ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่  4  ปีการศึกษา  2556

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา  2556  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม ในวันจันทร์ที่  16  มิถุนายน  2557  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  เวลา 09.00 – 16.00 น.   ดังนี้

 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

5620816004

ชณัฐกานต์  มาประเสริฐ

2

5520815013

การะเกด อินทะโชติ

3

5421911029

ดวงดือน  ตันติเวชกุล

4

5421911020

ฐาปนี  อิ่มวิเศษ

5

5520815011

ศศิวรรณ  อินทรสกุล

6

5510811014

พระสมชาย  ภูวรณ์

7

5610112022

ภัทรพัชร  สมุทรเพรียง

8

5610112012

เหมือนฝัน  มีพร้า

9

5610312005

ศาสวัต  กิยะแพทย์

10

5610312032

อรุณโรจน์  ประวัติวัชรา

11

5610312024

กุลธร  มิตรเกษม

12

5610112023

ศุภัสรา  เรืองรจิตปกรณ์

13

5611911006

กันตพงศ์  สุวรรณไพบูรณ์

14

5611911014

ปุณภา  ณ ถลาง

15

5611911018

ธนาพร  ก้องวโรดม

16

5610312031

พนิดา  เนียมสงค์

17

5620816002

ฤทธิณัณฑ์  เชื้อทอง

18

5610312033

พิชยา  สุพานิชผล

19

5610312038

ธัญญา  สิงหนุต

20

5610312030

อาภัสรา  นิโรจน์

21

5610312035

เทียนขวัญ  วงศ์เมฆ

22

5610112020

มูฮัมหมัดอัยมัน  หะยี่มะมิง

23

5610312037

ยิ่งกมล  คงเจริญ

24

5620815005

RAJENDRA  DESHAR

25

5531711002

กุสุมา  เหาะเหิน

26

5531711001

อรุณศรี  นามซุย

27

5531711012

ธนุพล  รุ่งเรือง

28

5521711006

ภัทรภร  จิรมหาโภคา

29

5620816001

ภัทราภรณ์  ฉุนสนิท

30

5620814007

ศุภฤกษ์  เอมะบุตร

31

5611811002

ปาจรีย์  เชาวน์ศิริ

32

5620816003

วิภาพร  จันทอุ่มเม้า

33

5510111026

พระมหาแสงอรุณ เรืองวงค์

34

5510111059

ประภัสสร  โยธารักษ์

35

5510111045

กิตติ  มิลำเอียง

36

5610112018

ปิ่นมณี  ศรีคาน

37

5610112024

เบญจพร  คลังมี

38

5610112004

วรากร  ปั้นปรีชา

39

5531711011

ศวิษา  ธีรานนท์

40

5531711016

ปนัดดา  ศรีบุศย์ดี

41

5511911002

ป้อมฤดี  กุมพันธ์

42

5620313007

ปรารถนา  สีมาขจร

43

5520312013

จิตรลดา  เครือจันทร์

44

5520312002

กฤษฎิ์เตชิน บีซัน

45

5520312010

จักรพนธ์  ตั้งวิเทศจิต

46

5520312027

ชวิน  ชูสกุล

47

5520312008

ปิยนุช  ศรีชะตา

48

5520312020

กมลชนก  ทักษผลิน

49

5520312012

มาศสุชา  คล่องพยาบาล

50

5520312003

สันติ  แซ่เตื้อง

51

5620815003

อนุชิต ตันวีระเกษม

52

5531711019

กฤษรักษ์  อยู่เจริญ

53

5531711022

ศินีนาฎ  พูลเกื้อ

54

5531711003

อุไรวรรณ บัวสอน

55

5531711005

วรรณภา  แตกปัญญา

56

5521811014

มาฆมาส  ลาชโรจน์

57

5621911013

พระสิรวุฒิ ไวยโภชน์

58

5620814001

ธนิส  พูนวงศ์ประเสริฐ

59

5521811004

ภัทรพล  เกยูรวงศ์

60

5521811002

เสาวลักษณ์  พิสิษฐ์ไพบูลย์

61

5510312040

ณศภณ  คลังสิน

62

5610511002

สุพิชชา  เอกระ

63

5620511001

เยาวลักษณ์  เตียวิลัย

64

5610511009

ลักษณา   อิศรางกูร ณ อยุธยา

65

5620815001

มลฑา  ชัยธำรงค์กูล

66

5510111060

ดวงตา  พรหมรักษา

67

5620611007

ปฏิพัฒน์  กิจเต่ง

     

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...