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์   http://itc.nida.ac.th   และที่บอร์ดหน้าอาคารนิด้าสัมพันธ์  

 

pdf ดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Download : ใบสมัครเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน [.doc]

Loading...
Loading...