กำหนดการสอบ ครั้งที่   ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดให้มีการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer   Literacy  ครั้งที่  ๑      ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.การสอบชุดวิชาที่  ๑  Computer  Literacy   

เนื้อหาประกอบด้วย  Basic concept  of  IT,  Word  processing, Spreadsheets,  Presentation,  Internet & email (ครอบคลุม MS  Office ๒๐๐๗  และ  MS  Office ๒๐๑๐) 

๒.การสมัครสอบ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้จากเว็บไซต์   http://itc.nida.ac.th   และสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   http://etr.nida.ac.th/eRegister/index.php  โดยสำนักจะรับสมัครระหว่างวันที่   ๒๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ

  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th บอร์ดหน้า   อาคารนิด้าสัมพันธ์  และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี  ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.วัน  เวลาสอบ  

วันที่  ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา  ๑๖.๔๕  น.

เวลาสอบ  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐  น.  (สอบด้วยระบบ  e-Testing)

๕.ประกาศผลสอบ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  บอร์ดหน้า    อาคารนิด้าสัมพันธ์  และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี  ในวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

scroll back to top

 

Loading...
Loading...