รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  4  ปีการศึกษา  2556

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท   ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2556  ในวันพุธที่ 25  มิถุนายน 2557  เวลา  17.00 – 19.00  น.  ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   1  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่

 

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

1

5700840001

อัจฉราภรณ์ นันตาเวียง

2

5700840002

มูฮัมมัดอัยมัน หะยีมะมิง

3

5700840003

ภัทรพัชร สมุทรเพรียว

4

5700840004

อัครภัทร์ ไตรบรรจงศิลป์

5

5700840005

วรรณภา แตกปัญญา

6

5700840006

อนุชิต ตันวีระเกษม

7

5700840007

ฐิติพงศ์ จิรักษา

8

5700840008

อัษฎาวุธ วสนาท

9

5700840009

อภิรักษ์ เพชรพรพงษ์

10

5700840010

Apornpan Tiamsuwan

11

5700840011

อรุณศรี นามซุย

12

5700840012

กันตพงศ์ สุวรรณไพบูลย์

13

5700840013

ปริญญา สิทธิโรจน์

14

5700840014

ธัญญา สิงหนุต

15

5700840015

เกศินี ผิวคำ

16

5700840016

นำโชค ราตรีโชติ

17

5700840017

ธนิกานต์ มะรินทร์

18

5700840018

ปริวรรฒ ราชกิจนิกุล

19

5700840019

อาภัสรา นิโรจน์

20

5700840020

สันติสุข เพ็งจันทร์

21

5700840021

กฤษฏิ์เตชินท์ บีซัน

22

5700840022

ภัทรภร จิรมหาโภคา

23

5700840023

ปฏิพัฒน์ กิจเต่ง

24

5700840024

ปิยนุช ศรีชะตา

25

5700840025

สิงหา พงศ์ศศิธร

26

5700840026

ชนากานต์ ฉัตรเสถียรพงศ์

27

5700840027

ณรงค์ศักดิ์ บุญวงศ์

28

5700840028

วศิน บุญซื่อ

29

5700840029

ชาญชัย เหล็กไหล

30

5700840030

ปัทมา พ่วงเภตรา

31

5700840031

โชติพันธ์ ดวงพรอนันต์

32

5700840032

ชุติกานต์ พรหมมิตร

33

5700840033

ดวงเดือน ตันติเวชกุล

34

5700840034

ปรารถนา สีมาขจร

35

5700840035

สุวิมล จันโททัย

36

5700840036

กัลย์ลัญญา ปลั่งกมลดิษ์

37

5700840037

ณศภณ คลังสิน

38

5700840039

กุลธร มิตรเกษม

39

5700840040

เบญจพร คลังมี

40

5700840041

ภัทราภรณ์ ฉุนสนิท

41

5700840042

มลฑา ชัยธำรงค์กูล

42

5700840043

สิรภัทร ปิยะเวช

43

5700840044

จักรพนธ์ ตั้งวิเทศจิต

44

5700840045

กฤษรักษ์ อยู่เจริญ

45

5700840046

นพพล ครบปรัชญา

46

5700840047

ศาศวัต กิยะแพทย์

47

5700840048

พีรณัฐ ขำช้าง

48

5700840049

กมลชนก ทักษผลิน

49

5700840050

สิทธิพร แจ่มเที่ยงตรง

50

5700840051

การะเกด อินทะโชติ

51

5700840052

เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย

52

5700840053

กนกนันท์ ศรีคชา

53

5700840055

กรวิไล เทพพันธุ์กุลงาม

54

5700840056

กรกมล โสตะจินดา

55

5700840057

ธันยพร ใสสะอาด

56

5700840058

กุสุมา เหาะเหิน

57

5700840059

ธนพล ปัญญาสาร

58

5700840060

กนกพร พันธ์คำ

59

5700840061

กิตติ มิลำเอียง

60

5700840062

มาฆมาส ลาชโรจน์

61

5700840063

เหมือนฝัน มีพร้า

62

5700840064

ปุณณภา ณ ถลาง

63

5700840065

ศิรตา ศิริธรรม

64

5700840066

ยิ่งกมล คงเจริญ

65

5700840067

กณิกนันท์ หนูเพชร

 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่

 

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

66

5700840068

นภันต์ธเศรษฐ สิงห์ไทยนิยม

67

5700840069

นรากร ทองพืช

68

5700840070

นรินทร์พร อภิรักษ์ไพบูลย์

69

5700840071

กิตติศาสตร์ สายยศ

70

5700840072

พิชยา สุพานิชผล

71

5700840073

ปิ่นมณี ศรีคาน

72

5700840074

วัชรพงศ์ รัชตเวชกุล

73

5700840075

ณัฐพร คงน้อย

74

5700840076

เยาวลักษณ์ เตียวิลัย

75

5700840077

ดวงตา พรหมรักษา

76

5700840078

กัณฐิกา กลิ่นเมือง

77

5700840079

ณัฐพงศ์ รัตนชัย

78

5700840080

อนิรุทธ์ จารึกธรรม

79

5700840081

ธนาพร ก้องวโรดม

80

5700840082

สิริกาญจน์ เพ็ญศิริกุล

81

5700840083

ศิริรัตน์ เอื้อสถาพรชัย

82

5700840084

ปนัดดา ศรีบุศย์ดี

83

5700840085

ปัญจพร ประสงค์สำเร็จ

84

5700840086

กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

85

5700840087

พนิดา เนียมสงค์

86

5700840088

ปารเมศ หึกขุนทด

87

5700840089

อรุณกมล เรือนภู่

88

5700840090

ปฤณฑร กิ่งทอง

89

5700840091

ภาวีร์รัชต์ ธำรงจิรนนท์

90

5700840092

วัชรพล วัชรภาสกร

91

5700840093

ศุภิสรา เรืองรจิตปกรณ์

92

5700840094

เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์

93

5700840095

นิศารัตน์ สีสวย

94

5700840096

ป้อมฤดี กุมพันธ์

95

5700840097

ประภัสสร โยธารักษ์

96

5700840098

ปาจรีย์ เชาวน์ศิริ

97

5700840099

ฐาปนี อิ่มวิเศษ

98

5700840100

กฤษดา ธรรมวิเศษ

99

5700840101

Rajendra Deshar

100

5700840102

อรรุจี อ่อนหวาน

101

5700840103

วรากร ปั้นปรีชา

102

5700840104

ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง

 

 

 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4  ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่

 

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

102

5700840105

ปสาสนี มาลากุล ณ อยุธยา

104

5700840106

จิตรลดา เครือจันทร์

105

5700840107

แสงอรุณ เรืองวงค์

106

5700840108

สันติ แซ่เตื้อง

107

5700840109

ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์

108

5700840110

ศินีนาฎ พูลเกื้อ

109

5700840111

มาศสุชา คล่องพยาบาล

110

5700840112

สิรวุฒิ สุรเตโช ( ไวยโภชน์ )

111

5700840113

ณัฐกาญจ์ ทรัพย์แก้ว

112

5700840114

อรุณโรจน์ ประวัติวัชรา

113

5700840115

ศุภฤกษ์ เอมะบุตร

114

5700840116

เทียนขวัญ วงศ์เมฆ

115

5700840117

ธนานันต์ กัญญาราช

116

5700840118

ธนพล รุ่งเรือง

117

5700840119

ธีรดา สกุลบวรลักษณ์

118

5700840120

ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ

119

5700840121

เขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์

120

5700840122

นวิยา ยศวิไล

121

5700840123

Umapa Dachoviboon

122

5700840124

อุไรวรรณ บัวสอน

123

5700840125

วันทนีย์ โดษะนันทน์

124

5700840126

วิทยา รักแคว้น

125

5700840127

Witchuda Surawech

126

5700840128

ชวิน ชูสกุล

127

5700840129

วิภาพร จันทอุ่มเม้า

128

5700840130

ธรรณฐภรณ์ สุนทรถิรพงศ์

129

5700840131

วัฒนารมย์ สมเพชร

130

5700840132

ปวริศร์ ปริยตฺติธารี (ทองรักษ์)

131

5700840133

ยุทธการ ขัดพูน

132

5700840134

ศลิษา ธีรานนท์

133

5700840135

วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว

     

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...