ขอเลื่อนการประกาศผล Computer  Literacy  ครั้งที่  ๓  ปีการศึกษา๒๕๕๖  เป็นวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  บอร์ดหน้าอาคารนิด้าสัมพันธ์ และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

scroll back to top

 

Loading...
Loading...