ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial  Class)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  
ครั้งที่  3  ปีการศึกษา  2556

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบจัด ระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่สนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  (Tutorial  Class)  ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา  2556  นั้น  สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเสริม 
วันพุธที่ 19 มีนาคม  2557  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เวลา09.00 – 16.00 น. ดังนี้

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

รายชื่อ

1

5521811007

นางสาวกาญจนพิชญ์   ศิริภาณิชย์

2

5521811009

นางสาวชุลีพร  ธานีรัตน์

3

5511911034

รต.ธนพนา  วิศรุตวงศ์

4

5520611001

นางสาวพิมชนก  โง๊ะบุดดา

5

5520811010

นางสาวอัญชิดา  ทิพรัตน์

6

5520811011

นายสรวัตฒน์  นาคมณี

7

5520611030

นางสาวนิตยา  งานไว

8

5610111026

นางสาวสาธิตา  บัณฑิตนันทิ

9

5521811003

นางสาวกนกพร  ดิษริยะกุล

10

5531711004

นายกิรฐากร  บุญรอด

11

5431711014

นางสาวยุพิน  อุ่นแก้ว

12

562617001

นางสาววันวิสา  กันจินะ

13

5410611041

นายเฉลิมชัย  นามบุตร

14

5520811003

นางสาวณัชนันท  กิ่งสกุล

15

5510611001

พระมหารพีภัทร  เปาวะนา

16

5520811002

นางสาวเมทินี  พลเอก

17

5620617002

นายพันธกิจ  ท้าวทอง

18

5411911008

นางสาวพนิดา  พลสวัสดิ์

19

5520611017

นางสาวณัฐน์ฐา   วิวัฒนสินชัย

20

5620617003

นายวลันธร   โมกศรี

21

5510811014

พระสมชาย   ภูวรณ์

22

5520815017

นางสาวขวัญหล้า  ศรีโสภา

23

5520815011

นางสาวศศิวรรณ   อินทรสกุล

24

5520815010

นางสาวกุลวดี  บุญจำเริญ

25

5520815014

นางสาวสิริวาริน  ณรงค์พันธ์

26

5520815013

นางสาวการะเกด   อินทะโชติ

27

5611911026

นางสาวอาลีนา  วงค์นุ้ย

28

5611911018

นายธนาพร   ก้องวโรดม

29

5611911009

นางสาวหทัยชนก  สุดใส

30

5611911034

นายบริรักษ์  ฤทธิ์นาคา

31

5611911007

นางสาวธัญธิดา   รัตนวิเชียร

32

5611911014

นางสาวปุณณภา   ณ  ถลาง

33

5510111040

นายฐาปนัท  ภู่กิตติพันธุ์

34

5510111045

นายกิตติ   มิลำเอียง

35

5510111065

นางสาวดวงตา  พรหมรักษา

36

5610312004

นายพุทธิพงษ์   นิยมกิจ

37

5610312001

นายโยธิน   สุประไตร

38

5610312018

นายชยุตม์  สดประเสริฐ

39

5610312017

นายณรงค์   เจตนาวิโมกข์

40

5611911019

นางสาวจริยาภรณ์   พงษ์รื่น

41

5611911029

นางสาววริษฐา  โพธิ์ทอง

42

5611911037

นายพรเทพ   อนันตวิทยานนท์

43

5511911035

นายสิทธิชัย  วุฒิศักดิ์

44

5511911011

พระคทาวุธ  เพ็งท์

45

5511911027

นางสาวนาฎอนงค์  ขำเจริญ

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...